Evenimentul Zilei > Economie > Cum vor fi selectaţi managerii privaţi. VEZI ce spune proiectul de lege
Cum vor fi selectaţi managerii privaţi. VEZI ce spune proiectul de lege

Cum vor fi selectaţi managerii privaţi. VEZI ce spune proiectul de lege

Principalele criterii care vor sta la baza selecţiei managerilor privaţi pentru companiile controlate de stat sunt aptitudinile de luare a deciziilor, cunoştinţele economice, precum şi propunerile de restructurare şi privatizare a societăţii, conform unui proiect de lege înaintat Parlamentului de un grup de 16 senatori din toate formaţiunile politice, printre care Ion Ariton, Vasile Blaga, Anca Boagiu şi Gyorgy Frunda.

Senatorii cer ca propunerea legislativă să fie dezbătută şi aprobată de Parlament în procedură de urgenţă.

Ministerul Economiei a anunţat, săptămâna trecută, că primele cinci companii din subordinea sa unde vor fi numiţi manageri privaţi sunt Hidroelectrica, Oltchim, Societatea Naţională a Lignitului Oltenia, Electrica Furnizare şi Romarm.

Conform proiectului de lege, în primul rând, viitorii manageri privaţi vor trebui să dea dovadă că au "aptitudini legate de procesul decizional, precum şi cunoştinţe în domeniul relaţiilor economice interne şi internaţionale, probate prin teste adecvate".

Testele vor fi elaborate de o firmă de consultanţă, selectată de autoritatea publică tutelară. Firma de consultanţă va elibera o adeverinţă care va dovedi susţinerea testelor. Totodată, viitori şefi de companii vor trebui să aibă absolvite cursuri organizate de instituţii în domeniul administrării şi/sau experienţă de conducere într-o societate comercială sau regie autonomă.

În plus, aceştia vor fi punctaţi şi în funcţie de propunerile pe care le prezintă de "restructurare, relansare economică, ocupare şi formare a forţei de muncă, precum şi de privatizare a societăţii comerciale, după caz, aplicabile imediat, având indicatorii de referinţă, obiectivele şi criteriile de performanţă care trebuie îndeplinite".

Potrivit proiectului de lege, viitorii manageri privaţi trebuie să mai aibă pregătire de specialitate şi experienţă în activitatea de conducere şi să elaboreze propuneri de strategii pe termen mediu de dezvoltare a întreprinderii publice.

Adunarea generală a acţionarilor întreprinderii publice constituie o comisie de selecţie care va alege managerul privat, se arată în proiectul de lege publicat pe site-ul Senatului. Membrii comisiei, care nu vor fi mai mulţi de cinci, vor fi plătiţi cu maxim 40% din salariul de bază brut al directorului general de la începerea proceduri de selecţie. Cheltuielile privind organizarea concursurilor de selecţie sunt suportate de către instuţia publică respectivă.

Cum vor fi plătiţi managerii

Managerii privaţi vor fi plătiţi cu o indemnizaţie brută lunară care se suportă din fondurile întreprinderii publice şi se negociază pornind de la salariul de bază mediu brut pe întreprinderea publică, corespunzător încadrărilor stabilite prin contracte individuale de muncă ale salariaţilor, calculat în ultima lună, înainte de numirea managerului privat. Aceasta se înmulţeste cu un coeficient de ierarhizare.
Drepturile şi obligaţiile managerului

Indemnizaţia lunară brută a managerului poate fi supusă indexărilor stabilite prin hotărârea adunării generale a acţionarilor sau din ordinul ministrului de resort. În cazul neîndeplinirii criteriilor, indemnizaţia lunară brută acordată se diminuează proporţional.

Participarea la profitul net al companiei, din fondul de participare a managerului privat la profit, în cazul în care se obţine o rată a profitului net mai mare în exerciţiul financiar analizat faţă de cea realizată în anul de referinţă. Condiţia este ca această rată să fie cel puţin egală cu rata profitului net pe care managerul privat s-a angajat s-o obţină pentru anul respectiv.

