Evenimentul Zilei > Actualitate > De ce acte ai nevoie la înscrierea la facultate | Admitere 2017
De ce acte ai nevoie la înscrierea la facultate | Admitere 2017

De ce acte ai nevoie la înscrierea la facultate | Admitere 2017

Cu mici variații, condițiile de înscriere la cam toate facultățile din cele 37 de centre universitare sunt identice. La unele dintre ele, preînscrierea se poate face și on-line. Este, însă, absolut necesară și depunerea fizică a dosarului

În mare, actele necesare pentru înscriere sunt: 3 fotografii (format 3×4 cm, color, pe hârtie mată); în original, diploma de BAC sau adeverința de Bacalaureat emisă de liceul unde candidatul a susținut examenul de BAC (în care se menţionează media generală, notele la probele examenului de bacalaureat, termenul de valabilitate şi faptul că nu a fost eliberată diploma, emisă de liceul sau colegiul absolvit) și foaia matricolă eliberată de același liceu sau colegiu (tot în original).

Același dosar trebuie să mai conține și o copie după certificatul de naștere al candidatului; copie după Cartea de Identitate a candidatului; adeverință medicală pentru candidat eliberată de liceu sau de către medicul de familie (atenție, sunt necesare câteva consultații, iar asta poate dura), fișa de înscriere (se va obține și completa la secretariatul fiecărei facultăți) și chitanţă de plată a taxei de înscriere la concursul de admitere (e bină să păstrați o copie a acesteia). Taxa diferă de la o facultate la alta, dar, în medie, este de circa 100 de lei și se plătește, de regulă, la casieria instituției de învățământ superior în cauză.

Dosarul trebuie să conțină și diploma de olimpic, în copie, numai pentru candidaţii care se înscriu la facultate din această postură.

Totodată, în cazul absol ven ților de Bacalaureat care au făcut studii în străinătate, la dosar trebuie depus și documentul de recunoaștere a studiilor efectuate în afara României, conform prevederilor legale în vigoare la data înscrierii.

Candidații pot fi înscriși și de către aparținători, dacă persoana respectivă are toate documentele necesare pentru dosarul de înscriere și semnează în locul candidatului.

Cine e scutit de la plata taxei de înscriere

La universitățile de stat există, pentru categorii aparte de candidați, facilitatea de a nu plăti taxa de înscriere. Fiecare facultate în parte stabilește strict care subt aceste categorii, dar în general acești candidați trebuie să prezinte următoarele documente:

● copie legalizată de pe certificatele de deces ale părinţilor, în cazul candidațilororfani de ambii părinţi;

● adeverinţă de la casa de copii, în cazul candidaților care provin din astfel de instituții;

● adeverinţă din care să rezulte calitatea de personal didactic sau didactic auxiliar, în activitate sau pensionat, a susţinătorilor legali (părinți, tutori);

Verifică facultatea înainte să te înscrii!

O mare dilemă pentru viitorii studenți este cum să aleagă facultatea pe care să o urmeze. Dacă la universitățile de stat, siguranța studiilor este mai mare, la cele particulare, unde oferta e la fel de generoasă, există totuși motive de ezitare. În principale pentru că, așa cum anii precedenți au demonstrat- o în unele cazuri, există riscul de a plăti taxe consistente pentru anii de studiu, pentru ca ulterior să afli că facultatea pe care ai urmat-o nu e acreditată și să nu poți susține licența. Ca să nu pici în această capcană e bine să studiezi lista cu facultăți și discipline acreditate oficial de statul român, care se află pe site-ul Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior – ARACIS (aracis. ro, secțiunea Evaluări). Ca notă informativă, pentru aul universitar 2017 – 2018, în România, potrivit hotărârii Consiliului ARACIS din data de 30.05.2017, au fost analizate și validate 115 programe de studii universitare, dintre care 84 programe de studii universitare de licență, 29 programe de studii universitare de masterat, două programe DPPD și două evaluări externe a calității la nivel instituțional, conform documentului atașat.

Înscrierea on-line și la ce e bună ea

De asemenea, la multe dintre facultățile din România, înscrierea se poate face și on-line. Ateție, însă, prin această metodă înscrierea nu este validată decât dacă respetivul candidat sau aparținătorul său se prezintă ulterior la secretariatul facultății pentru a depune fizic dosarul cu toate documentele în regulă. Practic, înscrierea on-line reduce timpul pe care îl veți petrece în momentul depunerii dosarului la comisia de înscriere, dar NU se validează decât în momentul prezentării dosarului.