Evenimentul Zilei > Actualitate > EXCLUSIVITATE despre dosarele Revolu?iei. Generalul Voinea: „Au vrut s? m? omoare imediat dup? execu?ia lui Ceau?escu!” | VIDEO
EXCLUSIVITATE despre dosarele Revolu?iei. Generalul Voinea: „Au vrut s? m? omoare imediat dup? execu?ia lui Ceau?escu!” | VIDEO

EXCLUSIVITATE despre dosarele Revolu?iei. Generalul Voinea: „Au vrut s? m? omoare imediat dup? execu?ia lui Ceau?escu!” | VIDEO

Procurorul Dan Voinea, unul dintre personajele cheie ale acelor evenimente dezv?luie c? întreg completul de judecat? urma s? fie lichidat cu rachete trase din elicopter

Discu?ia cu Generalul Dan Voinea a avut loc într-un apartament din zona Pie?ei Universit??ii, amplasat la etajul opt. De la balcoanele lui ?i de la ferestre tot perimetrul se vede foarte bine. În a?a fel încât tot dialogul, care a dep??it trei ore, a fost aplicat, cum s-ar spune. Cei doi reporteri, martori ?i ei ai evenimentelor, în locuri diferite ?i în momente diferite, au pus mai ales întreb?ri punctuale, care vizau situa?ii concrete ?i drame bine cunoscute.
Cel care r?spundea la întreb?ri a fost procurorul care a contribuit la condamnarea cuplului Ceau?escu, el întocmind rechizitoriul. Ulterior el a anchetat dosarele evenimentelor din decembrie ’89. Activitatea lui a durat cam 20 de ani de cercet?ri. Foarte mul?i vinova?i au fost trimi?i în instan?e ?i condamna?i. Pentru foarte mul?i acest moment înc? nu a sosit.
Generalul Voinea este înc? tân?r ?i viseaz? s?-?i duc? rechizitoriile la bun sfâr?it ?i s? se fac? dreptate pân? la cap?t. În cursul acestui interviu el ne-a declarat multe fapte inedite din timpul evenimentelor de atunci. Acestea constituie dezv?luiri în exclusivitate.
EVZ:Care este cel mai mare secret al revolu?iei din 1989?
Dan Voinea:
Acela c? mi?carea popular? a încercat s? fie înn?bu?it? în sânge de c?tre for?ele de represiune ale regimului comunist. Pentru ca administra?ia comunist? s? r?mân?, în continuare, la putere.
Ceea ce s-a ?i întamplat…
Da. A?a este. Imediat dup? procesul lui Ceau?escu nu s-a mai tras ?i „b?ie?ii” au trecut la privatizare fiindc? nu mai era nimeni s?-i împiedice. Activi?tii ?i securi?tii care au r?spuns de turism, au luat hotelurile, restaurantele… Cei care au r?spuns de comer?, au luat spa?iile comerciale.. cam a?a s-a f?cut…Al doilea mare jaf, dup? na?ionalizare, f?cut de comuni?ti cu bun? ?tiin??. Aduce?i-v? aminte de sloganul “Nu ne vindem ?ara”. Poate alta era situa?ia dac? veneau de atunci investitorii str?ini.
Care a fost cea mai mare presiune care s-a f?cut asupra dumneavoastr??
Eliminarea mea din afacerea “Dosarele Revolu?iei”. Eu nu am fost amic cu nici unul dintre conduc?tori. – ?i alte presiuni? Am sentimentul c? au vrut s? m? omoare chiar acolo, la Târgovi?te! Probleme cu elicopterul
Cum adic?? Nu a?i mai spus niciodat? a?a ceva!
Da, a?a este. Dup? execu?ie, St?nculescu, M?gureanu, Voican, Mugurel Florescu ?i ceilal?i au plecat cu primul elicopter. Au luat ?i cele dou? cadavre cu ei. Au l?sat completul de judecat?, adic? eu, Popa Gica ?i Nistor, grefierul, ?i militarii din plutonul de execu?ie acolo, în curte, ca s? vin? cu al doilea elicopter. Care îns? s-a stricat! Ne-am dus la echipaj care ne-a spus c? nu pot pleca fiindc? s-a stricat un motor! Nu ?tiau cum s-a întâmplat asta fiindc? nu au fost l?sa?i s? stea la elicopter, pe stadion.
