Editura Evenimentul si Capital

Angaja?ii IICCMER se plâng de amenin??ri cu moartea ?i tratamente discre?ionare din partea conducerii institu?iei

muraru
Autor: | | 16 Comentarii | 1893 Vizualizari

Angaja?ii Institutului de Investigare a Crimelor Comunismului ?i Memoria Exilului Românesc (IICCMER) au transmis o scrisoare deschis? conducerii institu?iei prin care au semnalat o serie de evnimente grave petrecute în ultimele luni.

"Subsemna?ii, angaja?i ai Institutului de Investigare a Crimelor Comunismului ?i Memoria Exilului Românesc, v? semnal?m prin intermediul acestei scrisori deschise o serie de evenimente grave care au contribuit la deteriorarea activit??ii IICCMER în ultimele luni ?i la crearea unei st?ri conflictuale între angaja?i ?i conducerea executiv? a Institutului. V? solicit?m înc? o dat?, prin intermediul acestei scrisori, schimbarea modului de conducere a IICCMER prin elaborarea unei strategii clare ?i coerente cu privire la func?ionarea Institutului ?i prin promovarea unui climat de lucru fundamentat pe respect fa?? de angaja?i, dialog ?i colegialitate. De asemenea, men?ion?m c? cele mai multe dintre problemele semnalate aici au fost expuse conducerii executive într-un memoriu depus la secretariatul IICCMER (nr. 1399/29 august 2012), precum ?i în cadrul unei ?edin?e (12 noiembrie 2012 transformate de c?tre conducerea executiv? a IICCMER într-o ?edin?? de înfierare ?i amenin?are a angaja?ilor), f?r? ca ele s? aib? îns? vreun ecou. Este ?i motivul pentru care am ales calea scrisorii deschise!", se arat? în scrisoarea deschis?. Angaja?ii IICCMER se plâng de amenin??ri ?i tratamente discre?ionare la adresa lor din partea conducerii, lipsa unei strategii de investigare ?i cercetare pe termen mediu ?i lung, dar ?i lipsa unei strategii manageriale. "Amenin??ri ?i tratamente discre?ionare la adresa angaja?ilor

  • În cadrul unei ?edin?ei din 12 noiembrie 2012, solicitate de c?tre 12 angaja?i ai IICCMER, unul din directorii de departament i-a amenin?at cu moartea pe câ?iva dintre angaja?i ?i i-a jignit sistematic pe to?i cei prezen?i, f?r? ca dumneavoastr? ?i niciun alt reprezentant al conducerii executive – în totalitate prezent? la ?edin?? – s? încerce s? îi opreasc? comportamentul inadecvat. În cadrul aceleia?i ?edin?e, dumneavoastr? a?i urlat la subordona?i ?i a?i dat cu pumnul în mas?, folosind urm?toarea sintagm? pentru a v? impune argumentele: „Lucrurile se fac a?a pentru c? a?a vreau eu!”. Men?ion?m c? aceste lucruri au fost consemnate în procesul verbal nr. 2452/ 12.11.2012. De asemenea, de la preluarea conducerii, a?i ?ipat în repetate rânduri la angaja?i ?i a?i proferat amenin??ri, dând dovad? de incapacitate cras? de comunicare, în mod ra?ional ?i non-violent, în situa?ii de divergen?? de opinii cu personalul pe care îl conduce?i.
  • În contextul atmosferei descrise mai sus ?i al lipsei unei strategii institu?ionale, angaja?ilor IICCMER li se solicit? extrem de arbitrar îndeplinirea unor sarcini dezechilibrate în raport de timp, resurse ?i competen?ele specifice ale fiec?ruia, într-un soi de delir administrativ care nu ?ine cont de profilul principal al acestui institut: investigare ?i cercetare! Totodat?, exper?ilor IICCMER le este impus? realizarea unor „evenimente” f?r? ca ace?tia s? fie consulta?i în prealabil ?i f?r? ca sarcinile respective s? aib? vreo leg?tur? cu proiectele în care sunt implica?i cercet?torii. Aceste evenimente urm?resc, în opinia noastr?, doar crearea unor rela?ii personale între unii dintre directorii IICCMER ?i diferite institu?ii sau funda?ii. Consider?m c? prin aceste m?suri, conducerea executiv? urm?re?te transformarea cercet?torilor în simpli birocra?i, obliga?i s? execute toate dispozi?iile conducerii IICCMER. Un alt exemplu de acest tip este o not? de serviciu prin care unui cercet?tor i se cerea s? organizeze cap-coad?, în mai pu?in de 5 zile, un centenar Corneliu Coposu, când abia peste 2 ani se va împlini un veac de la na?terea personalit??ii istorice.
  • În ultimele s?pt?mâni, conducerea IICCMER a cerut rapoarte de activitate în mod discre?ionar numai unora dintre angaja?i, în timp ce al?ii (inclusiv directori de departament) nu au fost sesiza?i în vreun fel.

Lipsa unei strategii de investigare ?i cercetare pe termen mediu ?i lung

  • De la preluarea conducerii de c?tre noua echip?, în luna mai 2012, nu exist? niciun plan de activitate al IICCMER la nivel de investigare sau cercetare. De?i la pu?in timp dup? preluarea mandatului conducerea IICCMER a anun?at public încadrarea în organigrama institu?iei a unor procurori ?i poli?i?ti cu scopul de a investiga crimele comunismului, nici pân? la aceast? dat? nu a fost trimis? vreo solicitare, în acest sens, c?tre institu?iile competente ale statului. Semnal?m c? pân? în acest moment nu a fost depus? nicio sesizare penal? împotriva unor reprezentan?i ai aparatului represiv comunist, de?i prin modificarea HG de organizare ?i func?ionare a IICCMER s-a redat institu?iei acest drept.

Mai mult, actuala conducere este inconsecvent? în propriile declara?ii. Spre exemplu, în anul 2008, IICCR (vechea institu?ie din care provine actualul IICCMER), la ini?iativa fostului pre?edinte Marius Oprea ?i a actualului pre?edinte, Andrei Muraru, a dispus documentarea ?i depunerea unei sesiz?ri penale pentru abuzuri s?vâr?ite în timpul regimului comunist împotriva comisarului Moldovan Radu Sandu, la vremea respectiv? comandant al Inspectoratului de Poli?ie al Jude?ului Harghita. În data de 18 octombrie 2012, comisarul-?ef Moldovan Radu Sandu a fost numit în func?ia de adjunct al ?efului Corpului de Control al Ministrului Administra?iei ?i Internelor, iar IICCMER nu a avut nicio reac?ie, de?i aceasta ar fi fost normal? în lumina sesiz?rii penale din anul 2008.

