Evenimentul Zilei > Politica > Alegerile locale intră în linie dreaptă! Iohannis a făcut anunțul
Alegerile locale intră în linie dreaptă! Iohannis a făcut anunțul

Alegerile locale intră în linie dreaptă! Iohannis a făcut anunțul

Klaus Iohannis a promulgarea legea privind stabilirea datei alegerilor locale, amânate din cauza pandemiei de coronavirus din China.
Preşedintele Klaus Iohannis a semnat joi decretul pentru promulgarea Legii privind stabilirea datei alegerilor pentru autorităţile administraţiei publice locale din anul 2020, precum şi a unor măsuri pentru buna organizare şi desfăşurare a acestora, anunţă Administraţia Prezidenţială.
Săptămâna trecută, Camera Deputaţilor, în calitate de for decizional, a adoptat acest proiect. S-au înregistrat 253 de voturi pentru, două – împotrivă şi 36 abţineri.
Potrivit proiectului, data desfăşurării alegerilor pentru autorităţile administraţiei publice locale din anul 2020 se stabileşte în ziua de duminică, 27 septembrie 2020, pentru consiliile locale ale comunelor, ale oraşelor, ale municipiilor şi ale sectoarelor municipiului Bucureşti, precum şi pentru primari, Consiliul General al Municipiului Bucureşti, precum şi pentru primarul general al municipiului Bucureşti, consiliile judeţene, precum şi pentru preşedinţii consiliilor judeţene.
La alegerile pentru autorităţile administraţiei publice locale din anul 2020, termenele privind procesul electoral încep să curgă de la data de 29 iulie.
Iată textul intergal al legii:
PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAŢILOR SENATUL
L E G E
privind stabilirea datei alegerilor pentru autoritățile administrației publice locale din anul 2020, precum și a unor măsuri pentru buna organizare și desfășurare a acestora Parlamentul României adoptă prezenta lege.
Art. 1. – Data desfăşurării alegerilor pentru autorităţile
administraţiei publice locale din anul 2020 se stabileşte în ziua de
duminică, 27 septembrie 2020, pentru:
a) consiliile locale ale comunelor, ale oraşelor, ale municipiilor
şi ale sectoarelor municipiului Bucureşti, precum şi pentru primari;
b) Consiliul General al Municipiului Bucureşti, precum şi pentru
primarul general al municipiului Bucureşti;
c) consiliile judeţene, precum și pentru președinții consiliilor
județene.
Art. 2. – (1) La alegerile pentru autoritățile administrației publice
locale din anul 2020, termenele prevăzute la art. 12 alin. (1), art. 26 alin. (5)
și art. 38 alin. (2) din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților
administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației
publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea şi completarea
Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, cu modificările şi
completările ulterioare, astfel cum au fost reduse potrivit art. 2 alin. (3) din
Legea nr. 84/2020 privind prelungirea mandatelor autorităților
administrației publice locale și pentru modificarea art. 151 alin. (3) din
Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ,
încep să curgă de la data de 29 iulie 2020. Alianțele electorale constituite
între partide politice sau alianțe politice la nivel județean ori local, se
înregistrează la biroul de circumscripție județeană sau la biroul electoral de
circumscripție a municipiului București, după caz, în maximum 5 zile de la
data înființării biroului electoral. Un partid politic poate face parte, în aceeași
circumscripție, dintr-o singură alianță electorală, și poate să participe la
alegerile din circumscripția electorală în cauză numai pe lista alianței din
care face parte.
(2) La alegerile pentru autoritățile administrației publice locale
din anul 2020, termenul prevăzut la art. 68 alin. (6) din Legea
nr. 115/2015, cu modificările și completările ulterioare, se consideră a fi
împlinit la data de 24 august 2020.
Art. 3. – (1) La alegerile pentru autoritățile administrației publice
locale din anul 2020, prevederile art. 1 – 3, art. 5 şi 6 din Ordonanța de urgență
a Guvernului nr.38/2020 privind utilizarea înscrisurilor în formă electronică
la nivelul autorităților și instituțiilor publice se aplică în mod corespunzător
Biroului Electoral Central şi birourilor electorale de circumscripţie.
(2) La alegerile pentru autoritățile administrației publice locale
din anul 2020, Autoritatea Electorală Permanentă împreună cu Serviciul
de Telecomunicaţii Speciale asigură resursele necesare pentru
configurarea adreselor de poştă electronică ale Biroului Electoral Central
şi birourilor electorale de circumscripţie.
