Înălţimea, unul din criteriile importante pentru admitere, era iniţial de minimum 1.70 metri la bărbaţi, şi 1,65 metri, la femei. Prin Ordinul nr. 63 din 25 aprilie 2014 s-a modificat acest criteriu, astfel că pentru bărbati, înăţimea trebuie să fie de minimum 1,65 m, iar pentru femei, de minimum 1,60 m. Pentru instituţiile de învăţământ superior ale M.A.I., M.Ap.N. si S.R.I. campania de recrutare se desfăşoară în perioada 14 aprilie- 2 iunie 2014, între 14 aprilie- 2 iunie 2014, pentru şcolile postliceale ale M.Ap.N. (pentru locurile M.A.I.), şi în perioada 14 aprilie- 14 august 2014, pentru şcolile postliceale ale M.A.I.

Candidaţii trebuie sã îndeplinească mai multe condiţii: să aibă cetăţenie română şi domiciliul în România; să cunoascã limba română scris şi vorbit; să fie declaraţi „apţi” din punct de vedere medical, fizic si psihologic; să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniti; să fie absolvenţi de liceu cu diplomã de Bacalaureat; să nu aibă antecedente penale sau să nu fie în curs de urmărire penalã ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Există şi o serie de criterii specifice: să aibă vârsta de până în 27 de ani, pentru forma de învătământ cu frecvenţă; să fi obţinut la purtare, în perioada liceului, media generală de minimum 8; să nu fi fost exmatriculaţi pentru abateri disciplinare dintr-o instituţie de învăţământ.

La învăţământul superior (Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” Bucureşti- Facultatea de Politie), candidatii pot opta pentru două specializări: Ordine şi siguranţă publică- cu durata de 3 ani (domeniul de licenţă Stiinte militare, informatii si ordine publicã- 255 locuri); Drept- cu durata de 4 ani (domeniul de licenţă Drept- 115 locuri).

În ceea ce priveşte învăţământul postliceal, la Şcoala de agenţi de Poliţie „Vasile Lascãr” Câmpina sunt propuse 500 de locuri, iar la Şcoala de agenti de politie “Septimiu Muresan” Cluj-Napoca- 125 locuri. Durata studiilor este de 2 ani, fiind învăţământ cu frecvenţă.

Dosarul de înscriere, indiferent de unitatea de învăţământ pentru care optează candidatul, va cuprinde următoarele documente: cererea de înscriere si C.V.- model postat pe pagina de Internet; copii ale actului de identitate, carnetului de muncã sau livretului militar; diploma de bacalaureat (copie legalizatã) sau adeverinţă pentru absolventii de liceu din anul 2014 si foaia matricolã (copie legalizatã); copii legalizate ale certificatului de naştere pentru candidat, soţ/soţie şi fiecare copil, certificatul de căsătorie, precum si hotărârile judecãtoresti privind starea civilã; autobiografia si tabelul nominal cu rudele candidatului; cazierul judiciar al candidatului; fişa medicală tip de încadrare în Ministerul Afacerilor Interne; trei fotografii 3×4 cm (patru fotografii pentru cei care au douã optiuni); douã fotografii color 9×12 cm.