Ru?ii au afirmat c? în anii ’70, România, sprijinit? de Statele Unite, ar fi început s? lucreze la propria arm? atomic?, proiectul fiind aproape de finalizare în vara anului 1989. Mai precis, publica?ia Rossiiskaia Gazeta aborda în anul 2009, în edi?ia sa electronic?, un subiect incendiar: programul nuclear al lui Nicolae Ceausescu.
Cite?te ?i: O TEORIE UIMITOARE r?stoarn? ISTORIA antic? a Europei. Leag?nul civliza?iei OCCIDENTALE este la poalele CARPA?ILOR, chiar în ROMÂNIA – VIDEO
 În articolul intitulat “Bomba din Carpa?i", publica?ia rus? nota c? în urm? cu dou? decenii “România a fost cât pe ce s? se doteze cu arma nuclear?", dar acest lucru nu ar fi fost, desigur, în beneficiul URSS. Potrivit Rossiiskaia Gazeta, deja la mijlocul anilor ’70 România începuse s? lucreze la propria sa arma atomic?, cu ajutorul SUA ?i nu numai, iar în vara anului 1989, Bucure?tiul era aproape de a ob?ine propria bomb? atomic?, deoarece reu?ise s? produca plutoniu în scopuri militare.
SPECIAL EVZ.RO: Adev?rul despre ASASINAREA f?uritorului PRIMEI UNIRI. Cum a fost ucis Mihai Viteazul | VIDEO

“Occidentalilor nu le p?sa de regimul dictatorial al lui Ceau?escu, preferând s? îl treac? deliberat cu vederea, deoarece avea interese". Tot publica?ia ruseasc? cita rapoartele declasificate de SVR (Serviciul de Informa?ii Externe al Federa?iei Ruse) în 1995, care dezv?luiau activit??ile din platforma secret? de la M?gurele desf??urate de un grup de fizicieni români din domeniul nuclear, cu sprijin interna?ional.

A început în 1974
Potrivit unor date men?ionate de publica?ia rus?, la sfâr?itul anilor ’80 Ceau?escu ar fi solicitat RDG, Chinei ?i Israelului s? contribuie la gr?birea lucr?rilor pentru fabricarea bombei atomice române?ti. Dând asigur?ri c? astfel, România, RDG ?i alte ??ri din “lag?rul sovietic", se puteau ap?ra de perestroika lui Mihail Gorbaciov. “Este greu de imaginat c? Bucure?tiul ar fi devenit un aliat…nuclear al Moscovei ?i al Tratatului de la Var?ovia" mai nota Rossiiskaia Gazeta, care continua cu derularea pove?tii începute se pare în 1974.

SPECIAL EVZ.RO: New York Times: “România este o ?ar? mutilat?, o Românie unit? va fi extrem de dificil?”

Când la Pite?ti fusese înfiin?at Institutul de Cercet?ri Nucleare, iar Ceau?escu respinsese propunerea Moscovei cu privire la cre?terea bugetului militar al ??rilor din Tratatul de la Var?ovia. In acest context, Rossiiskaia Gazeta aminteste ca “România se opunea criticilor sovietice la adresa lui Stalin, Chinei, Albaniei, Israelului. Se pronun?ase împotriva invaziei ‘trupelor fr??e?ti’ în Cehoslovacia în 1968 (…)".

DESCOPERIREA misterioas? a Serviciului SECRET American în Mun?ii BUCEGI | VIDEO
“Ceau?escu nu ezita s?-i predea URSS pe separati?ti"

Enumerarea publica?iei continua: “…În anii ’70, Ceau?escu a sprijinit ideea Chinei privind crearea unei a?a-numite organiza?ii de securitate în contrapondere la Tratatul de la Var?ovia, din care urmau s? fac? parte România, Iugoslavia, Albania ?i chiar a încercat s? îndemne s? adere la aceasta ?i unele ??ri socialiste prosovietice. În acela?i timp, Ceau?escu nu ezita s?-i predea URSS pe separati?tii din Republica Socialist? Sovietic? Moldoveneasc?.

A v?zut trecutul, viitorul ?i SFÂR?ITUL LUMII. Previziunile ultimului PROFET al omenirii | VIDEO

Inclusiv pe cei care pledau pentru România Mare nu doar cu Moldova vecin?, ci ?i cu regiunile care au intrat în componen?a Ucrainei sovietice, cu tot cu Insula ?erpilor în 1947", mai amitea Rossiiskaia Gazeta. Ziarul men?ionat încearc? s? î?i surprind? cititorii cu adev?rat: “Moscova r?spundea prin sus?inerea subteran? a separati?tilor din Transilvania, încercând s? îl r?stoarne pe Ceau?escu la plenarele CC ale Partidului Comunist Român. În plus, URSS ?i-a construit gazoductele ?i oleoductele spre Europa ocolind teritoriul român.

PLANUL SECRECT. Armatele se preg?tesc de INVAZIA EXTRATERE?TRILOR | VIDEO
România lui Ceau?escu de?inea active în extrac?ia de c?rbune în partea estic? a SUA. Toat? aceast? situa?ie a condus la adularea României în Occident, care îi returna serviciilor secrete române pe transfugii politici…". Rossiiskaia Gazeta nota în continuare c? “în confruntarea cu URSS, Ceau?escu a ales nici mai mult nici mai pu?in decât bomba atomic?, ca ?i China în 1963".

