Evenimentul Zilei > Politica > Curtea de Conturi acuză ilegalități la primăria condusă de Clotilde Armand. Consilier PNL: „Un adevărat grup infracțional”
Curtea de Conturi acuză ilegalități la primăria condusă de Clotilde Armand. Consilier PNL: „Un adevărat grup infracțional”

Curtea de Conturi acuză ilegalități la primăria condusă de Clotilde Armand. Consilier PNL: „Un adevărat grup infracțional”

Curtea de Conturi a constatat o serie de nereguli în activitatea Primăriei Sector 1, condusă de Clotilde Armand, în anul 2021. Parte din constatările inspectorilor Curții de Conturi vizează gestionarea activității de salubrizare, dar și o serie de aspecte privind achizițiile publice. De asemenea, în contul primăriei Sector 1 a fost identificată și „o plată nejustificată”, în valoare de aproximativ 25.000 de lei, către o companie subordonată. Drept urmare, Curtea de Conturi a făcut o serie de recomandări pentru corectarea neregulilor și pentru recuperarea prejudiciului.

Curtea de Conturi a constatat o serie de nereguli în activitatea Primăriei Sectorului 1, în anul 2021, conform unei decizii emise în data de 17 iulie 2022. Auditorii instituției de control au descoperit șase situații concrete în care s-a încălcat legea la Sectorul 1 și au făcut recomandări punctuale, solicitând intrarea în legalitate. În acest context, consilierul local Dan Podaru, PNL, a comentat decizia Curții de Conturi, spunând că documentul demonstrează că primarul Clotilde Armand are interese diferite de cele ale cetățenilor.

„Documentul la care faceți referire demonstrează faptul că acțiunile primarului Clotilde Armand referitoare la contractul de salubritate urmăresc alte interese decât interesele firești ale cetățenilor și că primarul încearcă din răsputeri să anuleze contractele legale în vigoare într-o manieră abuzivă, urmarindu-și doar interesele personale”, a afirmat consilierul liberal.

Potrivit spuselor sale, Curtea de Conturi a confirmat, prin această decizie că primarul Clotilde Armand este în afara legii și „reprezintă un adevărat grup infracțional”.

„Aceste decizii ale Curții de Conturi, despre care mă intrebați, demonstrează într-o manieră indubitabilă faptul că toate declarațiile, luările de poziție și acțiunile în instanță pe care le-am realizat în nume personal, sau împreună cu toți ceilalți consilieri locali PNL, erau total fundamentate și că aveam dreptate. Clotilde Armand și echipa sa de la Primăria Sectorului 1 se află, din punctul meu de vedere, în afara legii, reprezintă un adevărat grup infracțional, iar toate instituțiile abilitate ale statului (prefectură, procuratură, poliție etc) trebuie să se implice și să destructureze gașca primarului Clotilde Armand, de la Sectorul 1”, a mai spus consilierul Dan Podaru (foto).

Sursa foto: PNL

Riscul efectuării unor plăți duble pentru aceleași servicii

Prima situație analizată de Curtea de Conturi vizează existența riscului de efectuare a unor plăți duble pentru serviciile de salubritate prestate pe raza sectorului 1. Acest risc a apărut după ce Primăria condusă de Clotilde Armand a încheiat un contact de delegare a serviciilor de salubritate având același obiect ca și cel din 2008, semnat cu Romprest pentru 25 de ani.

„Au fost încălcate prevederile art. 24 alin. (4) din Legea nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităților, cu modificările și completările ulterioare, art. 5 alin (1) din OG nr 119/1999 privind controlul intern și controlul financiar preventive, republicată, cu modificările și completările ulterioare și pct.1 din Normele metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor instituțiilor publice, precum și organizarea, evidența și raportarea angajamentelor bugetare și legale, aprobate prin OMFP nr. 1792/2002, cu modificările și completările ulterioare”, se arată în documentul citat.

Pentru remedierea situației, se recomandă monitorizarea și verificarea sub toate aspectele – cantități, suprafețe, frecvența prestației, perioade, tarife – a facturilor prezentate la decontare de cei doi operatori de salubritate. O astfel de verificare, arată Curtea de Conturi, este menită să ducă la evitarea plăților duble pentru anumite prestații.

Inspectorii mai recomandă Primăriei să încheie angajamente legale pentru cheltuieli strict legate de activitatea entității. Totodată se solicită evitarea încheierii mai multor contracte cu operatori economici diferiți, pentru aceleași prestații, având îm vedere riscul majorării nejustificate a cheltuielilor.

Ionel Stoica, acuzat de consilieri că are un comportament agresiv
Sursă: Arhivă EVZ

Alte încălcări ale legii

A doua situație prezentată în decizia Curții vizează încheirea de către Sectorul 1 a unor contracte de „subrogație, în calitate de terț subrogat, cu operatorii economici SC Rom Waste Solutions SA și SC Iridex Group SRL având ca obiect preluarea plății contravalorii serviciilor de sortare a deșeurilor de pe raza sectorului, colectate de către Compania Romprest Service SA, fără aprobarea Consiliului Local al Sectorului 1”.

„Au fost încălcate prevederile art. 24 alin. (4) din Legea nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităților cu modificările și completările ulterioare”, precizează Curtea de Conturi.

În acest caz, se recomandă supunerea spre aprobarea Consiliului Local a tuturor contractelor și angajamentelor legale ce privesc asigurarea serviciului de salubrizare, potrivit atribuțiilor și obligațiilor ce revin autorităților deliberative și executive locale, conform legii serviciului de salubrizare.

