Evenimentul Zilei > Politica > Mitropolitul Chişinăului, Vladimir l-a numit în faţa enoriaşilor: „domnul preşedinte Dodon”
Mitropolitul  Chişinăului, Vladimir l-a numit în faţa enoriaşilor: „domnul preşedinte Dodon”

Mitropolitul Chişinăului, Vladimir l-a numit în faţa enoriaşilor: „domnul preşedinte Dodon”

Zile­le tre­cu­te, mitro­po­li­tul Vla­di­mir, pe nume­le său de mirean Nico­lae Can­ta­rean, a încăl­cat din nou regu­li­le bise­ri­cești, impli­când iar bise­ri­ca în cam­pa­nia elec­to­ra­lă pen­tru ale­ge­ri­le pre­zi­den­ți­a­le din 30 octom­brie 2016, după ce și-a anun­țat prac­tic sus­ți­ne­rea pen­tru can­di­da­tul pro-rus, Igor Dodon, lide­rul Par­ti­du­lui Soci­a­liș­ti­lor din R. Mol­do­va, numindu-l, în fața alta­ru­lui, ”dom­nul pre­șe­din­te Dodon”.

Deși afir­mă că Mitro­po­lia "nu poa­te să dea indi­ca­ții” creș­ti­ni­lor, ci numai "sfa­tu­ri” pen­tru a vota un can­di­dat sau altul, în cadrul slu­j­bei de „Sfân­ta Paras­che­va”, Mitro­po­li­tul Vla­di­mir, care a fost la Sado­va, în satul natal al can­di­da­tu­lui pro-rus Dodon, a îndem­nat eno­ri­a­șii să par­ti­ci­pe la scru­ti­nul pre­zi­den­ți­al. Mai mult sau mai puțin întâm­plă­tor, pre­zent la slu­j­bă a fost și lide­rul PSRM, Igor Dodon, la adre­sa căru­ia șeful Bise­ri­cii Orto­do­xe din Mol­do­va a adus lau­de.

 

"Noi îl cunoaș­tem nu numai acum, în prag de ale­ge­ri, când de regu­lă toți încep să vină la Bise­ri­că și încep să se roa­ge. Dân­sul este acel, care a repa­rat capi­tal bise­ri­ca din satul natal, din Sado­va, raio­nul Călă­rași, a ame­na­jat teri­to­ri­ul, a aju­tat și alte bise­ri­ci. Mai mult, dacă ați pri­vit la tele­vi­zor, la fie­ca­re slu­j­bă, la fie­ca­re sfân­tă și dum­ne­ze­ias­că litur­ghie din Cate­dra­la Mitro­po­li­ta­nă, el este pre­zent, se roa­gă împre­u­nă cu creș­ti­nii, cu toți care vin în zile de Dumi­ni­că și mai ales în zile­le Pos­tu­lui Mare”, afir­mă Îna­lt Prea Sfinţi­tul (ÎPS) Vla­di­mir, mitro­po­li­tul Chi­şi­nă­u­lui şi al Între­gii Mol­do­ve.

Aces­ta l-a invi­tat pe Dodon să vor­beas­că în fața eno­ri­a­și­lor, numindu-l "dl pre­șe­din­te Dodon”. Repor­ta­jul a apă­rut la pos­tul TV Accent TV, deți­nut de un con­si­li­er al lui Igor Dodon, Vadim Ciu­ba­ră, potrivit zdg.md.