Data limit?: anul 2000
Publica?ia vorbe?te despre arhivele sovietice, conform c?rora în 1976 a fost creat un grup na?ional de fizicieni din domeniul nuclear care erau ajuta?i de speciali?ti din SUA, China, Fran?a ?i Israel. Acest grup ar fi activat într-un centru secretizat, la M?gurele… În raportul Serviciul de Informa?ii Externe al Federa?iei Ruse, amintit de publica?ia rus?, se men?ioneaz? c? “în 1985, autorit??ile române î?i trasaser? ca sarcin? studierea posibilit??ii fabric?rii armei atomice, speciali?tii români din domeniul fizicii nucleare însu?indu-?i tehnologiile de ob?inere a plutoniului din combustibil nuclear prelucrat.

Ve?ti uluitoare din Coreea de Nord: Unicornii exist?! ARHEOLOGII spun c? au f?cut o DESCOPERIRE incredibil?

Informa?ii referitoare la faptul c?, în cadrul programului s?u de energie nuclear?, România ar fi dispus de un proiect concret destinat fabric?rii, pân? în anul 2000, a bombei circulau înc? din 1980". Probabil c? binecunoscutul refren “Noi în anul 2000, când nu vom mai fi copii" avea un tâlc anume…

Încerc?ri pentru fabricare
Pe de alt? parte, publica?ia rus? nu este prima care punea pe tapet aceste dezv?luiri ?ocante. În anul 2007, un jurnalist al Chicago Tribune, care a avut acces la arhivele Razboiului Rece, f?cea dezv?luiri pe acela?i subiect, dezv?luirile posibile datorit? lui Armando Travelli- savant american de origine italian? care, la începutul anilor 60, a f?cut recens?mântul tuturor reactoarelor nucleare care foloseau uraniu îmbog??it în scopuri civile. ?i tot el a descoperit cum folosea regimul comunist din România uraniul furnizat de SUA.
Povestea lor se bazeaz? pe evenimente reale? R?pi?i de EXTRATERE?TRI. M?rturii sub hipnoz? | VIDEO
“Faptele" descrise de el arat? o America…înfrico?at? de posibilitatea ca ??ri pe care le-a ajutat, precum România, s? devin? puteri nucleare. Ideile principale ale m?rturisirilor lui Travelli sunt urm?toarele: în anii 50, SUA au ini?iat un program de furnizare a uraniului îmbog??it pentru ??rile care voiau s? î?i construiasc? centrale nucleare; În anii 70, programul a scapat e sub control, iar România a fost una dintre ??rile în care uraniul a început s? fie utilizat pentru fabricarea bombei atomice; Revolu?ia din 1989 a pus cap?t încerc?rilor României de a deveni o putere nuclear?. Travelli a explicat ?i cum a ajuns uraniul american în România.
O prostie imens?
Atoms for Peace este numele unui program al guvernului SUA, prin care Washingtonul a început s? furnizeze în întreaga lume uraniu îmbog??it. A fost ini?iativa administra?iei Eisenhower, la începutul anilor 50. Atunci, ??rilor care voiau s? î?i construiasc? centrale nucleare, SUA le furnizau uraniu slab îmbog??it, aproape imposibil de utilizat pentru realizarea bombei atomice. Dar în anii 60, când ??rile partenere s-au plâns c? acest tip de uraniu nu era eficient, guvernul SUA a început s? le ofere ceea ce voiau.

Povestea celei mai uimitoare PREZIC?TOARE din lume. Previziunea pe care a f?cut-o despre ROMÂNIA | VIDEO

"O prostie imens? – s? le oferi materia prim? pentru bombe nucleare", a sus?inut în Chicago Tribune Matthew Bunn, expert în fizic? nuclear? ?i fost consilier al ex-pre?edintelui SUA, Bill Clinton. Ini?ial, SUA furnizau uraniul îmbog??it doar dup? ce ??rile partenere d?deau înapoi materia prim? deja uzat?. Dar, în 1964, administra?ia Johnson a început s? vând? uraniul f?r? aceast? condi?ie. Iar dup? ce India a detonat prima bomba nuclear?, totul s-a schimbat. SUA au pus la punct un program de recuperare a uraniului odat? cu venirea la putere a pre?edintelui Jimmy Carter. Dar ??rile partenere nu voiau s? îl dea înapoi, pentru c? era în proprietatea lor.Una dintre aceste ??ri era România…

Aici s-a oprit

Armando Travelli a venit în România în anii 80, ?i a realizat ce consecin?e a avut politica americana de cimentare a rela?iilor cu Ceau?escu prin intermediul uraniului îmbog??it. “Românii începuser? s? foloseasc? tot mai pu?in uraniul îmbog??it pentru ob?inerea de energie. În schimb, îl foloseau la separarea plutoniului – primul pas spre fabricarea bombei nucleare", dezv?luia Travelli în 2007. Reporterul american care a scotocit prin arhivele Razboiului Rece nota c? România a raportat la Agen?ia Interna?ionala pentru Energie Atomic? tot ceea ce f?cuse Ceausescu. Conform Chicago Tribune, “aici s-a oprit procesul de fabricare a bombei nucleare române?ti"…
<iframe width="640" height="480" src="http://www.youtube.com/embed/MKPmWwv3wWU" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
CITI?I ?I CELE MAI POPULARE ARTICOLE DIN CATEGORIA PANORAMA:

  • Povestea celei mai uimitoare PREZIC?TOARE din lume. Previziunea pe care a f?cut-o despre ROMÂNIA | VIDEO
  • România putea s? fabrice BOMBA NUCLEAR?. Ceau?escu se preg?tea de un R?ZBOI
  • Un VAMPIR î?i face de cap într-un sat. „Fiecare s? aib? USTUROI în buzunar”
  • Cu cât sunt pl?tite vedetele ca s? fie PENIBILE
  • O TEORIE UMITOARE r?stoarn? ISTORIA antic? e EUROPEI. Leag?nul CIVILIZA?IEI OCCIDENTALE este la poalele CARPA?ILOR, chiar în ROMÂNIA