Evenimentul Zilei > Actualitate > Raport european: EDUCA?IA din România e PRAF ?i PULBERE
Raport european: EDUCA?IA din România e PRAF ?i PULBERE

Raport european: EDUCA?IA din România e PRAF ?i PULBERE

Doi din cinci copii români de 15 ani nu ?tiu s? citeasc? ?i nici s? socoteasc? ca lumea, iar absolven?ii cu studii superioare î?i g?sesc cu greu de lucru.

Conform raportului Comisiei Europene dat publicit??ii, mar?i, la Bruxelles, sistemul educa?ional din ?ara noastr? r?mâne unul dintre cele mai problematice din Europa. Astfel, rata de participare la înv???mântul postliceal a fost de 20,4% în 2011, cu peste 14 procente mai mic? decât media UE (34,6%), în ciuda unor progrese rapide înregistrate în ultimii cinci ani.
Elevii au mari probleme ?i în privin?a unor competen?e considerate a fi de baz? pentru evolu?ia ulterioar?, precum citirea, matematica sau ?tiin?a. În plus, a sc?zut enorm rata angaj?rii absolven?ilor români. Pentru grupul de vârst? 20-24 de ani, 29,4% dintre absolven?ii înv???mântului postliceal au r?mas f?r? un loc de munc? în 2011, în timp ce procentul ?omerilor de dup? absolvirea ciclului secundar a fost de doar 22,9%. Cât despre investi?iile în educa?ie, România înregistreaz? un record negativ, având cea mai sc?zut? rat? din PIB alocat? educa?iei din UE.
Comisia European? a lansat mar?i o strategie denumit? ‘Reorganizarea înv???mântului’, menit? s? încurajeze statele membre s? ia m?suri imediate pentru a asigura formarea, în rândul tinerilor, a competen?elor ?i aptitudinilor necesare pe pia?a muncii ?i pentru a-?i atinge obiectivele în materie de cre?tere ?i de creare de locuri de munc?.