Secretariatul de Stat pentru Problemele Revolu?ionarilor (SSPR) din Decembrie 1989 i-a anulat lui Marin Oan? certificatul de revolu?ionar. La 28 februarie 2011, Traian B?sescu a semnat un decret prezinden?ial prin care i-a retras titlul de “Lupt?tor pentru Victoria Revolu?iei Române din Decembrie 1989 – Lupt?tor R?nit”. Nemul?umit pe aceast? decizie, Marina Oan? a contestat, f?r? success, decizia SSPR în instan??.
Marin Oan?: „Am fost r?nit prin împu?care”
„Sus?ine c? decizia pîrîtului este abuziv?, lipsit? de orice justificare de fapt ?i de drept, participarea sa la Revolu?ia Român? din Decembrie 1989, în calitate de comandant al unei unit??i militare fiind de notorietate, la fel ?i circumstan?ele r?nirii sale în decursul evenimentelor din Decembrie 1989. Arat? c? decizia SSPR a fost luat? în lipsa sa, nu a putut s?-?i prezinte ap?r?rile, neavînd cuno?tiin?? nici în prezent de motivele care au stat la baza acestei decizii”, auu ar?tat magistra?ii care a fost argumentele generalului. Marin Oan? a explicat c? activiattea sa în timpul Revolu?iei Române din Decembrie 1989 a fost orientat? exclusiv în sensul asigur?rii reu?itei acesteia, fiind de notorietate c? a avut misiunea de a ap?ra institu?ia Televiziunii Române, misiune în cursul c?reia a ?i fost r?nit prin împu?care.
Magistra?i: „A luptat contra manifestan?ilor din decembrie 1989”
Judec?tori Cur?ii de Apel Bucure?ti au ar?tat c? prin procesul verbal nr. 18/13995/19.11.2010 Comisia Parlamentar? a Revolu?ionarilor (CPRD) din Decembrie 1989 a hot?rît anularea Certificatului seria LRT-O nr. 00002 emis pe numele revolu?ionarului Oan? Marin. În raport de dispozi?iile legale, instan?a a ar?tat c? art. 8 din Legea nr. 341/2004 prevede c? nu pot beneficia de aceast? lege persoanele care “au ac?ionat, au isntigat ?i au luptat sub orice form? împotriva Revolu?iei”. “Din înscrisul depus de CPRD (fila 98), extras din Registurl istoric al UM 01210 Bucure?ti rezult? c? lt. col. Oan? Marin la acel moment a ac?ionat ?i a luptat contra manifestan?ilor din decembrie 1989”, se arat? în motivarea hot?rârii judec?tore?ti.
A schimbat tab?ra
„Împrejurarea c?, pîn? la sfîr?itul Revolu?iei Române din Decembrie 1989 for?ele militare din care a f?cut parte ?i reclamantul au fost de partea manifestan?ilor nu înl?tur? încadrarea ac?iunilor ini?iale ale reclamantului în categoria celor îndreptate împotriva Revolu?iei, din moment ce legea prevede “sub orice form?” ?i nu men?ioneaz? excep?ii de la interdic?ia de a beneficia de aceast? lege instituit? pentru cei care au întreprins asemenea ac?iuni”, mai arat? Curtea de Apel Buucre?ti. Decizia a fost dat? pe 24 octombrie 2012 ?i a fost motivat? în luna decembrie. Revolu?ionarul Marius Mioc a publicat-o integral pe blogul s?u.
„Oan? raporteaz? c? a descongestionat Bulevardul 6 martie”
Principalele acuza?ii la adresa lui Marin Oan?, ?i detalii despre rolul s?u din timpul revolu?iei apar în registrul de note al generalului-maior Gheorghe Voinea, comandantul Armatei 1 (reprodus de Alex Mihai Stoenescu în “Istoria loviturilor de stat din România”, vol. 4 (II), editua Rao 2005. este vorba de ziua de 21 decembrie 1989.
(Ora) 13:53, Mr. Carp raporteaz? au ie?it 13 TAB TR.1 Mc (?i) 15 TAB R 2 Mc, Total 28 TAB + 1 CRMS, Oan?.
(Ora) 14:11 – Tov. Ministru lt.col. Oan? – s? plece la intrarea principal? la CC. ptr. a lua leg(?tura) cu tov. ministru
(Ora) 16:02 – Total 5 CpI (companii de infanterie) + 2 Cp.Tc (companii de tancuri) sînt preg?tite (rap. Mr. Carp). T1f Cons.Stat lt.col. Oan? – 158453 ?i 148110/433 (numere de telefon la care putea fi contactat Oan? în sediul Consiliului de Stat; nota lui Alex Stoenescu).
(Ora) 16:37 – Tov. ministru in Pia?a Roman? 300 (de) oameni s? fie împr??tia?i de Oan?. Intercontinental – Cpt. Marin s?-i împr??tie cu TAB. In Pia?a Unirii, aprox. 300 s? fie împr??tia?i (s-a transmis ord. Mr. Carp)
(Ora) 16:48. S-a transmis ordin lt. maj. Dafinescu de la P.C. (punctul de comand?) al lt. col. Oan? s? duc? 2 TAB la intrarea principal? de la CC la dispozi?ia tov. ministru.
(Ora) 17:30 Lt. col. Oan? raporteaz? c? a descongestionat (Bulevardul) 6 martie ?i pleac? spre Intercontinental s? fac? jonc?iunea cu cpt. Marin care ac?ioneaz? pe Magheru.