(3) Se desemnează Serviciul de Telecomunicații Speciale să
furnizeze servicii de certificare calificată prin autoritatea de certificare
proprie, destinate exclusiv membrilor Biroului Electoral Central,
preşedinţilor şi locţiitorilor birourilor electorale de circumscripție
judeţeană și ai biroului electoral de circumscripție a municipiului
București, precum şi preşedinţilor birourilor electorale de circumscripţie
comunală, orășenească, municipală și de sector al municipiului București,
în scopul îndeplinirii atribuțiilor funcționale ce le revin.
Art. 4. – (1) La alegerile pentru autoritățile administrației publice
locale din anul 2020, prin derogare de la prevederile art. 30 alin. (1) din
Legea nr. 115/2015, cu modificările și completările ulterioare, birourile
electorale ale secțiilor de votare sunt constituite dintr-un președinte, un
locțiitor și 9 membri în cazul secțiilor de votare din comune și orașe,
respectiv dintr-un președinte, un locțiitor și 11 membri în cazul secțiilor
de votare din municipii și sectoarele municipiului București.
(2) În prima etapă, birourile electorale ale secțiilor de votare se
completează cu reprezentanții partidelor politice, alianțelor politice și
alianțelor electorale sau organizațiilor aparținând minorităților naționale
care au grup parlamentar în ambele Camere ale Parlamentului și care
participă la alegeri în circumscripția electorală respectivă.
(3) În a doua etapă, birourile electorale ale secțiilor de votare se
completează cu reprezentanții partidelor politice și ai celorlalte formațiuni
politice care au reprezentare parlamentară la scrutinul anterior, precum și
cu un reprezentant al grupului minorităților naționale din Camera
Deputaților, în numele organizațiilor cetățenilor aparținând minorităților
naționale reprezentate în acest grup parlamentar și care participă la
alegerile din circumscripția electorală respectivă.
(4) În a treia etapă, birourile electorale ale secțiilor de votare se
completează cu reprezentanții partidelor politice, alianțelor politice și
electorale care au ca membri cel puțin 6 senatori sau 10 deputați.
(5) În a patra etapă, birourile electorale ale secțiilor de votare se
completează cu reprezentanții celorlalte partide politice, alianțe politice și
alianțe electorale sau organizații aparținând minorităților naționale, în
ordinea descrescătoare a numărului de candidați propuși.
Art. 5. – La alegerile pentru autoritățile administrației publice
locale din anul 2020, prin derogare de la prevederile art. 27 alin. (3), art. 39
alin. (2) şi art. 83 alin. (2) – (4) din Legea nr. 115/2015, cu modificările şi
completările ulterioare, se aplică în mod corespunzător prevederile art. 89
şi 90 din Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei
Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității
Electorale Permanente, cu modificările şi completările ulterioare.
Art. 6. – (1) Membrii birourilor electorale, personalul tehnic
auxiliar, persoanele acreditate, delegaţii acreditaţi, operatorii de calculator,
personalul de pază şi alegătorii pot primi, în mod gratuit, materiale de
protecție sanitară, în condițiile stabilite prin hotărârea Guvernului privind
măsurile tehnice necesare bunei organizări și desfășurări a alegerilor locale,
prevăzută la art. 2 alin. (2) din Legea nr. 84/2020, în vederea prevenirii și
combaterii efectelor pandemiei de COVID-19.
(2) Materialele de protecție sanitară prevăzute la alin. (1), precum
și igiena și dezinfecția localurilor de vot se asigură de Ministerul Sănătăţii,
iar transportul şi distribuirea acestora se asigură prin grija Ministerului
Afacerilor Interne şi a instituţiilor prefectului, cu sprijinul primarilor.
Art. 7. – (1) La alegerile pentru autoritățile administrației publice
locale din anul 2020, Autoritatea Electorală Permanentă transmite
preşedinţilor tribunalelor, cu cel puţin 48 de ore înaintea datei desemnării
preşedinţilor birourilor electorale de circumscripţie şi a locţiitorilor acestora,
prin intermediul poştei electronice, lista juriştilor înscriși în Corpul
experților electorali care au acceptat să fie desemnați în birourile electorale
de circumscripție și care cuprinde numele, prenumele, codurile numerice
personale, domiciliile, adresele de e-mail şi numerele de telefon ale acestora.
(2) Persoanele prevăzute la alin. (1) care nu au fost desemnate
preşedinţi ai birourilor electorale de circumscripţie şi locţiitori ai acestora,
conform art. 26 alin. (5) – (11) din Legea nr. 115/2015, cu modificările şi
completările ulterioare, vor putea fi desemnate preşedinţi ai birourilor
electorale ale secţiilor de votare şi locţiitori ai acestora.
Art. 8. – (1) La alegerile pentru autoritățile administrației publice
locale din anul 2020, operatorii de calculator asigură, în condițiile stabilite
prin hotărâre a Autorității Electorale Permanente, înregistrarea
audiovideo neîntreruptă a operațiunilor efectuate de către membrii
birourilor electorale ale secțiilor de votare pentru numărarea voturilor.
(2) Președintele biroului electoral al secției de votare asigură
transmiterea prin mijloace electronice către Sistemul informatic de
monitorizare a prezenței la vot și de prevenire a votului ilegal a fotografiei
procesului-verbal privind consemnarea rezultatelor votării, precum și a
informațiilor provenite din verificarea corelării datelor înscrise în
procesele-verbale privind consemnarea rezultatelor votării.
(3) Înregistrările prevăzute la alin. (1) și fotografiile proceselor-verbale
prevăzute la alin. (2) se realizează în localul de vot prin intermediul
terminalelor informatice puse la dispoziție de Serviciul de
Telecomunicații Speciale.
(4) Serviciul de Telecomunicații Speciale verifică existența
înregistrărilor prevăzute la alin. (1), consemnează aspectele constatate în
procesul-verbal de primire a terminalelor informatice, cu ocazia primirii
acestora de la operatorii de calculator și le transferă pe un mediu de
stocare. Înregistrările audiovideo se păstrează pentru o perioadă de 12 luni
de la data încheierii perioadei electorale, în condițiile legii.
(5) Serviciul de Telecomunicații Speciale pune la dispoziția
organelor competente să constate contravenții și fraude electorale sau să
urmărească infracțiuni, la cererea acestora, copii ale înregistrărilor
audiovideo prevăzute la alin. (1).
Art. 9. – (1) La alegerile pentru autoritățile administrației publice
locale din anul 2020, Autoritatea Electorală Permanentă, cu sprijinul
Serviciului de Telecomunicații Speciale, asigură funcționarea în sediul
Biroului Electoral Central a unei infrastructuri informatice care
îndeplineşte următoarele obiective:
a) asigură funcționarea Sistemului informatic de centralizare a
datelor din procesele-verbale privind consemnarea rezultatelor votării;
b) asigură stocarea în timp real a duplicatelor bazelor de date
generate de Sistemul informatic de monitorizare a prezenței la vot și de
prevenire a votului ilegal, precum și a jurnalelor mașinilor pe care rulează
acesta, pentru facilitarea analizei și transparenței acestora.
(2) Infrastructura informatică prevăzută la alin. (1) este unică și
cuprinde servere, sisteme de stocare a datelor, echipamente de
comunicații și de securitate, precum și licențe și aplicații informatice,
asigurate, instalate și configurate de Serviciul de Telecomunicații
Speciale, conform cerințelor operaționale ale Autorității Electorale
Permanente, fiind destinată exclusiv aplicării dispozițiilor prezentei legi.
(3) Sistemul informatic de centralizare a datelor din procesele-verbale
privind consemnarea rezultatelor votării și Sistemul informatic de
monitorizare a prezenței la vot și de prevenire a votului ilegal pot fi
accesate pentru vizualizarea în timp real a datelor, din sediul Biroului
Electoral Central, de către reprezentanții Biroului Electoral Central și cei
ai Autorității Electorale Permanente, pe baza drepturilor de acces stabilite
prin decizie a Autorităţii Electorale Permanente.
(4) Autoritatea Electorală Permanentă împreună cu Serviciul de
Telecomunicații Speciale asigură asistența și suportul tehnic pentru
funcționarea echipamentelor și aplicațiilor informatice prevăzute la alin. (2).
