Cu doar câteva ore înaintea alegerilor, ?efii partidelor politice nu sunt preocupa?i doar de presta?ia candida?ilor, ci ?i de modul în care se vor desf??ura alegerile.
Strategii ?i consultan?ii politici au început s? predea activului de partid lec?ii cu privire la m?surile ce trebuie luate pentru a bloca frauda electoral?. Astfel au ap?rut adev?rate ghiduri de fraud? electoral? care prezint?, în func?ie de autori, între 10 ?i 25 de modalit??i de a fura la vot.

  • EXCLUSIV. UN POLITICIAN dezv?luie CUM SE FUR? VOTURI. TREI METODE pentru a câ?tiga alegerile 

1. C?ma?a albastr?
O manevr? are ca punct central un membru al comisiei de votare ?i poart? denumirea de metoda "C?m??ii albastre". Aleg?torul pl?tit intr? în sec?ie, sus?ine c? nu este apt s? voteze singur ?i solicit? ca un anumit membru al comisiei s?-l ajute.
Aleg?torul ?i înso?itorul intr? împreun? în cabina de vot, iar înso?itorul are sarcina de a se asigura c? buletinul depus de aleg?tor în urn? este ?tampilat potrivit în?elegerii anterioare dintre mituitor ?i aleg?tor. Identificarea membrului comisiei se face prin purtarea unui element vestimentar care i-a fost f?cut cunoscut aleg?torului înainte de vot. "S? vin? domnul în c?ma?a albastr? s? m? ajute".
2. Votarea "propor?ional?"
Cea mai accesibil? form? de fraudare în sec?iile de votare, mai ales în cele rurale, vizeaz? complicitatea dintre membrii sec?iei. Ace?tia introduc în urne, dup? închiderea votului, buletinele r?mase neutilizate. Mizând pe nepriceperea celorlal?i colegi din sec?ie, unul mai tupeist împarte buletinele nefolosite, dar p?streaz? cele mai multe pentru el, ?tampilându-le în c?su?a propriului candidat.
3. Teancurile de buletine
O alt? metod? care duce la vicierea rezultatelor este mutarea buletinelor dintr-un teanc în altul. Când se num?r? voturile, buletinele de vot sunt puse unul peste altul, separat pentru fiecare candidat. Profitând de neaten?ia celorlal?i membri ai sec?iei de votare, anumite buletine sunt mutate dintr-un teanc în altul, de la un candidat la altul. La num?rarea final? a voturilor, nu mai st? nimeni s? verifice, înc? o dat?, unde a fost pus? ?tampila "votat".
5. Dubla ?tampil?
O alt? variant? de fraudare este cea de anulare a voturilor contracandida?ilor, prin aplicarea înc? unei ?tampile pe buletine. În timpul procesului de num?rare a voturilor, reprezentan?ii unor partide pot aplica înc? o ?tampil? "Votat" pe buletinele de vot ale contracandida?ilor, având fie o ?tampil? dintre cele existente în sec?ie, fie o ?tampil? cu care au venit de acas?, aplicat? pe cureaua de la ceas sau pe un inel. O a treia variant? e ?tampila cu elastic, ?inut? în podul palmei ?i care, prin eliberare, dispare tras? de elastic pe mâneca sacoului, pân? la cot.

Regina alegerilor: Suveica
O alt? metod? extrem de ingenioas?, cu rezultate, e cea denumit? "suveica" sau "?tafeta". Concret, cel ce vrea s? fraudeze î?i me?tere?te din timp o ?tampil? care s? fie aproape identic? cu originalul. Apoi, la începutul zilei de vot, este furat un buletin, de regul? cu complicitatea unui membru al comisiei. Buletinul este ?tampilat în c?su?a propriului candidat.
Aleg?torul mituit prime?te la intrarea în sec?ie acest buletin, gata ?tampilat. Intr? în sec?ie unde prime?te de la comisie înc? un buletin pe care ar trebui s? voteze. Intr? în cabina de vot, st? câteva secunde timp în care scoate din buzunar buletinul gata ?tampilat, primit afar?, ?i-l ascunde pe al doilea. Iese din cabin? ?i introduce în urn? buletinul pe care-l primise de afar?.
Se reîntoare la mituitorul s?u c?ruia îi d? buletinul ne?tampilat ?i prime?te banii. Astfel, mituitorul are garan?ia c? în urn? a ajuns buletinul ?tampilat de el. Procedeul continu?, dup? acela?i tipic, cu un alt aleg?tor, num?rul voturilor fraudate astfel fiind nelimitat.

