Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului din cadrul Primăriei Sectorului 3 va deschide creșa „Ghiocelul”, pentru care scoate la concurs 60 de posturi vacante pe perioadă nedeterminată. Persoanele interesate se pot înscrie la concurs până vineri, 7 octombrie. Examenul scris va avea loc în data de 17 octombrie, la ora 10.00, iar interviul / proba practică sunt programate pentru data de 21 octombrie, la ora 10.00.

Posturile contractuale vacante scoase la concurs sunt următoarele:

– un post psiholog practicant

– un post inspector specialitate

– un post medic specialist

– un post referent

– un post administrator

– un post magaziner

– 11 posturi educator – puericultor

– 11 posturi asistent medical

– 25 de posturi îngrijitoare

– un post spălătoreasă

– două posturi muncitor calificat (bucătar)

– un post muncitor calificat (mecanic)

– un post muncitor calificat

– două posturi muncitor necalificat (oficiant).

Dosarul de înscriere la concurs va conține:

– Cerere de înscriere la concurs

Curriculum Vitae – model european

– Copie după actul de identitate

– Copie după diploma de studii

– Copie după alte acte care să ateste efectuarea unor specializări / perfecționări

– Copie după cartea de muncă actualizată până la data de 31.12.2010 și/sau adeverință eliberată de angajator sau de ITM care să ateste vechimea în muncă și vechimea în specialitatea studiilor

– Copie dupa adeverință care să ateste vechimea în muncă și vechimea în specialitatea studiilor după data de 01.01.2011, eliberată de angajator, și extras REVISAL, certificate conform cu originalul de către angajator (după caz eliberat de ITM)

– Cazier judiciar (fără fapte penale înscrise în cazier)

– Adeverință medicală, care atestă starea de sănătate corespunzatoare, eliberată, cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului, de către medicul de familie sau de către unități sanitare abilitate. Adeverința va conține în clar numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

Proba scrisă și interviul / proba practică se susțin din bibliografia și tematica afișată la sediul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3 din str. Parfumului nr. 2-4, precum și pe site-ul instituției (www.dgaspc3.ro).

Informații suplimentare în ceea ce privește concursul se pot obține la sediul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3 din str. Parfumului nr. 2-4, la numărul de telefon 0730.013.862 sau pe site-ul instituției (www.dgaspc3.ro).

Creșa „Ghiocelul” va funcționa în imobilul situat în bd.1 Decembrie 1918 nr. 12-14 și va avea o capacitate de 90 de locuri. Beneficiarii serviciilor acordate de creșă sunt copiii persoanelor cu domiciliul sau reședința în sectorul 3, precum și părinții și familiile acestora.