Curtea de Conturi cere ajustarea unor tarife de salubrizare

Curtea de Conturi a mai sesizat că derularea contractului de delegare a gestiunii serviciilor de salubritate pentru instituțiile publice din Sectorul 1 s-a făcut la tarife generatoare de cheltuieli neeconomicoase și care conțin clauze dezavantajoase. În acest sens, a dat ca exemplu Spitalul Universitar de Urgență Elias.

„Au fost încălcate prevederile art. 5 alin. (1) din OG nr. 119/1999 privind controlul intern și controlul financiar preventive, republicată, cu modificările și completările ulterioare”, se arată în decizia Curții.

Aici auditorii au recomandat efectuarea demersurilor pentru ajustarea tarifelor contractului încheiat cu Compania Romprest Service SA, astfel încât să se asigure respectarea principiului bunei gestiuni financiare. Curtea de Conturi face această precizare având în vedere că tarifele „generează cheltuieli neeconomicoase tuturor instituțiilor publice și agenților economici de pe raza teritorială a Sectorului 1, până la soluționarea acțiunii în instanță inițiate de Sectorul 1 în vederea rezilierii acestuia (contractul mai sus menționat – n. red.)”.

sursa: arhivă EVZ

Achiziția serviciilor juridice și de consultanță fără respectarea legii

Un alt aspect sesizat este legat de proccedurile de achiziție pentru serviciile juridice și de consultanță în vederea soluționării litigiilor cu Compania Romprest SA. Curtea de Conturi a constatat că s-au derulat fără respectarea reglementărilor legale în vigoare.

„Au fost încălcate prevederile pct. 5.4 «Derularea operațiunilor și acțiunilor» din cadrul Procedurii Operaționale nr. J19/2020 pentru realizarea achizițiilor prevăzute la art. 29 și a celor cuprinse în Anexa nr. 2 la Legea nr. 98/2016”, arată decizia Curții de Conturi.

În acest caz se recomandă ca procedurile de achiziție publică să se deruleaze cu respectarea Procedurii Operaționale aprobate în acest domeniu, pottivit cu prevederile legii.

Contracte atribuite cu încălcarea legii

A cincea situație prezentată în audit vizează achizițiile serviciilor de pază pentru unități de învățământ, unități sanitare și piețe agroalimentare. Valoarea serviciilor achiziționate a fost stabilită la 12.290.595 de lei. Curtea de Conturi a stabilit că aceste contracte au fost încheiate cu încălcarea principiilor nediscriminării și tratamentului egal.

Pentru remedierea situației, Curtea de Conturi recomandă ca pe viitor achizițiile publice să se facă cu respectarea legii, prin aplicarea procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare, numai dacă sunt întrunite motivele de extremă urgență, determinate de evenimente imprevizibile și care nu se datorează unei acțiuni ori inacțiuni a autorității contractante.

Plăți nejustificate de peste 25.000 de lei

Cel de-al șaselea aspect constatat de Curtea de Conturi se referă la efectuarea unei plăți nejustificate, în valoare de 25.933 de lei, către Compania de Investiții și Dezvoltare în Sănătate și Domenii de Interes Public-Privat Sector 1, comparativ cu oferta de preț detaliată. Plata a fost motivată de majorarea prețului contractat inițial.

În acest caz au fost încălcate mai multe prevederi din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, din OG nr. 119/1999 privind controlul intern și controlul financiar preventiv, dar și din normele metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor instituțiilor publice.

„În timpul auditului financiar, debitul în sumă de 25.933 de lei și accesoriile aferente în valoare de 2.716 lei au fost înregistrate în contabilitate”, se mai arată în decizia Curții de conturi.

Autorii documentului recomandă responsabililor din conducerea instituției să facă demersurile pentru recuperarea sumelor, actualizate la data plății.

Avertismentul Curții de Conturi

De asemenea, Curtea de Conturi mai face o serie de recomandări în vederea remedierii deficiențelor constatate în urma controlului. Se solicită ca măsurile luate să fie aduse la cunoștința instituției de control.

Totodată Curtea de Conturi cere Primăriei să prezinte în plenul Consiliului Local, la zece zile de la data primirii documentului, decizia și o copie a raportului de audit.

„Nerecuperarea prejudiciilor, ca urmare a nedispunerii și a neurmăririi de conducerea entității a măsurilor transmise de Curtea de Conturi, constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la trei luni la un an sau cu amendă. Dacă fapta prevăzută a fost săvârșită din culpă, pedeapsa este amenda, conform prevederilor art. 64 din Legea 94/1992 privind organizarea și funcționarea Curții de Conturi, republicată”, se mai arată în decizia primită de Clotilde Armand.

Avertismentul Curții de Conturi cu privire la bugetul pe 2022

Nu este prima decizie a Curții de Conturi, din acest an, în care se semnalează încălcări ale legii la Primăria Sector 1. În luna martie, aceeași instituție a confirmat într-un răspuns oficial la o petiție depusă de consilierul PNL Dinu Gheorghe, că bugetul propus de primarul Armand Clotilde pentru anul în curs este ilegal.

Curtea de Conturi atrăgea atenția că toate datoriile primăriei trebuie incluse în buget, conform prevederilor legale.

În document, Curtea de conturi a făcut trimitere la Legea 273/2006 privind finanțele publice locale:

„Art 14 (6): La elaborarea bugetelor, ordonatorii de credite și autoritățile deliberative au obligația să prevadă distinct credite bugetare pentru stingerea plăților restante la finalul anului anterior”.

Curtea de Conturi recomanda în răspunsul de la acel moment, ca „la întocmirea bugetului să fie prevăzute sumele pentru plata acestor facturi (restante)”. Este vorba despre aproximativ 20 de milioane de euro, datorii acumulate la bugetul Primăriei Sectorului 1.