Între timp, un membru al echipajului, mecanicul parc?, a auzit in casc? discu?iile echipajelor altor trei elicoptere care survolau perimetrul. ?ia ziceau c? membrii completului au fost prin?i de terori?ti ?i c? trebuie s? trag?! ??tia aveau rachete… Ar fi tras cu rachetele în noi! Am întrebat dac? nu merge ?i cu un motor, mi-au zis c? merge, „dar la firul ierbii” ?i le-am spus hai s? s?rim dracului gardul cu aparatul a?a cum e, c? ??tia ne împu?c?.
Apare ?i fotbalistul Troi de la Steaua
?i a?a a?i plecat de acolo, cu un motor?
Da, a?a, la circa 20 de metri în?l?ime. Am auzit îns? c? pân? la urm? tot au tras, mai târziu în elicopterul acela ?i a c?zut pe o cale ferat?, pe aici, lâng? Bucure?ti. ?i a?a am mers pân? la Stadionul Steaua. Acolo, ?in minte, comandantul pazei era Cristian Ga?u. Înarmat ?i el cu mitraliera. Am mers la cl?direa de protocol, unde se g?seau cei pleca?i cu primul elicopter de la Târgovi?te, imediat dup? execu?ie. L-am g?sit acolo pe fotbalistul Troi care mi-a zis c? ceilal?i sunt la mas?. Când a deschis u?a am v?zut c? to?i erau la mas?, la felul doi, mâncau friptur? cu cartofi pr?ji?i, în farfurii mari. Atunci am realizat c? oamenii ace?tia nu ne mai a?teptau…M?gureanu, Mugurel Florescu, St?nculescu…
Credeau c? sunte?i deja mor?i?
Da. Am ie?it din înc?pere ?i am trântit u?a. A venit Mugurel Florescu dup? mine s? m? invite în?untru. I-am spus c? mi-am dat seama c? nu ne mai a?teptau ?i c? au vrut s? ne omoare. I-am spus c? ?eful lui, generalul St?nculescu, a vrut s? ne omoare. „Cine, m?, Revolu?ia s? v? omoare?” , mi-a zis ?i atunci mi-am dat seama c? pentru el, St?nculescu Atanasie Victor era “revolu?ia”…
Si a?a a?i sc?pat?
Da, pe moment. M-am dus înapoi la fotbalistul Troi ?i am b?ut un pahar de vin. A venit St?nculescu dup? mine, se juca cu un glon? în mân?. Mi-a spus c? vrea s? m? trimit? acas? cu un TAB. Am refuzat. TAB ul a fost atacat pe drum, a murit un membru al echipajului ?i dup? câte ?tiu avocatul Niky Dumitrescu a fost r?nit la picior.
De data asta chiar c? a?i sc?pat…
Sta?i c? nu s-a terminat. ?in minte c? ie?ea schimbul doi de la Tricodava ?i m-am amestecat între muncitori. La pia??, la Moghioro? a început s? se trag? din parc. Mai târziu am aflat c? erau ni?te militari adu?i de la Râmnicu S?rat ?i pu?i s? trag?… M-am aruncat lâng? o bordur? ?i am r?mas nemi?cat timp de zece minute. Au venit ni?te copii, o patrul? civil? ceva, s? vad? dac? sunt mort. Le-am spus c? de mâine nu o s? se mai trag? ?i le-am spus lor, primii, c? so?ii Ceau?escu au fost executa?i. În momentul acela a început s? ning?…
Unde locuia?i pe vremea aceea?
