Evenimentul Zilei > Actualitate > Președintele României l-a decorat pe șeful SIE, Teodor Meleșcanu

Președintele României l-a decorat pe șeful SIE, Teodor Meleșcanu

Pre?edintele Traian B?sescu a acordat ast?zi Ordinul Na?ional ''Steaua României'' în grad de Cavaler directorului Serviciului de Informa?ii Externe, Teodor Mele?canu, anun?? Agerpres.

Potrivit Administra?iei Preziden?iale, propunerea de decorare a ?efului SIE a fost f?cut? de pre?edinte, ”în semn de înalt? apreciere pentru rezultatele remarcabile ob?inute de-a lungul întregii sale cariere în slujba statului român, contribuind, pe aceast? cale, la atingerea obiectivelor de politic? extern? ale ??rii noastre, la desf??urarea în condi?ii optime a reform?rii institu?iilor cu atribu?ii în domeniul siguran?ei na?ionale, precum ?i la sporirea capacit??ii de reac?ie în cadrul comunit??ii informative na?ionale ?i euroatlantice”.

Totodat?, ?eful statului a acordat Ordinul ”Meritul Diplomatic” în grad de Mare Ofi?er lui Andreas D. Mavroyiannis, ministru adjunct pentru afaceri europene pe lâng? pre?edintele Republicii Cipru, ”în semn de apreciere pentru sprijinul acordat, în calitate de coordonator al Pre?edin?iei cipriote a Consiliului Uniunii Europene, în direc?ia atingerii obiectivelor de pe agenda european? a ??rii noastre, pentru eforturile depuse în vederea consolid?rii cooper?rii dintre România ?i Republica Cipru”. Propunerea de decorare a fost f?cut? de ministrul Afacerilor Externe.

Traian B?sescu l-a mai decorat cu Ordinul Na?ional ”Serviciul Credincios” în grad de Ofi?er pe Lucian Glass, pre?edinte al Ligii Asocia?iilor Românilor din Germania, ”în semn de înalt? apreciere pentru eforturile de durat? depuse în vederea p?str?rii identit??ii culturale române?ti ?i a strângerii leg?turilor dintre cet??enii germani originari din România, pentru promovarea schimburilor culturale româno-germane ?i îmbun?t??irea imaginii ??rii noastre peste hotare”. Propunerea de decorare a venit din partea pre?edintelui Traian B?sescu.