Evenimentul ZileiInternationalComunitatea american? de informa?ii: Rusia risc? s? devin? o amenin?are la securitatea regional? ?i global?

Comunitatea american? de informa?ii: Rusia risc? s? devin? o amenin?are la securitatea regional? ?i global?

Comunitatea american? de informa?ii: Rusia risc? s? devin? o amenin?are la securitatea regional? ?i global?
Dac? nu va reu?i s? devin? un stat cu o structur? intern? liberal?, Rusia ar putea constitui o amenin?are la adresa securit??ii regionale ?i globale, consider? anali?tii de la Consiliul Na?ional de Informa?ii, un birou analitic din cadrul comunit??ii na?ionale de informa?ii a SUA, într-un raport ce a fost dat publicit??ii la Washington.

În documentul intitulat “Tendin?e globale 2030: Lumi alternative", ace?tia prev?d c? economia Rusiei va sc?dea lent în urm?toarele dou? decenii, iar principala provocare demografic? vizeaz? propor?ia tot mai mare a popula?iei musulmane în Federa?ia Rus?.

Încerc?rile întreprinse de autorit??ile de la Moscova pentru modernizarea economiei Rusiei nu s-au încununat cu succes, iar îmb?trânirea for?ei de munc? va încetini cre?terea ei economic?, estimeaz? autorii raportului, atr?gând aten?ia c?, dac? nu va reu?i s?-?i diversifice economia ?i s? devin? un stat mai liberal, Rusia va prezenta un pericol în cre?tere la adresa securit??ii regionale ?i globale.

Astfel, autorii raportului sugereaz? Moscovei c? pentru salvarea situa?iei ar fi necesare îmbun?t??irea condi?iilor pentru investi?iile str?ine ?i crearea de oportunit??i pentru exportul de bunuri industriale ruse.

În plus, anali?tii serviciilor secrete americane atrag aten?ia asupra situa?iei demografice dificile din Rusia, estimând c? popula?ia rus? va sc?dea de la 143 de milioane de persoane, cât era în 2010, la 130 de milioane în 2030. De?i rata natalit??ii în Rusia este în prezent aproximativ aceea?i ca în multe alte ??ri europene, speran?a de via?? a ru?ilor este cu 15 ani mai redus?. Aceste date coincid în mare cu estim?rile Agen?iei de stat din Rusia pentru statistic? (Rosstat). Aceasta din urm? ia în calcul chiar ?i un scenariu mult mai pesimist, apreciind c? num?rul popula?iei ruse s-ar putea reduce la 127.910.000 de persoane c?tre orizontul anului 2030, relev? ?i portalul Gazeta.ru, preluat de Agerpres.

Exper?ii americani întrev?d cel mai mare pericol pentru Rusia în cre?terea rapid? a dinamicii popula?iei musulmane, concomitent cu reducerea num?rului de locuitori de etnie rus?. Potrivit acestora, în prezent în Rusia sunt aproximativ 20 de milioane de musulmani, adic? aproximativ 14% din popula?ie. “Compozi?ia etnic? în schimbare a popula?iei Rusiei, se pare, este deja o surs? a cre?terii tensiunii sociale", se men?ioneaz? în raportul amintit.

Raportul descrie trei scenarii privind evolu?ia situa?iei din Rusia. Astfel, primul implic? un parteneriat cu Occidentul, al doilea o rela?ie contradictorie cu alte state, iar al treilea sugereaz? transformarea Federa?iei Ruse într-o ?ar? ce “genereaz? probleme serioase", care urm?re?te s? foloseasc? superioritatea sa militar? pentru a-?i intimida vecinii.

Printre alte tendin?e globale, National Intelligence Council subliniaz? c? economia Chinei o va dep??i pe cea a SUA c?tre 2030, iar ca influen?? global? Asia va surclasa America de Nord ?i Europa împreun?.

Datorit? a?a-numitei revolu?ii a gazelor de ?ist, SUA vor ajunge la o independen?? energetic?, mai estimeaz? anali?tii americani, enumerând printre alte tendin?e dispari?ia terorismului islamist în urm?toarele dou? decenii ?i riscul folosirii armelor nucleare ?i biologice în eventuale conflicte în Asia ?i Orientul Mijlociu.


Accesează: