Agenţia Naţională Antidrog (ANA), în parteneriat cu Loop Operations, prin proiectului „Egalitate pe piaţa muncii – Şansa TA la un viitor mai bun!” (www.egalitatepepiatamuncii.ro/) şi-a propus dezvoltarea abilităţilor şi competenţelor profesionale pentru 540 de femei – consumatoare de droguri sau aflate în risc de consum, precum şi aparţinând altor grupuri vulnerabile din regiunea Sud-Est.

Proiectul este implementat de ANA, în calitate de beneficiar, în parteneriat cu Loop Operations și cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 –2013.

 In acest scop, ANA a organizat dezvbateri pentru analiza problemei excluziunii sociale a femeilor aparţinând grupurilor vulnerabile, cauzată în special de absenţa unei educaţii adecvate şi a abilităţilor necesare pentru ocuparea unui loc de muncă şi să identificării soluţiilor de reintegrare a acestor persoane pe piaţa muncii.

Proiectul propune să contribuie la creșterea oportunităților de angajare pentru femeile apartinând grupurilor vulnerabile în vederea creării unei piețe a muncii inclusive și are ca  principale direcții de acțiune următoarele: creşterea oportunităţilor de angajare pentru femeile aflate în situații de risc de excluziune socială; îmbunătățirea accesului egal la ocupare și construire a unei cariere de succes; implicarea autorităților publice (centrale și locale) şi a altor organizaţii relevante în probleme ce țin de egalitatea de șanse și accesul egal al femeilor pe piața muncii.

Conform datelor PRAO 2009-2011 (Sud-Est), rata şomajului BIM  în regiunea SE (7,2%) s-a situat peste cea la nivel national şi a fost una dintre cele mai ridicate dintre celelalte regiuni: NE-4,5%, NV-3,8%, BI-3,4%, fiind depăşită doar de Centru – 8,5%. Datele furnizate de Centrul Naţional pentru Organizarea şi Asigurarea Sistemului Informaţional şi Informatic din Domeniul Sănătăţii atenţionează asupra corelaţiei între lipsa unui loc de muncă şi consumul de droguri.

Nevoile identificate pentru grupul ţintă vizează: inegalităţile pe piaţa muncii între bărbaţi şi femei, manifestate în accesul diferenţiat pe piaţa muncii; capacitatea scazută de ocupare a femeilor, caracterizată prin participarea scazută pe piaţa muncii; competenţe profesionale scăzute; niveluri diferite de salarizare între barbaţi şi femei, pentru aceeaşi muncă prestată; concentrarea femeilor în cadrul unor sectoare de activitate, fapt ce contribuie la apariţia inegalităţilor din punct de vedere al valorizării muncii.

Obiectivele specifice ale proiectului:

Dezvoltarea abilităţilor şi competenţelor profesionale pentru 465 de femei, în special femei consumatoare de droguri (sau în risc), precum şi 75 de femei din alte grupuri vulnerabile.

Consolidarea egalităţii de gen şi de şanse pentru 325 femei prin combaterea inegalităţilor, în special bazate pe etnie, dizabilităţi, vârstă şi gen.

Consolidarea accesului egal pe piaţa muncii prin promovarea principiului egalităţii de şanse şi gen în comunitate.

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă dezvoltarea abilităţilor şi competenţelor profesionale pentru 540 femei, în special femei consumatoare de droguri sau aflate în risc de consum de droguri şi alte grupuri vulnerabile (femei provenite din familii monoparentale, persoane fără adăpost, tinere care au împlinit 18 ani şi care au părăsit sistemul rezidenţial de protecţie a copilului, femei victime ale violenţei domestice), în vederea creşterii capacităţii de ocupare pe piaţa muncii în regiunea Sud Est.

540 de femei participante la cursuri de formare profesională pentru facilitarea accesului pe piața muncii, 325 de femei incluse în programul de consiliere socială, 140 de femei participante la cursurile de perfecționare/inițiere, 2 mese rotunde având ca teme de dezbatere respectarea principiului egalității de şanse şi gen pe plan socio-profesional, 3 dezbateri publice privind egalitatea de șanse pe piața muncii a femeilor din regiunea Sud-Est.

Din datele colectate de ANA, in momentul de faţă, doar 12,7% din persoanele cu dizabilităţi, cu vârsta între 18-55 ani, au un loc de muncă, iar rata somajului este de două ori mai mare faţă de persoanele cu capacitate de muncă. 1350 de persoane vulnerabile la problema drogurilor, aparţinând comunităţilor de romi, persoane cu dizabilităţi şi tineri care părăsesc sistemul de ocrotire socială vor avea o nouă şansă de a se angaja în urma implementării proiectului.

Ca rezultat al sesiunilor de formare profesională se anticipează formarea unui număr de 700 de persoane, din care 390 de etnie romă, 250 de persoane cu dizabilităţi, 60 tineri de peste 18 ani care părăsesc sistemul. În afară de aceștia, 300 de persoane dependente de droguri și 350 de persoane din alte grupuri vulnerabile beneficiază de servicii de consiliere socială și sesiuni de dezvoltare personală.

Experţii şi consilierii angajaţi în proiect vor oferi informare și consiliere profesională pentru deprinderea tehnicilor de completare a unui CV, scrisori de intenție şi de prezentare la un interviu.

În cadrul proiectului vor fi derulate campanii de informare şi promovare îndreptate către angajatori şi angajaţii acestora, comunităţile locale şi factorii de decizie, care vor avea ca obiectiv schimbarea atitudinii angajatorilor şi antreprenorilor faţă de cooptarea în echipe a acestor categorii de persoane. Proiectul are o durată de 16 luni, iar valoarea totală a acestuia este de 11.595.085 lei si este cofinanţat din Fondul Social European.