Evenimentul Zilei > Actualitate > PROGRAM DE GUVERNARE: Impozitare progresiv? ?i TVA înapoi la 19%. Nicio referire la indexarea pensiilor cu 4% | VEZI DOCUMENTUL
PROGRAM DE GUVERNARE: Impozitare progresiv? ?i TVA înapoi la 19%. Nicio referire la indexarea pensiilor cu 4% | VEZI DOCUMENTUL

PROGRAM DE GUVERNARE: Impozitare progresiv? ?i TVA înapoi la 19%. Nicio referire la indexarea pensiilor cu 4% | VEZI DOCUMENTUL

Impozitarea va fi progresiv?, dar maximul impozitului pe venit va fi de 16%. TVA-ul va fi redus, dar nu se ?tie de când. Acestea sunt principalele prevederi din „Programul de guvernare 2013-2016”, un document de 130 de pagini dat ast?zi publicit??ii de c?tre Cabinetul Ponta.

În document nu se vorbe?te despre indexarea pensiilor cu 4%, anun?at? ini?ial de ministrul Muncii, Mariana Câmpeanu. La România TV, ea a precizat c? este vorba de o ”gre?eal? material?”, pe care ?i-o asum?, pentru c? nu a v?zut varianta final? a programului de guvernare. ”Cu siguran?? pensiile vor fi indexate cu 4%”, a spus ministrul Muncii.

În ”Programul de guvernare” se precizeaz? c? documentul reprezint? „o construc?ie” pe minimum 4 ani. Printre principiile enun?ate în preambulul programului este respectarea angajamentelor cu FMI, Banca Mondial? ?i Comisia European?, precum ?i modificarea Constitu?iei.

Cele mai importante puncte din programul de guvernare:
AGRICULTUR?

• Dezvoltarea sistemului de iriga?ii, finalizarea infrastructurii primare de irigat (Canalul Siret – Baragan);
Stabilirea unei cote reduse de TVA la produse agroalimentare de baz?, cu condi?ia asigur?rii spa?iului fiscal necesar;
• Stabilirea fondului de creditare agricol? ?i a celui mutual în agricultur?;
• Înfiin?area unei scheme de creditare pentru achizi?ia de terenuri.

FONDURI EUROPENE

• Accelerarea absorb?iei fondurilor europene. Este esen?ial ca România s? reduca la minimum sumele ce vor fi dezangajate in final ;
Negocierea unui buget european cat mai mare pentru agricultura si dezvoltarea rurala in perioada 2014 – 2020.
• Preg?tirea ?i negocierea Programului National de Dezvoltare Rurala 2014 – 2020; viitorul program va asigura identificarea prioritatilor reale ale mediului rural romanesc si concentrarea fondurilor doar pe proiecte din cadrul prioritar
• Intreprinderea demersurilor necesare la nivel european pentru cresterea platilor directe astfel incat sa se reduca decalajul fata de statele membre vecine, dar si sa conduca la cresterea competitivitatii fermierilor romani in ansamblul Uniunii Europene.
• Rat? de absorb?ie în intervalul 50%-80% pân? la 31 decembrie 2015.
• Realocarea de fonduri c?tre sectoarele cu poten?ial maxim de absorb?ie atât în interiorul cât ?i între programele opera?ionale.
AP?RARE
• Continuarea particip?rii la opera?iile interna?ionale pentru onorarea angajamentelor asumate la NATO ?i UE;
Îndeplinirea obliga?iilor asumate prin Parteneriatul strategic cu SUA, inclusiv cele determinate în baza prevederilor Legii nr.290/2011 privind amplasarea unor elemente ale Scutului Antirachet? al SUA/NATO pe teritoriul României;
•    Realizarea gradual? a capacit??ii de ap?rare aerian? prin programul „Avion multirol”;

APE ?I P?DURI

•    Amenajarea bazinelor hidrografice în scopul diminu?rii efectelor inunda?iilor ?i al secetei hidrologice.
•    Îmbun?t??irea prognozelor, cre?terea timpilor de reac?ie a autorit??ilor implicate, precum ?i îmbun?t??irea exploat?rii coordonate a acumul?rilor.

BUGET

•  Un ritm mediu anual de cre?tere economica de 3% in perioada 2013-2016.
•  Men?inerea deficitului bugetar pe sistem ESA sub 3% din PIB pân? în 2016, respectând criteriul stabilit de Tratatul de la Maastricht.
•  Atingerea unui deficit bugetar structural de 0,7% din PIB în 2014 ?i men?inerea la acest nivel în 2015 ?i 2016.
Men?inerea ponderii datoriei publice totale în PIB la un nivel sustenabil, semnificativ mai mic decat nivelul de 60% din PIB fixat prin Tratatul de la Maastricht.
• Realizarea unei Strategii de management a datoriei publice dup? model polonez, transpusa prin lege, care s? includ? m?suri automate de ajustare în cazul dep??irii unor praguri ale datoriei.
• Realizarea tuturor pa?ilor necesari pentru trecerea, odat? cu bugetul anului 2014, la programare bugetar? multianual? conform bunelor practici interna?ionale în domeniu.
•  Vom continua acordurile cu partenerii externi (Uniunea European?, Fondul Monetar Interna?ional, Banca Mondial?) ?i vom respecta prevederile acestora.
• Gestionarea finan?elor publice va fi caracterizat? prin predictibilitate, transparen??, reguli ?i proceduri clare în toate segmentele acestora, atât la nivel central, cât ?i la nivel local.
CULTUR?

