Evenimentul Zilei > International > VAN ROMPUY la SUMMITUL UE: Cea mai în?eleapt? solu?ie este reducerea bugetului cu 80 de miliarde
VAN ROMPUY la SUMMITUL UE: Cea mai în?eleapt? solu?ie este reducerea bugetului cu 80 de miliarde

VAN ROMPUY la SUMMITUL UE: Cea mai în?eleapt? solu?ie este reducerea bugetului cu 80 de miliarde

?efii de stat ?i de guvern europeni au e?uat, azi, în încercarea de a g?si un compromis în problema bugetului multianual al UE, nereu?ind s? surmonteze serioasele divergen?e. Cele 27 de state nu au reu?it s? convin? nici asupra nivelului reducerii bugetului ?i nici asupra modului în care aceast? reducere va afecta cheltuielile Uniunii în perioada 2014-2020. În consecin??, pre?edintele Consiliului European, Herman Van Rompuy, a anun?at c? un alt summit va avea loc în câteva luni, cel mai probabil în luna ianuarie.

UPDATE 19.30: Pre?edintele Consiliului European, Herman van Rompuy, a declarat, la finalul lucr?rilor summitului liderilor UE, c? nu a sc?zut nivelul cheltuielilor sub cele 80 de miliarde de euro prev?zute în propunerea sa ini?ial? fa?? de propunerea Comisiei Europene, pentru c?, în contextul actualelor divergen?e, a considerat c? este cel mai în?elept s? procedeze a?a.

„Ne vom continua consult?rile în s?pt?mânile viitoare pentru a ajunge la un consens. Discu?iile bilaterale ?i contactele constructive au pus în eviden?? un grad suficient de convergen?? poten?ial?”, a afirmat el.
Herman van Rompuy a amintit c?, în trecut, negocierile asupra bugetului au necesitat în general mai multe întâlniri, cum s-a întâmplat în 2005, când au început sub pre?edin?ia luxemburghez? ?i s-au terminat sub cea britanic?.

Pre?edintele UE a indicat c? a f?cut o propunere de buget care cuprinde t?ieri, a?a cum au cerut mai multe ??ri, printre care ?i Marea Britanie. Întrebat de ce nu a operat acele t?ieri la capitolul general de cheltuieli solicitate de unele state net contributoare, Van Rompuy a subliniat c? propunerea sa prevede o reducere cu 20 de miliarde de euro fa?? de perioada 2007-2013 sau de 2%.

„Este un buget foarte restrictiv. Am pus acest lucru pe mas? la toate consult?rile, unii au vrut t?ieri mai mari, al?ii mai mici, a?a c? am p?strat linia. Nu excludem c? în stadii ulterioare va trebui s? modific?m nivelul cheltuielilor. Dar lucr?m în etape. ?i credem c? în aceast? etap? cea mai în?eleapt? solu?ie este, în contextul divergen?elor existente, s? men?inem reducerea de 80 de miliarde. Sentimentul meu este c? putem merge mai departe, dar necesit? munc? preg?titoare ?i reducerea trebuie s? fie echilibrat?”, a mai spus Van Rompuy
UPDATE ora 19.20: Pentru Ungaria, faptul c? nu s-a ajuns la un acord la summitul Uniunii Europene privind bugetul pe 20014-2020 reprezint? cel mai bun scenariu posibil, a declarat premierul ungar Viktor Orban, dup? încheierea reuniunii ?efilor de stat ?i de guvern.

Potrivit lui Orban, pentru Ungaria este mai bine c? nu s-a ajuns la un acord decât dac? ar fi fost acceptat? propunerea f?cut? în cursul nop?ii de pre?edintele Consiliului European Herman Van Rompuy.

Viktor Orban s-a întâlnit cu Herman van Rompuy, asear?, înaintea primei runde de discu?ii pe teme bugetare.

UPDATE ora 19.00: Pre?edintele francez Francois Hollande a apreciat c? summitul a fost „util” ?i a „constituit o etap? c?tre un acord”, relateaz? AFP.

„Consiliul a fost util ?i a corespuns unei etape în c?utarea unui acord privind o perspectiv? bugetar? pentru Uniunea European?”, a declarat Hollande într-o conferin?? de pres?. „În cazul în care Consiliul poate, la începutul anului 2013, s? se reuneasc? pentru a-l încheia, ar fi o perspectiv? bun?”, a ad?ugat acesta.

