Conform raportului Comisiei Europene dat publicit??ii, mar?i, la Bruxelles, sistemul educa?ional din ?ara noastr? r?mâne unul dintre cele mai problematice din Europa. Astfel, rata de participare la înv???mântul postliceal a fost de 20,4% în 2011, cu peste 14 procente mai mic? decât media UE (34,6%), în ciuda unor progrese rapide înregistrate în ultimii cinci ani.
Elevii au mari probleme ?i în privin?a unor competen?e considerate a fi de baz? pentru evolu?ia ulterioar?, precum citirea, matematica sau ?tiin?a. În plus, a sc?zut enorm rata angaj?rii absolven?ilor români. Pentru grupul de vârst? 20-24 de ani, 29,4% dintre absolven?ii înv???mântului postliceal au r?mas f?r? un loc de munc? în 2011, în timp ce procentul ?omerilor de dup? absolvirea ciclului secundar a fost de doar 22,9%. Cât despre investi?iile în educa?ie, România înregistreaz? un record negativ, având cea mai sc?zut? rat? din PIB alocat? educa?iei din UE.
Comisia European? a lansat mar?i o strategie denumit? ‘Reorganizarea înv???mântului’, menit? s? încurajeze statele membre s? ia m?suri imediate pentru a asigura formarea, în rândul tinerilor, a competen?elor ?i aptitudinilor necesare pe pia?a muncii ?i pentru a-?i atinge obiectivele în materie de cre?tere ?i de creare de locuri de munc?.