Prin proiectul de act normativ se reglementează stabilirea, începând cu trimestrul II al anului 2021, a unor măsuri în sistemul de asigurări sociale de sănătate prin care să se asigure tranziţia spre o situaţie similară celei anterioare contextului pandemic.

Totodată, prin măsurile prevăzute în proiectul de OUG se urmăreşte “deopotrivă asigurarea unei sustenabilităţi financiare a furnizării serviciilor medicale, medicamentelor şi dispozitivelor medicale, pentru justificarea cheltuielilor şi pentru realizarea unui control al costurilor în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, preîntâmpinându-se apariţia unor disfuncţionalităţi majore în asigurarea accesului bolnavilor la serviciile medicale preventive şi curative, în contextul limitării răspândirii infecţiei cu noul coronavirus în rândul populaţiei, după cum urmează:

– acordarea şi suportarea din bugetul FNUASS a serviciilor medicale şi medicamentelor pentru tratarea cazurilor COVID-19 şi complicaţiile acestora pentru toate persoanele aflate pe teritoriul României;

– consultaţiile medicale la distanţă acordate în asistenţa medicală primară şi ambulatoriul de specialitate pentru specialităţile clinice, inclusiv pentru specialitatea medicină fizică şi de reabilitare se acordă şi se validează fără a fi necesară utilizarea cardului naţional de asigurări sociale de sănătate sau a documentelor înlocuitoare ale acestuia, prin derogare de la prevederile articolului 337 alineat (2) din Legea nr. 95/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

– contractarea de către casele de asigurări de sănătate a întregii sume alocate de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate cu destinaţie servicii medicale spitaliceşti, fără a mai fi necesară o regularizare trimestrială (…) “.