(5) Autoritatea Electorală Permanentă, cu sprijinul Serviciului de
Telecomunicații Speciale, asigură aplicațiile și/sau serviciile informatice
ce vor fi utilizate de Biroul Electoral Central pentru centralizarea datelor
din procesele-verbale privind consemnarea rezultatelor votării, precum și
echipamentele informatice necesare centralizării rezultatelor votării de
către Biroul Electoral Central. Acestea vor funcționa în cadrul
infrastructurii informatice prevăzute la alin. (1), cu asigurarea redundanței
în centrul de date al Serviciului de Telecomunicații Speciale.
(6) Aplicațiile informatice prevăzute la alin. (5) sunt certificate
de Autoritatea Electorală Permanentă și puse de către aceasta la dispoziția
partidelor politice și organizațiilor cetățenilor aparținând minorităților
naționale care participă la alegeri, la cererea scrisă a acestora.
(7) La alegerile pentru autoritățile administrației publice locale
din anul 2020, Autoritatea Electorală Permanentă asigură, pe tot parcursul
zilei votării și al zilei următoare, publicitatea datelor privind numărul
alegătorilor prezenți la vot, respectiv a informațiilor rezultate în urma
verificării corelațiilor din procesele-verbale privind consemnarea
rezultatelor votării, obținute prin Sistemul informatic de monitorizare a
prezenței la vot și de prevenire a votului ilegal.
Art. 10. – La alegerile pentru autoritățile administrației publice
locale din anul 2020, primarii pot asigura personal tehnic necesar pentru
sprijinirea activității birourilor electorale ale secțiilor de votare.
Art. 11. – (1) La alegerile pentru autoritățile administrației
publice locale din anul 2020, pentru activitatea desfășurată în cadrul
organismelor electorale și pentru suportul tehnic al acestora se acordă
următoarele indemnizații:
a) 250 de lei pe zi de activitate pentru președinții birourilor
electorale ale secțiilor de votare, locțiitorii acestora și operatorii de calculator;
b) 150 de lei pe zi de activitate pentru membrii birourilor
electorale ale secțiilor de votare, alții decât cei prevăzuți la lit. a);
c) 250 de lei pe zi de activitate pentru președinții birourilor
electorale de circumscripție județeană și președintele biroului electoral de
circumscripție a municipiului București, pentru locțiitorii acestora, precum
și pentru membrii birourilor electorale de circumscripție județeană și
membrii biroului electoral de circumscripție a municipiului București;
d) 200 de lei pe zi de activitate pentru președinții birourilor
electorale de circumscripție comunală, orășenească, municipală și de
sector al municipiului București, precum și pentru locțiitorii acestora;
e) 100 de lei pe zi de activitate pentru membrii birourilor
electorale de circumscripție, alții decât cei prevăzuți la lit. d);
f) 100 de lei pe zi de activitate pentru personalul tehnic prevăzut
la art. 10;
g) 100 de lei pe zi de activitate pentru personalul tehnic auxiliar
al birourilor electorale de circumscripție, pentru membrii comisiilor
tehnice judeţene și pentru membrii comisiei tehnice a municipiului
Bucureşti;
h) 250 de lei pe zi de activitate pentru membrii Biroului Electoral
Central;
i) 200 de lei pe zi de activitate pentru personalul tehnic auxiliar
al Biroului Electoral Central.
(2) Plata indemnizațiilor prevăzute la alin. (1) lit. a) – e) și g) se
suportă din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Afacerilor Interne,
pentru instituțiile prefectului.
(3) Plata indemnizațiilor prevăzute la alin. (1) lit. f) se suportă
din bugetele comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor municipiului
București sau județelor, după caz.
(4) Plata indemnizațiilor prevăzute la alin. (1) lit. h) și i) se suportă
din bugetul de stat, prin bugetul Autorității Electorale Permanente.
(5) Primirea indemnizațiilor prevăzute la alin. (1) nu afectează
dreptul de a primi alte diurne, indemnizații, pensii sau alte drepturi bănești
cuvenite în baza unor legi speciale.
(6) Indemnizațiile prevăzute la alin. (1) reprezintă venituri din
alte surse în sensul art. 114 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal,
cu modificările și completările ulterioare, şi sunt exceptate de la plata
contribuțiilor sociale, pentru acestea datorându-se și virându-se numai
impozitul pe venit potrivit legii.
(7) Plata indemnizațiilor prevăzute la alin. (1) se face pe baza
listelor de prezență întocmite în condițiile stabilite prin hotărârea Guvernului
privind cheltuielile necesare pregătirii și desfășurării în bune condiții a
alegerilor locale, prevăzută la art. 2 alin. (2) din Legea nr. 84/2020.