Minimizând e?ecul summitului, pre?edintele francez a afirmat c?, în trecut, au existat „mereu dou? consilii europene, unul exploratoriu, pentru a în?elege pozi?iile principalelor ??ri ?i pentru a vedea ce le poate apropia, ?i un consiliu concludent”.

„Nu am sc?pat de aceast? logic?”, a ad?ugat Hollande.
UPDATE ora 18.45: Potrivit unei surse diplomatice, citat? de Agerpres, Van Rompuy a prezentat dou? proiecte de buget, în care fondurile pentru politica de coeziune ?i pentru Politica Agricol? Comun? (PAC) au fost suplimentate fa?? de proiectul ini?ial, dar acestea nu au convenit nici ??rilor care s-au opus diminu?rii acestor fonduri (Fran?a, Italia, Spania) ?i nici celor care sus?in ideea reducerii bugetului comunitar (Germania, Marea Britanie, Olanda, Suedia, Austria ?i Finlanda).

„Exist? un nivel suficient de convergen?? poten?ial? pentru ca un acord s? fie posibil în luna ianuarie”, a declarat Van Rompuy, la conferin?a de pres? final?, cerând totodat? statelor membre „s? fie capabile s? creeze pun?i”.
UPDATE ora 18.30: Reuniunea extraordinar? a Consiliului European s-a încheiat, vineri, f?r? a se ajunge la o în?elegere pe marginea bugetului 2014-2020 al Uniunii Europene.
Cancelarul german Angela Merkel a declarat c?, în pofida faptului c? nu s-a ajuns la o în?elegere în privin?a bugetului 2014-2020 la reuniunea Consiliului European, exist? „suficient poten?ial” pentru ca ??rile s? ajung? la un compromis la începutul anului viitor, informeaz? agen?iile interna?ionale de pres?.

„Cred c? este posibil s? ajungem la un acord între cei 27 la începutul anului (viitor)”, a declarat Merkel, în conferin?a de pres? de dup? summitul de dou? zile, care a scos în eviden?? diferendele dintre statele UE în privin?a exerci?iului bugetar al UE pentru urm?torii 7 ani.
Cancelarul german ?i-a exprimat convingerea c? pre?edintele Consiliului European, belgianul Herman Van Rompuy, va continua s? lucreze pentru a g?si un consens în urm?toarele s?pt?mâni.

  • E?ec al summitului UE pentru bugetul 2014-2020. Traian B?sescu: S-a decis t?ierea a 70 de miliarde de euro, mai trebuie t?iate înc? 30

UPDATE ora 13.15: Principalul obiectiv într-o perioad? de criz? economic? precum cea actual? ar trebui s? fie ob?inerea unui buget care s? dureze 7 ani, lucru de care „suntem înc? destul de departe”, a declarat, azi, cancelarul austriac, Werner Faymann, la sosirea la negocieri.
Werner Faymann a subliniat c? nu vede înc? un „acord al celor 27” în ceea ce prive?te viitorul cadru bugetar.

Premierul finlandez, Jyrki Katainen, a spus, la rândul s?u, c? noua propunere a pre?edintelui Consiliului European, Herman Van Rompuy, este „foarte asem?n?toare cu aceea de acum câteva zile”. „Este foarte greu s? spun unde putem ajunge ast?zi, deoarece totul este deschis. Exist? opinii foarte distan?ate de altele ?i este foarte greu de ?tiut în acest moment ce se va întâmpla”, a subliniat acesta.

Mult mai optimist? s-a ar?tat pre?edinta Lituaniei, Dalia Grybauskaite, care a afirmat c? ar fi foarte fericit? dac? reuniunea s-ar încheia ast?zi ?i s-ar ajunge la un acord. „Din punctul meu de vedere, a fost un început foarte bun al negocierilor”, a semnalat oficialul lituanian.
UPDATE ora 13.00: Cancelarul german Angela Merkel a declarat c? se îndoie?te c? liderii europeni vor ajunge la un acord asupra bugetului UE pentru perioada 2014-2020, potrivit AFP. „Cred c? vom avansa pu?in, dar m? îndoiesc c? vom ajunge la un acord”, a declarat Angela Merkel. „Exist? înc? un drum lung de parcurs”, a ad?ugat ea, reamintind c? a declarat deja c? „s-ar putea s? fie nevoie de o nou? etap?”.