Elaborarea, supunerea spre dezbatere public? ?i promovarea legislativ? a Codului Patrimoniului Cultural, în vederea realiz?rii unei protec?ii efective ?i eficiente a patrimoniului cultural ?i a introducerii sale în circuitul na?ional ?i interna?ional.
• Ini?ierea procedurilor de înscriere a Ansamblului monumental „Calea Eroilor” de la Târgu-Jiu pe Lista Patrimoniului Mondial UNESCO, contribuind astfel la promovarea si recunoa?terea valorilor culturale române la nivel interna?ional.
Elaborarea proiectului ?i constituirea colec?iilor pentru un „Muzeu al comunismului”.

DEZVOLTARE ?I ADMINISTRA?IE

• Cre?terea gradului de absorb?ie a fondurilor europene.
• Prioritizarea investi?iilor ?i lucr?rilor publice în contextul unei dezvolt?ri regionale durabile ?i echilibrate.
•  Regionalizare ?i descentralizare administrativ? ?i financiar?.
• Modificarea  legisla?iei în vederea eficientiz?rii ?i debirocratiz?rii administra?iei publice.
• Promovarea unor politici stimulative pentru stimularea performan?ei profesionale a personalului din administra?ia public?.
ENERGIE
• Introducerea unei contribu?ii suplimentare pe veniturile suplimentare ob?inute de companiile produc?toare de gaze naturale în urma liberaliz?rii pie?ei, în scopul asigur?rii resurselor financiare pentru subven?ionarea consumatorilor vulnerabili.
• Punerea în exploatare a noi perimetre pentru valorificarea lignitului ?i uraniului.
• Realizarea proiectelor europene Nabucco, a conductei de petrol Constanta – Trieste, a terminalului LNG Constan?a ?i AGRI.

EXTERNE

• Sus?inerea intereselor României în negocierea noii perspective financiare a UE (2014-2020), mai ales în ce prive?te ob?inerea unor aloc?ri importante pentru Politica Agricol? Comun? ?i Politica de Coeziune.
• Finalizarea Mecanismului de Cooperare ?i Verificare (MCV).
• Promovarea unor ini?iative de tip "smart defence".
• Parteneriatul Strategic cu SUA reprezint? dimensiunea transatlantic? a politicii externe române?ti ?i este cel mai important parteneriat de anvergur? global? al României.
• Sc?derea taxelor consulare percepute în prezent
• Un nou sediu al MAE, întrucât în 2019 România va prelua Pre?edin?ia Consiliului UE.
FINAN?E
• TVA la produc?torii de produse agricole de la 24% la 9%, iar 15% va ramane la acestia pentru dezvoltare.
• TVA va reveni la nivelul de 19%.
• Va fi p?strat plafonul de 16% ?i introdus, pe parcursul mandatului, impozitul diferen?iat pe venitul salarial cu deductibilit??i fiscale: cote de 8%, 12% ?i 16%, ce vor fi stabilite pe grile de venit.
• Reducerea CAS cu 5% pentru angajatori.
• Scutirea de impozitare, pe o perioada de 5 ani, a dividendelor care vor fi reinvestite in utilaje si echipamente tehnologice, cercetare-dezvoltare, sub forma majorarii capitalului social la societatile unde sunt actionari, sau participarea la capitalul social al altor societati comerciale si care conduc la crearea de noi locuri de munca.
• Reducerea integral? la plata CAS datorata de angajatori pentru 1 an de zile, pentru crearea de noi locuri de munca (cu conditia mentinerii locului de munca inca un an).
INDUSTRIE, COMER? ?I COMPETITIVITATE

• Va fi înlaturat? definitiv practica actual? a numirii a celor aproximativ 500 de membri ai Consiliilor de administratie din societ??ile comerciale, regii ?i companii na?ionale din rândul clientelei politice.
• Reducerea gradual? a rolului statului  în activit??ile miniere de explorare ?i exploatare a resurselor minerale.

JUSTI?IE

• Implementarea noilor Coduri ca obiectiv fundamental. Aplicarea din anul 2013 a noului Cod de procedur? civil? ?i din anul 2014 a noului Cod penal ?i, respectiv, a noului Cod de procedur? penal?.
Înt?rirea institu?iei Avocatului Poporului ?i depolitizarea Cur?ii Constitu?ionale.

  • VEZI AICI PROGRAMUL DE PROGRAMARE AL GUVERNULUI PONTA II