Locuiam în Militari, la cap?t, ultimul bloc. Am v?zut un ARO alb cum vine pe urmele mele printre blocuri ?i m-am speriat, m-am ascuns. Acas?, mi-am luat toat? familia, mama, soacra nevasta, cumnata’mea ?i ne-am dus to?i pe Olteni?ei,la cumna?i. M-au c?utat ?i la mama acas?, aveau adresa ei, dar nu le-a dat voie “patrula de bloc” s? intre. ?i au renun?at. Am stat la cumna?i o s?pt?mân?…
„Intre cele aproape 8.000 de victime, adic? mor?i, r?ni?i ?i lipsi?i de libertate în mod ilegal, nu exist? nici un activist de partid. Nici mort, nici r?nit, nici arestat. Evident, cu excep?ia so?ilor Ceau?escu”
DAN VOINEA, procuror militar

M-au c?utat ?i la mama acas?, aveau adresa ei, dar nu le-a dat voie „patrula de bloc” s? intre
Ion Iliescu a fost anchetat de Dan Voinea care l-a considerat ?i îl consider? vinovat pentru evenimentele din decembrie 1989
Vinova?i au fost g?si?i Elena ?i Nicolae Ceau?escu
EVZ: ?i mai face cineva ancheta?
Dan Voinea:
Doar la Bucure?ti nu s-a incheiat ancheta, din cauza num?rului mare de victime.
La Televiziune, la Radio, la CC… Sute de victime Nu mai face nimeni nimic! Nu s-a f?cut de la bun început. Când am preluat eu dosarele din Bucure?ti, am g?sit sute de rezolu?ii de neîncepere de urm?rire penal?. De fapt NUP în toate dosarele! Vinova?i au fost g?si?i Elena ?i Nicolae Ceau?escu ?i…NUP!Chestia cu terori?tii a folosit procurorilor pentru a da neînceperea urm?ririi penale. C? a fost confuzie, c? s-au împu?cat din eroare c? au crezut c? sunt terori?ti. Am p?strat toate aceste solu?ii care au fost date pân? în 2005 cu NUP, poate c? o s? m? întrebe cineva, vreodat?. Mi-am f?cut o echip? de poli?i?ti criminali?ti ?i am început anchetele.
La Radio, de exemplu, am stabilit to?i autorii. La Televiziune am f?cut o hart? cu locurile ?i persoanele care au tras. Din gr?dini?a din apropiere au tras muncitori de la Republica. Din casa lui Valentin Ceau?escu au tras muncitori de la Acumulatorul. G?rzile Patriotice de la Electromagnetica au ocupat toate casele de vis a vis de Televiziune. Cu to?ii au ac?ionat la indica?iile unor ofi?eri din armat?.
Exemple?
Da. De exemplu, Sergiu Nicolaescu a chemat regimentul de mecanizate de la Ploiesti, cu comandantul acestuia colaborase la ni?te film?ri.Comandantul a dat declara?ie c? i-a spus s? vin? cu toat? unitatea. I-a a?teptat chiar Sergiu Nicolaescu la B?neasa. La Arcul de Trimf au împ?r?it TAB-urile prin Her?str?u ?i pe ?osea, iar pe militari i-a culcat, pe burt?, în pia?a de la Televiziune. La ora 23, deci în seara zilei de 22 decembrie, au primt ordin s? trag? spre Televiziune. ?i au tras unii în al?ii, revolu?ionarii ?i solda?ii, crezând fiecare c? sunt ataca?i de terori?ti.
1 milion de pagini con?in Dosarele Revolu?iei
Generalul Voinea dezleag? misterul TERORI?TILOR din Revolu?ia anticomunista din 1989
În num?rul de mâine al ziarului nostru ve?i putea afla, în continuarea interviului- eveniment acordat de generalul procuror Dan Voinea în exclusivitate pentru Evenimentul Zilei, ce s-a întâmplat cu terori?tii Revolu?iei, câ?i au fost, de unde au provenit, cine i-a înarmat ?i câte victime au f?cut. Totodat? ve?i afla cine se ascundea în spatele ofi?erilor KGB, despre care s-a spus c? au organizat ac?iuni teroriste în ?ar? ?i care a fost adev?ratul motiv pentru care „valuri” de turi?ti ru?i au intrat în România în decembrie 1989. Generalul Voinea va ridica voalul misterului ce planeaz? înc? asupra mor?ilor de la Timi?oara.