„Cred c? anumite pozi?ii sunt înc? foarte departe unele de altele”, a subliniat cancelarul, apreciind, totu?i, c? atmosfera a fost bun? în cadrul reuniunii.
„Cred c? avans?m pu?in, dar probabil va fi nevoie de un alt summit, la începutul anului viitor, dac? nu ajungem la un acord acum”, a precizat politicianul german.
?i pre?edintele francez Francois Hollande a avertizat c? va fi extrem de dificil ca pozi?iile ??rilor membre s? fie armonizate. Dar a ad?ugat „N-ar trebui s? consider?m c? dac? nu ajungem la un acord acum, totul av fi pierdut”.
UPDATE ora 12.45: Premierul britanic, David Cameron, a estimat, azi, în a doua zi a summitului european la Bruxelles, c? noua propunere de buget pe 2014-2020 prezentat? asear? de pre?edintele Uniunii Europene, Herman Van Rompuy, „nu aduce destule progrese”.

„Cred c? nu exist? destule progrese în aceast? etap?”, a declarat Cameron. „Trebuie s? t?iem din cheltuielile pe care nu ni le putem permite. Aceasta este ceea ce se întâmpl? la noi ?i aceasta trebuie s? se întâmple ?i aici”, a afirmat ?eful guvernului britanic.
Propunerea pre?edintelui Consiliului European
Potrivit unor surse europene, Herman Van Rompuy î?i men?ine propunerea de buget de 973 miliarde de euro pentru perioada 2014-2020.

Noua propunere de buget prevede îns? o suplimentare de 7,7 miliarde de euro pentru Politica Agricol? Comun? ?i una de 11 miliarde de euro pentru politica de coeziune. Pe de alt? parte, Mecanismul Conectarea Europei (CEF) ar urma s? piard? 5 miliarde de euro.

De asemenea, articolul 45, care a creat foarte mult? nemul?umire la Bucure?ti, întrucât România este singura ?ar? afectat? de faptul c? a avut în perioada 2007-2011 o rat? de absorb?ie sub 60% din media UE, urmând s? înregistreze o cre?tere de doar 15% a fondurilor de coeziune fa?? de perioada precedent? de finan?are, a r?mas se pare în noua variant? de buget, scrie Agerpres.

Potrivit France Presse, ar urma s? se reduc? 13 miliarde de euro în total din bugetul pentru cre?tere ?i marile infrastructuri ?i cinci miliarde de euro din bugetul prev?zut pentru ac?iunile externe pentru a atenua loviturile date politicii de coeziune ?i PAC.

Propunerea ini?ial? a lui Van Rompuy f?cea ca PAC s? piard? 25,5 miliarde de euro, dintre care 13,2 din anvelopa destinat? pl??ilor directe ?i interven?iilor pe pie?e. În acela?i timp, fondurile de coeziune erau reduse cu 29 de miliarde de euro.

În schimb, Herman Van Rompuy nu s-ar fi atins de anvelopa destinat? cheltuielilor pentru func?ionarea institu?iilor europene, printre care ?i cheltuielile salariale.
În pofida impresiei unei debloc?ri a negocierilor, pre?edintele francez François Hollande a declarat, în noaptea de joi spre vineri, c? „cel mai probabil” nu va fi niciun acord asupra bugetului european 2014-2020 la sfâr?itul summitului UE, considerându-se el însu?i înc? „nemul?umit” de noile propuneri.

Evocând ipoteza e?ecului negocierilor la sfâr?itul acestui summit, pre?edintele francez a declarat c? un e?ec „este cel mai probabil, ceva ce toat? lumea” ?tie. Declara?iile sale au fost f?cute într-o scurt? întâlnire cu presa convocat? dup? suspendarea lucr?rilor summitului ce ar urma s? se reia vineri la prânz.
Cancelarul german Angela Merkel a declarat, la rândul s?u, c? se îndoie?te c? un acord va fi încheiat la lucr?rile acestui summit. De fapt, ?efa guvernului de la Berlin a fost prima care a avansat posibilitatea unui nou summit în prim?var? în cazul unui e?ec al actualei reuniuni.