„Tribunalul re?ine c?, în optica parchetului, cu privire la un acuzat se pot face nenum?rate propuneri de arestare preventiv? pentru aceea?i fapt? ?i acela?i caz de arestare, invocându-se ca temei nou descoperirea unor noi probe c? inculpatul a s?vâr?it fapta. Or aceast? posibilitate este exclus? de practica judiciar?, dar ?i de dreptul la un proces echitabil, întrucât propunerea de arestare preventiv? constituie un mijloc procesual de o gravitate deosebit? pentru libertatea persoanei, fapt care impune responsabilitate din partea organelor judiciare, nefiind admisibil ca o persoan? s? fie supus? oprobriului public doar pentru c? este suspect de s?vâr?irea unei fapte grave, de?i probatoriul nu este conving?tor pentru a justifica luarea m?surii arest?rii”, sus?in magistra?ii.
Acelea?i acuza?ii
Cum lui Cristian Cioac? se imput? aceea?i fapt? ?i se invoc? acela?i temei de arestare, respectiv cel de la lit.f a atz.148 alin.1 C.pr.pen., Tribunalul consider? c? nu se impune arestarea preventiv?. „C? voin?a legiuitorului este ca o nou? propunere de arestare s? fie întemeiat? pe alte temeiuri decât cele avute în vedere anterior, rezult? din economia dispozi?iilor art.139 alin.1 C.pr.pen. potrivit c?rora m?sura preventiv? luat? se înlocuie?te cu alt? m?sur? preventiv?, când s-au schimbat temeiurile care au determinat luarea m?surii”, mai arat? judec?torii. Potrivit magistra?ilor, rezult? din aceast? dispozi?ie legal? c? atâta vreme cât s-a luat o m?sur? preventiv?, aceasta nu poate fi înlocuit? cu alt? m?sur?, dac? nu s-au schimbat temeiurile care au determinat luarea ei.
Cioac? nu a împiedicat ancheta
„În cauza de fa??, de?i m?sura oblig?rii de a nu p?r?si ?ara a încetat de drept, cu mult înainte de termenul de limit? de 2 ani prev?zut de art.145 alin.2 C.pr.pen., inculpatul a în?eles s? nu împiedice în niciun fel organele de anchet? în aflarea adev?rului, nu a încercat s? altereze în vreun fel mijloacele de prob?, a continuat s? lucreze în cadrul organelor de poli?ie f?r? a fi sanc?ionat pentru vreo abatere disciplinar?, ?i, în plus, s-a prezentat în fa?a organelor judiciare ori de câte ori a fost solicitat. Sub acest ultim aspect, tribunalul re?ine c? inculpatul s-a prezentat imediat ce a fost anun?at c? are termen fixat pentru judecarea propunerii de arestare preventiv?”, se mai arat? în sentin?a tribunalului Bucure?ti.
Magistra?ii mai arat? ?i faptul c? vreme de cinci ani Cristian Cioac?l nu s-a sustras de la urm?rire penal?, de?i acesta avea posibilitatea de a umbla nestingherit atât în ?ar?, cât ?i în str?in?tate, impun concluzia c? ?i pericolul concret avut în vedere la luarea m?surii oblig?rii de a nu p?r?si ?ara este cu mult diminuat, nicidecum amplificat, a?a cum se sugereaz? prin referatul procurorului.
Declararea mor?ii Elodiei Ghinescu nu exclude ca aceasta s? fie în via??
Tribunalul mai re?ine c? pronun?area unei hot?râri declarative de moarte a numitei Elodia Ghinescu nu exclude în mod absolut ca aceasta s? se afle în via??, cât? vreme nu s-a putut constata în mod fizic decesul. „Faptul c? legiuitorul a recunoscut pentru cel care este în via??, dar care a fost cel declarat judec?tore?te mort, dreptul de a cere anularea unei asemenea hot?râri, relev? caracterul relativ al realit??ii stabilite în aceast? procedur?”, se arat? în decizia de cercetare în libertate al lui Cristian Cioac?.
Luarea m?surii arest?rii nu a fost condi?ionat? niciodat? de declararea judec?toreasc? a mor?ii Elodiei Ghinescu
Ca urmare, chiar dac? s-ar considera c? hot?rârea declarativ? de moarte a numitei Elodia Ghinescu ar constituie o împrejurare nou?, totu?i, faptul c? hot?rârea are drept fundament dispari?ia acesteia o perioad? îndelungat? de timp, face ca situa?ia de fapt avut? în vedere la solu?ionarea primei propuneri de arestare preventiv? s? nu fie schimbat? în mod esen?ial. Sub acest aspect tribunalul are în vedere c? luarea m?surii arest?rii nu a fost condi?ionat? niciodat? de declararea judec?toreasc? a mor?ii Elodiei Ghinescu.