Evenimentul Zilei > Justitie > Curtea de Conturi sfideaz? legea în plin? criz?: 46.000 de euro chirie pe un sediu de lux
Curtea de Conturi sfideaz? legea în plin? criz?: 46.000 de euro chirie pe un sediu de lux

Curtea de Conturi sfideaz? legea în plin? criz?: 46.000 de euro chirie pe un sediu de lux

Angaja?ii Cur?ii de Conturi sfideaz? legea. Ei au alc?tuit un caiet de sarcini astfel încât Autoritatea de Audit s? se poat? muta într-un imobil pentru care pl?tesc, lunar, echivalentul unui apartament cu dou? camere

În martie 2012, Curtea de Conturi a României (CCR) a organizat o licita?ie pentru închirierea unui sediu, în care s?-?i desf??oare activitatea Autoritatea de Audit a institu?iei. Toate ofertele primite au fost respinse, deoarece niciuna nu a îndeplinit cerin?ele minime de calificare. În prim?var?, criteriul de atribuire al contractului era pre?ul cel mai sc?zut.
Licita?ia a fost reluat? în luna mai. Au participat acelea?i dou? firma, dar a fost schimbat criteriul: nu mai conta pre?ul, ci vechimea cl?dirii. Aceasta a f?cut ca licita?ia s? fie câ?tigat? de firma Oscar Downstream, care încaseaz? acum o chirie lunar? de 205.352 de lei ( în jur de 46.000 de euro).

  • Curtea Constitu?ional? nu-?i face mas? poleit? cu aur

Reprezentan?ii firmei concurente au declarat, pentru EVZ, c? oferta lor era cu 20% mai mic?. Prin urmare, CCR a preferat s? se l?f?ie pe 46.000 de euro lunar, când putea s? aleag? o chirie mai mic? cu peste 9.000 de euro, adic? de doar 36.500 de euro.
Firma concurent? a oferit Cur?ii de Conturi un imobil situat central, dar care nu era atât de nou precum cel al firmei declarate c??tig?toare. Din cauza criteriului de vechime, ei au pierdut licita?ia, în condi?iile în care pre?ul ofertat era mai avantajos pentru banul public.

  • Dovada c? Sorin Oprescu a min?it în leg?tur? cu sediul de lux al Prim?riei

Ini?ial, ?i oferta celor de la Oscar Downstream a fost refuzat? de reprezentan?ii CCR, deoarece nu îndeplinea condi?iile impuse de caietul de sarcini. Ulterior, ace?tia au pus o serie de condi?ii pe care le-a îndeplinit doar firma câ?tig?toare. Cei care sunt gardienii gestion?rii banului public au considerat c? mult mai important pentru atribuirea unui contract de închiriere al unei cl?diri este vechimea acesteia ?i nu pre?ul ofertat.
9.000 de euro pl?te?te lunar, în plus, Curtea de Conturi pentru a sta în condi?ii de lux
Cum au fost fentate reglement?rile în vigoare
Parlamentul ?i Consiliul European au directive foarte clare atunci când vine vorba de cheltuirea banului public pe diverse achizi?ii ?i servicii. Cu toate acestea, reprezentan?ii CCR au g?sit o porti?? pentru a putea s?-?i închirieze un sediu de lux.
Întreba?i de EVZ de ce au ales un sediu ultra- modern ?i scump în detrimentul altuia mai modest, dar mai ieftin, r?spunsul CCR ne-a l?sat masc?: „Potrivit legisla?iei europene ?i a celei române?ti, cu privire la atribuirea contractelor publice de lucr?ri, bunuri ?i servicii, atribuirea oric?rui contract având ca obiect închirierea de cl?diri existente este exceptat? de la aplicarea prevederilor actelor normative mai sus men?ionate.”

  • EXCLUSIV. Oprescu mai vrea în sediul de "lux" de pe Splai ?i preg?te?te cump?rarea lui

80% din chirie e pl?tit? din bani europeni
Întreba?i de EVZ de ce au considerat criteriul vechimii cl?dirii mai important decât pre?ul mai sc?zut, reprezentan?ii CCR neau r?spuns sec: „Alegerea acestui factor de evaluare a avut în vedere faptul c? o cl?dire nou? asigur? atât condi?ii superioare de siguran??, cât ?i posibilitatea compartiment?rii potrivit necesit??ilor organiza?ionale, astfel încât spa?iile ofertate s? asigure cel mai bun raport costeficien??; dotarea cu sisteme de ventila?ie ?i înc?lzire moderne ?i eficiente, care conduc în final la reducerea cheltuielilor generale cu administra?ia”.
Reprezentan?ii CCR precizeaz?, în r?spunsul trimis la redac?ie, faptul c? suma de 46.000 de euro lunar se încadreaz? în plafonul estimat ?i aprobat prin proiectul de finan?are european?. 80% din cei 46.000 de euro ce vor fi pl?ti?i lunar sunt suporta?i din bani europeni, din Fondul European de Dezvoltare Regional?.

  • Supercadou imobiliar: Robert Negoi??, mai puternic decât Primarul General

Nicolae V?c?roiu nu are problemele celorlal?i pensionari din România, deoarece el are un venit lunar de peste 2.700 de euro
FOTO: ARHIVA EVZ

Nea Nicu ia lunar 123 de milioane de lei
O institu?ie care î?i permite s? pl?teasc? lunar 46.000 de euro pentru un sediu în centrul Capitalei are un pre?edinte cu o leaf? pe m?sur?. EVZ a scris, recent, c? Nicolae V?c?roiu, pre?edintele CCR, încaseaz? lunar 123 de milioane de lei vechi. Suma e rezultatul cumul?rii salariului de ?ef al CCR, 9.543 de lei, cu pensia, 2.748 de lei.

  • Cum câ?tig? Nicolae V?c?roiu 123 de milioane de lei lunar

De?i exist? o lege în vigoare, care interzice cumularea salariului de la stat cu pensia, în cazul în care aceasta dep??e?te salariul mediu pe economie, fostul lider al PDSR a fost exceptat de la aplicarea acestei prevederi, printr-o decizie a Cur?ii Constitu?ionale. Potrivit acesteia, persoanele care ocup? func?ii ale c?ror mandat e prev?zut de Constitu?ie sunt exceptate.

Informaţiile publicate de evz.ro pot fi preluate de alte publicaţii online doar în limita a 500 de caractere şi cu citarea sursei cu link activ. Orice abatere de la această regulă constituie o încălcare a Legii 8/1996 privind dreptul de autor.
Publicat in categoriile: Justitie
Ne puteți urmări și pe pagina noastră de Facebook sau pe Google News
Accesează: