Evenimentul Zilei > Actualitate > VERDICT CCR. Hotararea Parlamentului privind alegerea membrilor CNA -constitutionala
VERDICT CCR. Hotararea Parlamentului privind alegerea membrilor CNA -constitutionala

VERDICT CCR. Hotararea Parlamentului privind alegerea membrilor CNA -constitutionala

Plenul CCR a respins ca inadmisibila contestatia depusa de PDL legata de Hotararea Parlamentului privind numirea unor memebri ai Consiliului National al Audiovizualului. Curtea a retinut ca aceasta nu vizeaza valori sau principii constitutionale ori functionarea institutiilor de rang constitutional, prin urmare nu poate fi supusa controlului CCR

Plenul Cur?ii Constitu?ionale a examinat astazi sesizarea de neconstitu?ionalitate a Hot?rârii Parlamentului nr. 44/2012 privind numirea unor membri ai Consiliului Na?ional al Audiovizualului, formulat? de Grupul Parlamentar al Partidului Democrat Liberal din Camera Deputa?ilor.
În urma deliber?rilor, Curtea Constitu?ional?, cu majoritate de voturi, a respins, ca inadmisibil?, sesizarea de neconstitu?ionalitate a Hot?rârii Parlamentului nr. 44/2012. Instanta a re?inut c?, potrivit jurispruden?ei sale, pot fi supuse controlului de constitu?ionalitate hot?rârile Parlamentului care afecteaz? valori sau principii constitu?ionale sau organizarea ?i func?ionarea autorit??ilor ?i institu?iilor de rang constitu?ional, se arat[ ]n comunicatul CCR.
Considerentele care au stat la baza acestei solu?ii au avut, în principal, în vedere faptul c? autoritatea public? vizat?, Consiliul Na?ional al Audiovizualului-autoritate public? autonom? sub control parlamentar – nu este reglementat? în Legea fundamental?, nefiind a?adar de rang constitu?ional ?i c? procedura de numire a membrilor Consiliului Na?ional al Audiovizualului este de rang legal.
Decizia este definitiv? ?i general obligatorie. Argumenta?ia re?inut? în motivarea solu?iei pronun?ate de Plenul Cur?ii Constitu?ionale va fi prezentat? în cuprinsul deciziei, care se va aduce la cuno?tin?a celor dou? Camere ale Parlamentului ?i se va publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Reamintim ca in 30 octombrie, plenul reunit al Senatului ?i Camerei Deputa?ilor i-a votat pe Viorel Vasile Buda (PNL), Lorand Turos (UDMR), Maria Monica Gubernat (PSD), R?svan Popescu (PSD), Florin Gabrea (Pre?edin?ie) ?i Laura Corina Georgescu (Guvern) în calitate de membri titulari ai CNA. Totodat?, plenul reunit i-a votat pe Nicoleta Nicolae Ioana (PNL), Orsolya Eva Borsos (UDMR), Gheorghe B?l??oiu (PSD), Mircea Valeriu Deac? (Pre?edin?ie) ?i Alexandru Ion Giboi (Guvern) în calitate de membri suplean?i ai CNA.
Candida?ii propu?i de PDL, respectiv Ioan Onisei – membru titular ?i Marius Iura?cu – supleant, nu au întrunit voturile necesare valid?rii, ca ?i Avram Cr?ciun – membru titular propus de UNPR.
Potrivit Legii audioviziualului, candidaturile se aprob? cu voturile majorit??ii parlamentarilor prezen?i. Votul a fost secret, cu buletine de vot. Cei ?ase noi membri ai CNA, care au un mandat de ?ase ani, au fost numi?i în condi?iile în care mandatele a ?ase membri titulari ai Consiliului expir? în decembrie.
In aceasta luna expira mandatele membrilor CNA R?svan Popescu (pre?edintele CNA), Ioan Onisei, Gelu Trandafir, Valeriu Mircea Deac?, Constantin Du?u ?i Lorand Turos.
În urma votului dat de plenul Parlamentului, doar R?svan Popescu ?i Lorand Turos î?i vor continua activitatea în CNA.
În afar? de cei ?ase membri ai CNA nou numi?i, din Consiliu mai fac parte Narcisa Iorga, Cristina Trepcea, Christian Mititelu, Mihai M?laimare ?i Valentin-Alexandru Jucan, ale c?ror mandate vor expira fie în 2014, fie în 2018. Mai precis, Iorga, Trepcea, Mititelu ?i M?laimare au fost valida?i ca membri titulari ai CNA în octombrie 2008, de Parlament, fapt pentru care mandatele lor vor expira în 2014. Narcisa Iorga a fost propus? ca membru al CNA din partea Pre?edin?iei, Mihai M?laimare ?i Christian Mititelu au fost propu?i de Guvern, iar Cristina Trepcea – de Camera Deputa?ilor. Pe de alt? parte, Valentin-Alexandru Jucan a fost numit membru titular în CNA în februarie 2012. Jucan a fost propus pentru aceast? func?ie de grupurile parlamentare ale PDL, iar mandatul s?u va expira în 2018.
Potrivit articolului 11 din Legea audiovizualului, CNA este compus din 11 membri ?i este numit de Parlament, la propunerea: Senatului – 3 membri; Camerei Deputa?ilor – 3 membri; Pre?edintelui României – 2 membri; Guvernului – 3 membri. Membrii Consiliului sunt garan?i ai interesului public ?i nu reprezint? autoritatea care i-a propus. Durata mandatului membrilor Consiliului este de 6 ani, iar numirea acestora se face e?alonat, în func?ie de expirarea mandatului. În cazul în care un loc în Consiliu devine vacant înaintea expir?rii mandatului, acesta va fi ocupat de supleant pân? la expirarea mandatului ini?ial de 6 ani.
Membrii Consiliului au func?ie de demnitate public? asimilat? func?iei de secretar de stat, potrivit articolului 12 din Legea audiovizualului. Consiliul Na?ional al Audiovizualului este unica autoritate de reglementare în domeniul programelor audiovizuale, o institu?ie public? autonom? aflat? sub control parlamentar. Consiliul se întrune?te, în mod curent, de dou? ori pe s?pt?mân?, în ?edin?e publice ?i este mandatat s? monitorizeze radiodifuzorii ?i s? aplice sanc?iuni în cazul în care constat? înc?lc?ri ale reglement?rilor în vigoare. Totodat?, CNA elibereaz? licen?e audiovizuale.

Publicat in categoriile: Actualitate
Ne puteți urmări pe Facebook, Telegram sau pe Google News
Accesează: