Evenimentul Zilei > Justitie > Inculpatul Relu Fenechiu se viseaz? ministru în viitorul Guvern
Inculpatul Relu Fenechiu se viseaz? ministru în viitorul Guvern

Inculpatul Relu Fenechiu se viseaz? ministru în viitorul Guvern

Judecat în procesul ”Transformatorul”, liberalul Renu Fenechiu a ar?tat c? nu-l sperie dosarul penal deschis pe numele s?u. Sfidând orice norm? de integritate, deputatul a precizat c? vizeaz? un post de ministru în viitorul guvern. Aten?ionat c? Traian B?sescu a declarat c? nu-i va numi în func?ie pe cei cu probleme în justi?ie, Fenechiu a replicat ar?tând c? Traian B?sescu avea trei dosare când a fost ales pre?edinte.

Deputatul liberal Relu Fenechiu s-a prezentata azi la al treilea termen al procesului în care eset judecat pentru fapte de corup?ie. Înso?it de mai mul?i avoca?i, demnitarul a ascultat în sal? citirea rechizitoriului. Dup? acest moment, pre?edintele de complet a chemat pe fiecare inculpat la bar? ?i l-a întrebat dac? recunoa?te faptele a?a cum sunt descrise în rechizitoriu pentru a beneficia de o reducere cu o treime a pedepsei aplicate. Cei ?ase inculpa?i nu au recunoscut nicio fapt? comis? ?i au ar?tat c? vor da declara?ii în fa?a judec?torilor, îns? nu ast?zi. Procurorul de ?edin?a a cerut audierea tuturor martorilor din rechizitoriu , în timp ce ap?r?torii au început s? cear? mai multe expertize tehnice ?i contabile, sus?inând c? transformatoarele vândute Electrica erau utile, fiind trecute în acte ca ?i piese de schimb. Instan?a a r?mas în pronun?are pe aceste cereri, stabilind urm?torul termen pe 23 ianuarie 2013.
Tupeu de politician
La ie?ire, Relu Fenechiu a precizat c? nu dore?te s? fac? declara?ii pe marginea acestui dosar, ar?tând c? se prezint? în fa?a judec?torilor ca un simplu cet??ean. Întrebat dac? are în vedere un post de ministru în viitorul Guvern, Fenechiu a r?spuns scurt”Da”, f?r? a nominaliza fotoliul vizat. Dup? ce i s-a adus aminte c? pre?edintele Traian B?sescu a declarat c? nu se pune problema s? depun? jur?mântul de ministru cei cu dosare penale, Fenechiu a r?bufnit: ”Ce înseamn? s? ai dosar penal? Oricine se poate alege cu dosar dac? cineva îi face o plângere penal? ?i dac? un procuror are un ghimpe împotriva ta. Traian B?sescu ar trebui s? fie ultimul om care s? vorbeasc? de a?a ceva având în vedere c? la momentul în care a fost ales pre?edinte avea trei dosare penale”, a completat deputatul. Dup? câtiva pa?i a urcat direct în automobilul de lux care-l a?tepta chiar în curtea instan?ei supreme, contrar oric?rei practici de pân? acum. Parlamentarul a fost trimis în judecat? al?turi de al?i cinci inculpa?i în iunie 2012, fiind judecat la instan?a suprem?.
A vândut transformatoare vopsite
Potrivit DNA, în perioada 2002-2005, Sucursala de Între?inere si Servicii Energetice Electrice (SISEE) Moldova era abilitat? s? fac? achizi?ii publice pentru echipamente (produse integrale sau piese de schimb) pentru asigura între?inerea re?elelor fostei Filiala de Distribu?ie si Furnizare a Energiei Electrice Electrica Moldova. Pe lâng? achizi?iile normale de echipamente ?i piese de schimb, în perioada 2002-2005, SISEE Moldova a realizat ?i achizi?ii de la un grup de patru firme – SC La Rocca, SC Tehnorom, SC Fene Grup SA ?i SC Euro Plus – f?r? s? respecte prevederile legisla?iei cu privire la achizi?iile publice, în condi?ii de favorizare a acestor firme de la care s-au cump?rat, la pre?uri de produse noi, transformatoare ?i întreruptoare uzate ?i vechi, fabricate în anii 1970 – 1980. Mai mult, 99,98 % din produsele respective au r?mas permanent în stocul SISEE Moldova, devenind în final, achizi?ii de produse vechi, folosite, f?r? justificare economic?, inutile ?i cauzatoare de prejudicii bugetului societ??ii, f?cute cu scopul de a favoriza firmele ce le livrau.
Prejudiciu de 7,5 milioane de lei
”Concret, în perioada 2002-2005, în calitatea lor de directori generali ai SISEE Moldova SA – Bac?u, respectiv de director comercial, Ioan Turbatu Ioan, Ion M?rghidan ?i Petru Andronache ?i-au îndeplinit, cu ?tiin??, în mod defectuos atribu?iile de serviciu cu privire la efectuarea unor tranzac?ii cu componente ale sistemului energetic (transformatoare de putere, întrerup?toare, etc.), cu firmele amintite, toate din Ia?i, avându-i ca asocia?i/ ac?ionari sau administratori pe Relu Fenechiu, Lucian Fenechiu ?i Mihai Bogdan Damian. Astfel, în urma desf??ur?rii unor proceduri de achizi?ie public?, cu caracter fictiv, cu complicitatea inculpa?ilor celor trei inculpa?i, a fost acceptat? livrarea de produse pentru sistemul energetic necorespunz?toare calitativ, fiind vechi, uzate, de provenien?? incert?, iar pre?ul de achizi?ie era aproximativ similar cu cel al unui produs nou”, se arat? într-un comunicat al DNA. SISEE Moldova a pl?tit pentru echipamentele cump?rate 6.406.976 de lei f?r? TVA, din care au fost folosite efectiv doar câteva, în valoare de 79.586 de lei (0.02%), restul de componente pentru sistemul energetic au r?mas în stoc ?i reprezint? achizi?ii nejustificate în valoare de 6.327.390 lei f?r? TVA. Potrivit rechizitoriului, prejudiciul total este de 7.529.594 de lei ?i reprezint? valoarea echipamentelor necorespunz?toare achizi?ionate, aflate, în propor?ie de 99 %, ?i acum pe stoc. SC Filiala de Între?inere ?i Servicii Energetice „Electrica Serv” SA – SISE Electrica Moldova, s-a constituit parte civil? în cauz? pentru suma reprezentând valoarea prejudiciului.