  • Din luna mai 2012, Institutul nu a demarat niciun proiect nou de cercetare, evitîndu-se cu bun? ?tiin?? discutarea unui plan de cercetare pe termen mediu ?i lung. Marea majoritate a proiectelor în curs de derulare apar?in vechii conduceri (de ex. Caravana Cinematografic?, Arhiva Exilului Românesc, Spectrele lui Dej sau alegerea actualului pre?edinte executiv al IICCMER în conducerea Platformei Memoriei ?i Con?tiin?ei Europene, etc.) iar cea nou? nu dispune de o strategie ?i nu a împ?rt??it nici m?car angaja?ilor propria viziune despre Institut. În general, activitatea de cercetare este tot mai marginalizat? în cadrul IICCMER, munca exper?ilor în arhive ?i biblioteci fiind dispre?uit? ?i împiedicat? sistematic prin înmul?irea solicit?rilor birocratice tot mai absurde care îngreuneaz? foarte mult munca de cercetare ?i de crea?ie. Mai mult, conducerea IICCMER a optat pentru „evenimente-petard?” care s? promoveze anumite re?ele personale ale actualei conduceri executive, în defavoarea activit??ilor de investigare ?i cercetare. Aceste exerci?ii de imagine – care nu au la baz? niciun plan coerent – compromit misiunea de cercetare ?tiin?ific? ?i de investigare a institutului.
  • De asemenea, este deplorabil? lipsa de reac?ie a IICCMER fa?? de concluziile raportului CC al PM privind activitatea de cercetare desf??urat? de institut în ultimii doi ani, care men?ionau printre altele c? „în anul 2010, institutul nu a finalizat niciun proiect de cercetare asupra istoriei regimului comunist iar în 2011 a finalizat unul din cele opt aflate în derulare”. Este o mistificare grosolan?, deoarece rapoartele de activitate pe 2010 ?i 2011 arat? clar activitatea prolific? de cercetare a IICCMER între 2010 – 2011. Aceast? lips? de reac?ie decredibilizeaz? institu?ia în ansamblu, afecteaz? poten?ialul angaja?ilor, jigne?te personalit??i marcante ale lumii academice care au f?cut parte din Consiliul ?tiin?itic al IICCMER ?i, în cele din urm?, distruge îns??i ra?iunea de a fi a Institutului.
Lipsa unei strategii manageriale Din luna mai 2012, structura IICCMER a suferit modific?ri prin adoptarea unui nou regulament de organizare ?i func?ionare, vechile departamente au fost desfiin?ate, fiind înfiin?ate altele noi. Timp de 6 luni de zile (mai – noiembrie 2012), angaja?ii IICCMER nu au avut fi?e de post ?i nu au fost repartiza?i în noile departamente. Mai mult, au fost numi?i directori de departament f?r? portofolii, înainte de stabilirea noii organigrame. În aceast? perioad?, exper?ii nu aveau/ nu î?i cuno?teau superiorul ierarhic direct, c?ci pentru nou-numi?ii directori nu era specificat ?i departamentul pe care erau pl?ti?i s? îl coordoneze, iar doi dintre directorii de departament numi?i în perioada anterioar? ?i-au dat demisia în urma unor conflicte cu noua coducere. S-a ajuns astfel la evitarea/ desfiin?area/ ignorarea nivelului intermediar de decizie ?i conducere reprezentat de directorii de departament, responsabili de coordonarea activit??ii exper?ilor în conformitate cu profilul ?i obiectivele fiec?rui departament. Prin urmare, fiecare expert trebuia s? fac? orice ?i oricând, la cea mai mic? directiv? a oric?rui membru al conducerii IICCMER, nemai?inându-se cont de preg?tirea ?i calificarea fiec?ruia, sau de celelalte proiecte la care respecivul expert lucra. Aceast? situa?ie de haos institu?ional, propice abuzurilor ierarhice, continu? ?i dup? noiembrie 2012, atunci când a fost f?cut? distribuirea exper?ilor ?i directorilor pe departamente, f?r? consult?ri. În plus, directorii de departament nu au discutat cu exper?ii fi?a de post specific? fiec?rui departament. Stimate domnule pre?edinte executiv, Având în vedere cele men?ionate mai sus, v? solicit?m elaborarea unei strategii clare de investigare ?i cercetare a IICCMER, a unui plan de management coerent, precum ?i schimbarea modului de conducere autoristarist într-unul fundamentat pe comunicare, respect reciproc ?i colegialitate, care s? ?in? seam? de expertiza ?i experien?a cercet?torilor IICCMER. CV-urile ?i experien?a semnatarilor acestei scrisori sunt un garant al bunelor noastre inten?ii, precum ?i al interesului nostru pentru promovarea ?i afirmarea institutului în plan ?tiin?ific. Dac? nu v? sim?i?i în stare s? administra?i corect ?i ra?ional aceast? institu?ie, pute?i oricând renun?a ?i l?sa locul unor oameni competen?i ?i rezonabili din lumea academic? româneasc?. Ca semn al bunelor inten?ii ce ne anim?, men?ion?m c? am ales s? trimitem aceast? scrisoare deschis? dup? desf??urarea alegerilor pentru a nu fi interpretat? într-o cheie politic?", arat? scrisoarea adresat? directorului executvi al IICCMER, Andrei Dan Muraru.

LIVE BLOG la Franta - Romania. Varianta soc pentru Halep. Anuntul din aceasta seara

Pagina 1 din 2


Tag-uri:Stirile zilei

Alte articole din categoria: Partide

Alte articole din categorie

capital.ro
libertatea.ro
rtv.net
fanatik.ro
wowbiz.ro
b1.ro
cancan.ro
playtech.ro
unica.ro
dcnews.ro
stiridiaspora.ro

LASA UN COMENTARIU

Caractere ramase: 1000

CITEŞTE ŞI