Cei interesaţi se pot înscrie în intervalul 09.01.- 15.02.2012, iar examenele au loc în perioada 16-20.07.2012. La specializarea „Psihologie-informaţii” sunt 12 locuri pentru băieţi şi trei pentru fete, iar la „Studii de securitate şi informaţii”- şase locuri pentru băieţi şi patru pentru fete.
Masteratul, necesar pentru a deveni ofiţer de informaţii
Pe durata studiilor, candidaţii declaraţi „Admis” vor avea calitatea de studenţi ai Academiei Naţionale de Informaţii „Mihai Viteazul”, din momentul înmatriculării în anul I de studii universitare de licenţă până la data absolvirii. Pentru a dobândi calitatea de ofiţer de informaţii şi competenţele necesare exercitării atribuţiilor profesionale este necesară continuarea pregătirii universitare în cadrul unui program universitar de master profesional dedicat, organizat de Academia Naţională de Informaţii „Mihai Viteazul”.

 • au cetăţenie română şi domiciliul stabil în România (atât candidaţii cât şi soţii/soţiile acestora, în cazul celor căsătoriţi)
 • au vârsta de până la 23 ani împliniţi în cursul anului 2012 sunt absolvenţi de liceu, cu diplomă de Bacalaureat
 • au avut pe durata studiilor liceale mediile anuale la purtare minimum 8,00 şi media minimă la examenul de bacalaureat 7,00
 • cunosc foarte bine şi au capacitatea de a se exprima clar şi corect în limba română
 • nu au repetat, în timpul liceului, unul sau mai mulţi ani de studiu, din motive imputabile
 • sunt „apţi medical”, conform baremelor stabilite de Serviciul Român de Informaţii
 • sunt apţi psihologic
 • au o conduită civică şi morală corespunzătoare
 • nu au fost condamnaţi penal printr-o hotărâre judecătorească rămasă definitivă pentru o infracţiune săvârşită cu intenţie şi nu au executat o pedeapsă cu închisoarea ca urmare a săvârşirii unei infracţiuni din culpă
 • nu sunt în curs de cercetare sau judecată
 • în situaţia în care fac parte din partide, formaţiuni sau organizaţii politice, să declare în scris că după admitere renunţă la calitatea de membru al acestora
 • candidaţii care participă ca asociat unic sau direct la administrarea ori conducerea unei organizaţii sau societăţi comerciale să declare sub semnătură că odată cu admiterea vor renunţa la aceste calităţi
 • sunt dispuşi ca, după finalizarea ciclului de formare profesională în cadrul Academiei Naţionale de Informaţii „Mihai Viteazul” (conform contractului de şcolarizare), să desfăşoare activităţi, în calitate de ofiţeri de informaţii, în orice zonă a teritoriului naţional, potrivit intereselor şi nevoilor instituţiei
 • acceptă, în situaţia în care vor fi declaraţi „Admis”, interzicerea ori restrângerea exercitării unor drepturi şi libertăţi cetăţeneşti prevăzute de legislaţia în vigoare acceptă efectuarea de verificări asupra activităţii şi comportamentului lor, precum şi verificările de securitate prevăzute în H.G. nr. 585/2002 pentru determinarea eventualelor elemente de incompatibilitate privind accesul la informaţii secrete de stat
 • în situaţia în care candidaţii au mai urmat o formă de pregătire similară, cu suportarea cheltuielilor de la bugetul de stat, vor achita taxele de şcolarizare în cuantumul stabilit de Senatul Academiei, dacă vor fi declaraţi „Admis”.

De la condiţiile de înscriere nu se acordă derogări.
Nu se pot înscrie la concursul de admitere:

 • tinerii care fac parte din organizaţii aflate în afara legii, precum şi cei care nu dovedesc respect şi devotament faţă de valorile democraţiei, faţă de statul de drept şi instituţiile sale
 • adepţii unor culte sau organizaţii religioase ale căror precepte contravin normelor de păstrare a ordinii publice, încalcă bunele moravuri sau nu sunt compatibili cu exercitarea profesiei de militar
 • cei cunoscuţi ca având trăsături negative de caracter, incompatibile cu profilul moral al unui ofiţer de informaţii.

În această perioadă, candidaţii sunt planificaţi pentru susţinerea următoarelor probe cu caracter eliminatoriu:

 • interviuri de selecţie
 • evaluare psihologică preliminară
 • evaluare psihologică complexă/test de inteligenţă
 • examinare medicală

Evaluarea psihologică complexă şi examinarea medicală se efectuează în unităţi specializate ale Serviciului, situate în municipiul Bucureşti. Asupra candidaţilor vor fi efectuate verificări cu privire la activitatea desfăşurată şi comportamentul adoptat, precum şi verificările de securitate prevăzute de H.G. nr. 585/2002 pentru accesul la informaţii secrete de stat. Examenele se vor susţine la sediul Academiei, astfel:
Probele eliminatorii:

 • Proba pentru stabilirea nivelului de cunoaştere a unei limbi străine (engleză, franceză, germană, rusă): test grilă; Pentru această probă se cer cunoştinţele recomandate de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului la examenul de bacalaureat, sesiunea 2012
 • Determinarea aptitudinilor fizice. Probele sunt precedate de o verificare medicală
 • Proba de creativitate: Se vizează transpunerea candidaţilor în scenarii contextuale diverse, posibil a fi întâlnite în viaţa cotidiană, având ca scop stabilirea nivelului abilităţilor de relaţionare şi adaptare situaţional-emoţională. Această probă nu necesită o pregătire de specialitate, iar rezultatul obţinut nu poate fi contestat, fiind un instrument specific, utilizat în selecţia ofiţerilor de informaţii.

Probele scrise:
Pentru specializarea „Psihologie-informaţii” se susţin examene la Psihologie şi Limba şi literatura română. 
Pentru specializarea „Studii de securitate şi informaţii” se susţin examene la Limba şi literatura română şi Istoria României. 
Media finală pentru admitere se calculează în funcţie de: media examenului de bacalaureat (5%); punctajul obţinut la testul de inteligenţă din cadrul evaluării psihologice complexe (40%); nota obţinută în urma susţinerii lucrării la prima probă scrisă (35%); nota obţinută la a doua probă scrisă (20%).
Nu se admit contestaţii la testul de inteligenţă, acesta fiind un instrument ştiinţific, consacrat şi omologat în Serviciul Român de Informaţii.