Cu urna mobil? s-a furat cel mai mult la referendum. ?i duminic? aceasta va fi una din metodele favorite

Sociologii explic?: matematic, fiecare vot conteaz?

Sociologul Barbu Mateescu a publicat acum câteva s?pt?mâni, pe blogul s?u, un articol prin care demonstreaz? c? fiecare vot conteaz? la alegerile parlamentare, inclusiv la redistribuire. El imagineaz? un scenariu ipotetic, cu doi candida?i ai aceluia?i partid.
"Tu candidezi într-un colegiu mic, cu 30.000 de votan?i. Faci o campanie inspirat? ?i inimoas?. Ob?ii un scor de 30%, adic? 9.000 de voturi. Eu am fost trimis «de la centru» într-un colegiu mare, cu 45.000 de votan?i. Campania mea nu e cine ?tie ce. Ob?in 23%, adic? 10.000 de voturi. Doi candida?i ai partidului nostru din alte colegii au primit cinsprezece mii de voturi fiecare ?i au intrat în parlament. Partidul nostru avea dreptul la trei mandate în jude?. A mai r?mas deci un mandat…cine intr? în parlament, tu sau eu? Tu ai ob?inut 30% din voturile din colegiul t?u, dar nu intri în parlament. Eu am ob?inut 23% din voturile din colegiul meu, ?i intru în parlament. Asta pentru c? tu ai candidat într-un colegiu mai mic. Cele 9.000 de voturi ale tale sunt mai pu?ine decât cele 10.000 de voturi ale mele. La redistribuirea la nivel jude?ean ai ajuns în urma mea pentru c? num?rul de voturi conteaz?, nu procentele", explic? Barbu Mateescu.
La câteva sute de voturi
La alegerile din 2008, Lumini?a Iordache a devenit deputat prin redistribuire având cu aproape 500 de voturi mai multe decât Traian Dobre. Iordache a adunat 5.412 voturi, în timp ce Dobre a fost votat de 4.857 persoane.
Lupt? la fel de strâns? a fost ?i la Târgu Frumos, unde Vasile Mocanu ?i-a câ?tigat mandatul de deputat cu 7.025 voturi, în timp ce Valerian S?l?v?stru a ob?inut cu 400 de voturi mai pu?in.

A ?asea cale: blocarea adversarului

Una dintre cele mai noi ?i mai eficiente metode este cea a cump?r?rii votan?ilor adversarului politic. Persoanele cunoscute c? voteaz? cu "ceilal?i" sunt mituite cu o sum? de bani pentru a nu merge la vot. Drept garan?ie, votantul î?i las? la mituitor buletinul pân? în ziua de dup? alegeri.
Sistemul este foarte eficient deoarece permite controlul asupra voturilor opozan?ilor ?i elimin? posibilitatea ca electorul s? primeasc? mita ?i s? voteze conform con?tiin?ei. Se mai practic? ?i descurajarea votului. Se angajeaz? b?t?u?i care provoac? b?t?i la sec?iile de votare, iar oamenilor de bun? credin?? nu le mai vine s? ias? din cas?.
CITI?I ?I:

  • Fraud? uria?? la referendum. Procurorii DNA audiaz? membrii comisiilor de votare din 15 jude?e controlate de USL
  • EXCLUSIV. Datele oficiale ale parchetului arat? dimensiunea fraudei electorale. Jude?ele unde s-a furat la urne!
  • Parchetul General: „Sunt peste 500 de dosare penale privind fraudele electorale”. Biblia este în codul de procedur? penal?