Managerul are obligaţia să îndeplinească obiectivele şi criteriile de performanţă ale companiei respective, care fac parte din contract. În schimb, întreprinderea publică are obligaţia să asigure managerului privat deplina libertate în organizarea şi gestionarea activităţii companiei, în limitele prevăzute de lege.
Cine poate participa la concurs

În proiectul de lege, sintagma de „manager privat” este definită astfel: „orice persoană fizică sau juridică, română sau străină, singură sau în asociere, care dovedeşte expertiză în domeniul de activitate a întreprinderii publice şi care respectă condiţiile prevăzute de prezenta lege”.
Contractul de management se încheie pe o perioadă de 1-4 ani. Contractul încheiat cu managerul privat este guvernat de legea română. În condiţiile îndeplinirii de către administrator a obligaţiilor asumate, la expirarea perioadei se poate conveni prelungirea pentru un termen care nu poate fi mai mare decât cel stabilit iniţial.
Pentru a putea participa la concursul de selecţie a managerului privat, persoanele fizice trebuie să îndeplinească anumite condiţii: să nu figureze pe lista cuprinzând administratorii cărora li s-a revocat mandatul din motive imputabile acestora, să aibă pregătire profesională corespunzătoare sau experienţă în domeniu, dovedită prin curriculum vitae, din care să rezulte că au o vechime de minimun cinci ani în activitatea respectivă.

În plus, trebuie să declare pe propria răspundere că nu vor avea calitatea de manager şi la o altă societate comercială concurentă sau care are acelaşi obiectiv de activitate. Nu trebuie să deţină acţiuni sau părţi sociale, care conferă mai mult de 5% din drepturile de vot în adunarea generală a acţionarilor, ei sau rudele şi afinii lor până la gradul al doilea inclusiv, la o societate comercială concurentă sau cu acelaşi obiect de activitate.

Cererea de ofertă şi criteriile de selecţie a managerului privat se elaborează, într-o formă preliminară, în termen de cinci zile de la data constituirii comisiei de selecţie, pe baza obiectivelor şi a criteriilor de performanţă.

Printre criteriile pe care trebuie să le îndeplinească persoanele juridice, pentru a putea participa la concursul de numire a managerului privat, se numără şi experienţa în domeniul administrării, să aibă recomandări de la banca la care au contul curent, pentru a-şi dovedi bonitatea financiară, să nu aibă calitatea de administrator şi la o altă companie autonomă concurentă, fapt ce va fi dovedit pe bază de declaraţie pe proprie răspundere dată de către reprezentanţii persoanelor juridice.
Ofertanţii pot depune contestaţie la sediul în cel mult cinci zile de la comunicarea rezultatului.

Calendarul selecţiei managerilor privaţi

Conform proiectului postat pe site-ul Senatului, cererea de ofertă şi criteriile de selecţie a managerului privat se elaborează în termen de cinci zile de la constituirea comisiei de selecţie.

Apoi, adunarea generală a acţionarilor sau asociaţilor companiei sau ministrul de resort va trebui să aprobe cererea de ofertă, criteriile de selecţie a managerului privat, precum şi ponderea acordată acestuia, grila de evaluare a ofertelor, precum şi data şi locul unde va avea loc concursul de selecţie.

După 20 de zile de la publicarea cererii de ofertă, candidaţii vor depune dosarul care să ateste absolvirea studiilor necesare, rezultatul testării, oferta de management etc.

În termen de maximum 10 zile de la expirarea perioadei de depunere a ofertelor, comisia de selecţie va verifica ofertele şi le va respinge pe cele care nu îndeplinesc condiţiile. Totodată, comisia va face evaluarea, va puncta ofertele şi le va ierarhiza în funcţie de punctajul obţinut. Apoi, va transmite rezultatele selecţiei în scris tuturor ofertanţilor. Rezultatele vor fi transmise şi autorităţii publice responsabile.

Puteţi consulta AICI întregul proiect de lege, în forma elaborată de iniţiatori.

Citiţi şi:

  • Cât va câştiga un manager privat de la stat
  • EXCLUSIV EVZ: Nicio firma n-a depus oferta pentru selectarea HR-ului care va alege managerii privati
  • Şefi noi pentru cinci companii subordonate Ministerului Economiei. VEZI care sunt
  • Venituri de milioane de euro pentru managerii privaţi care vor fi angajaţi la stat
  • Primele numiri de manageri privaţi se vor face până la finele lui februarie 2012
Publicat in categoriile: Economie
Ne puteți urmări și pe pagina noastră de Facebook sau pe Google News
Accesează: