Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor (C.N.S.C.) – organism independent de jurisdicţie specifică (în domeniul achiziţiilor publice), creat în scopul garantării respectării legislaţiei de către autorităţile contractante datorită rolului său principal de remediere şi subsidiar de anulare a procedurilor de atribuire nelegale – a lansat, astãzi, proiectul „Îmbunãtãţirea managementului la nivelul C.N.S.C., aferent competenţelor specifice legate de implementarea cu succes a proiectelor susţinute din instrumente structurale, bazatã pe eficientizarea procesului de achiziţie publicã”.

Obiectivul general al proiectului respectiv, constã în optimizarea activitãţii C.N.S.C. în domeniul specific de responsabilitate, şi, în special, a celei privind achiziţiile din cadrul proiectelor finanţate din instrumente structurale derulate atât de instituţii publice, cât si de organisme de drept privat. In acest context, în cadrul proiectului va fi realizatã o analizã a proceselor şi procedurilor interne, curente (gen, audit extern de performanta), în vederea reflectãrii nivelului organizatoric şi al performanţei instituţionale generale a C.N.S.C.

Unul dintre punctele forte ale acestui proiect constã în elaborarea şi tipãrirea unui ghid de bune practici (culegere de decizii motivate) în domeniul achiziţiilor publice aferente proiectelor finanţate din instrumente structurale. Totodatã, în cadrul proiectului, la nivelul C.N.S.C. va fi conceputã şi instalatã o platformã informaticã de acces la culegerea de speţe şi la alte informaţii relevante pentru prevenţia neregulilor din domeniul achiziţiilor publice.

Proiectul, în sumã de 7.849.862,28 RON, este cofinanţat în proporţie de 85% (6.672.382,94 RON) din FONDUL EUROPEAN DE DEZVOLTARE REGIONALA, prin Programul Operaţional Asistenţã Tehnicã  2007 – 2013 (Axa Prioritarã  1 – Sprijin pentru implementarea instrumentelor structurale şi coordonarea programelor; Domeniul major de intervenţie: DMI 1.1 Sprijin pentru managementul şi implementarea instrumentelor structurale; Contractul nr.: C.T.R.F 1.1.146/07.05.2014; Cod SMIS 48792) şi se va derula pe o perioadã de 16 luni.