(8) Membrii birourilor electorale, operatorii de calculator,
personalul tehnic auxiliar, precum și personalul Ministerului Afacerilor
Interne care aplică măsuri de menținere și asigurare a ordinii și liniștii
publice la aceste birouri și la sediile Autorității Electorale Permanente au
dreptul la o indemnizație de protocol de 20 de lei de persoană pentru apă,
cafea și gustări pentru fiecare zi de activitate.
(9) Membrii birourilor electorale ale secțiilor de votare şi
operatorii de calculator ai acestora au dreptul să primească, la cerere, o zi
liberă plătită de la locul de muncă, în ziua următoare zilei votării, pe baza
adeverinței eliberate în acest sens de către biroul electoral de
circumscripție sau Autoritatea Electorală Permanentă, după caz.
(10) Prin derogare de la prevederile art. 61 și 155 din Legea
nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare, indemnizația de
protocol prevăzută la alin. (8) este venit neimpozabil și este exceptată de
la plata contribuțiilor sociale.
(11) Membrii birourilor electorale ale secțiilor de votare și
operatorii de calculator ai acestora primesc indemnizațiile prevăzute la
alin. (1) lit. a) și b) pentru 5 zile de activitate la primul tur de scrutin,
respectiv pentru 3 zile de activitate la turul de scrutin organizat conform
art. 39 alin. (1) lit. h), art. 101 alin. (3) și art. 1011
alin. (3) din Legea
nr. 115/2015, cu modificările și completările ulterioare.
(12) La alegerile pentru autoritățile administraţiei publice locale
din anul 2020, candidații nu pot fi desemnați operatori de calculator ai
birourilor electorale ale secțiilor de votare.
Art. 12. – (1) La alegerile pentru autorităţile administraţiei publice
locale din anul 2020, buletinele de vot se tipăresc de către Regia Autonomă
„Monitorul Oficial”, cu aplicarea corespunzătoare a art. 58, 60, 116 şi 117 din
Legea nr. 115/2015, cu modificările şi completările ulterioare.
(2) La alegerile pentru autorităţile administraţiei publice locale
din anul 2020, prin grija prefecților, macheta fiecărui tip de buletin de vot,
din fiecare circumscripție electorală, este prezentată membrilor birourilor
electorale de circumscripție județeană până cel mai târziu cu 23 de zile
înaintea datei votării.
(3) La alegerile pentru autorităţile administraţiei publice locale
din anul 2020, confecționarea timbrelor autocolante este asigurată, în
condițiile legii, de Compania Națională „Imprimeria Națională” – S.A.,
până cel mai târziu cu 10 zile înaintea datei votării.
(4) La alegerile pentru autorităţile administraţiei publice locale
din anul 2020, ştampilele cu mențiunea „VOTAT” se confecționează de
Regia Autonomă „Monetăria Statului” până cel mai târziu cu 10 zile
înaintea datei votării.
(5) În scopuri de arhivare în interes public, în scopuri de cercetare
științifică şi/sau istorică, după publicarea rezultatelor alegerilor pentru
autorităţile administraţiei publice locale din anul 2020 în Monitorul Oficial
al României, Partea I, instituţiile prevăzute la alin. (1), (3) şi (4) pun la
dispoziţia Autorităţii Electorale Permanente, la cererea acesteia, buletine de
vot, timbre autocolante şi ştampile cu menţiunea „VOTAT”.
Art. 13. – (1) La alegerile pentru autoritățile administrației publice
locale din anul 2020, prin derogare de la prevederile art. 25 alin. (1) și (2)
din Legea nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și
a campaniilor electorale, republicată, cu modificările și completările
ulterioare, contribuțiile partidelor politice pentru campania electorală
prevăzute la art. 30 din Legea nr. 334/2006, republicată, cu modificările
și completările ulterioare, pot proveni și din sursa de finanțare prevăzută
la art. 3 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 334/2006, republicată, cu modificările
și completările ulterioare.
(2) În cazul prevăzut la alin. (1), prin derogare de la prevederile
art. 28 alin. (4) din Legea nr. 334/2006, republicată, cu modificările și
completările ulterioare, fiecare partid politic utilizează câte un cont bancar
distinct.
Publicat in categoriile: Politica
Ne puteți urmări și pe pagina noastră de Facebook sau pe Google News
Accesează: