Editura Evenimentul si Capital

Femeia. Ieri - tovarăşă de muncă, astăzi - independentă

ae1f7b72f2c1fc8376f544a04314bb961e2dc6f2
Autor: | | 14 Comentarii | 0 Vizualizari

EVZ rezumă 60 de ani de evoluţie a ideilor despre femei în spaţiul public românesc, aşa cum oglindeşte presa ultimelor şase decenii.

O legendă ne spune că pe 8 martie 1857 lucrătoarele newyorkeze din industria textilă au ieşit în stradă pentru a protesta faţă de condiţ iile de lucru şi de salarizarea scăzută. Ne despart 151 de ani de această primă consemnare a evenimentului pe care am ajuns să-l serbăm astăzi ca fiind „Ziua Femeii“. EVZ vă arată cum a intrat această sărbătoare în conştiinţa populară printr-un aliaj paradoxal de propagandă, drepturi sociale şi idealizări ale regimului comunist. Toate, desigur, reflectate în presa vremii. Epoca „romantică“ 1948. „Cu un elan vibrant şi cu o voinţă de luptă neclintită, 200.000 de femei au manifestat pentru apărarea păcii, pentru apărarea Republicii, pentru dezvoltarea relaţiilor de prietenie cu popoarele vecine în frunte cu URSS, pentru solidaritatea internaţională a femeilor şi pentru succesul FDP în alegeri“, îşi începe Catrinel Oproiu reportajul din paginile „României libere“, în 1948. Simbolistica e decisivă: „doar pe ici, pe colo câte o doamnă foarte împodobită priveşte fără să înţeleagă fluviul de bucurie care curge. Uneia dintre acestea, instalată la etajul II, o fată tânără cu obrajii îmbujoraţi şi cu un buchet de violete prins la reverul hainei îi strigă familiar: «Hai cu noi». Doamna a aruncat o privire îngheţată şi s-a retras din balcon“. Lista celor care conduc mitingul din 1948 descrie ca o parabolă peste timp drama comunismului românesc: Constanţ a Crăciun, Alexandra Sidorovici, Stella Moghioroş, Liuba Chişinevschi, Florina Mezincescu, Eugenia Rădăceanu, Ghizela Vass (bunica actualului preşedinte al Camerei Deputa- ţilor, Bogdan Olteanu), Ecaterina Borilă. E un martie 1948 în care Ana Pauker „prinde“ prima pagină în „România liberă“, sintetizând idealul de feminitate al epocii. Munca devine acum principala calitate pe care o femeie o poate pune în slujba idealurilor măreţe ale patriei. Ne-o spune chiar Alexandra Sidorovici, soţia lui Silviu Brucan, în paginile „Scânteii“: „Ziua Internaţională a Femeii ne-a găsit pe noi, femei din România, în plină activitate, muncind din greu, dar cu cântece pe buze, ca să înălţăm tot mai mândră ţara noastră, casa noastră, sub razele binefăcătoare ale Soarelui, izvor de viaţă şi lumină“. Sudoriţele, textilistele şi Eva MARTIE 1958. Altă epocă, alte figuri, aceleaşi patetisme. Din paginile „Scânteii“, Maria Oprea, sudoriţă la uzinele „Steagul“, ori textilistele din Botoş ani ne definesc idealul feminin al perioadei. „România liberă“ preîntâmpină ziua de 8 Martie prin marcarea „şansei“ de care se bucură cetă- ţencele ţărilor socialiste. „Sub semnul discriminării şi inechităţ ilor“ titrează ziarul, şarjând devastator: „Femeia - şomer, femeia supusă discriminărilor, femeia - victimă a violenţei, femeia - înjosită, deznădăjduită: iată tot atâtea ipostaze ale realitătii din ţările capitaliste“. Iar dacă acolo e aşa, la noi „apropierea zilei de 8 Martie prilejuieşte oamenilor muncii obţinerea de noi succese în producţie“. Partidul începe să recupereze şi nume ce aparent n-au nicio legătură cu ideologia marxist-leninistă: „Nume ca Ioana D’Arc, Ecaterina Teodoroiu, Irene Curie, Zoia Kosmodemianskaia, atâtea şi atâtea altele sunt mărturii de neuitat pentru a ilustra avântul şi patriotismul femeilor care au participat la frământările societăţ ii, la lupta pentru pace şi progres“. Tuşa decisivă este pusă însă de Tudor Arghezi în tableta de prima pagină a „Scânteii“ din 8 Martie 1958: „Aţi fost vândute în bâlciurile de sclave, furate, ademenite şi înşelate pentru haremurile şi casele închise, întinse de peste mări şi ţări până în Bucureşti. Şalele şi spinările frumoase, cocoşate sub poverile robiei v-au sângerat laolaltă cu ale bărbaţilor, albi şi negri, între holdele câmpiilor de belşuguri muncite pentru stăpâni. O lume nouă, cu totul într-alt fel orientată, vă sărbătoreşte azi cu bună-cuviinţă şi vi se închină. Eva desface timpul şi zările vii, biruitoare, lângă Adam“. Harfele din Primăvară 1968. „Harfele sufletului, vibrând cu sunetul lor cel mai suav, aduc omagiul nostru femeii de ziua ei. Un omagiu mamei, un omagiu soţiei şi un omagiu bunicii, un omagiu tovarăşei noastre de muncă“, titrează „România liberă“ în poate cea mai liberală epocă a regimului. „Condiţia femeii în lumea capitalului“ este încă o rubrică abordată constant. În anul Primăverii de la Praga, aflăm, „unul din fenomenele care se manifestă cu intensitate îl reprezintă discriminarea faţă de femei“. Un grupaj realizat de Gabriela Anghel inventariază minuţios „handicapurile irecuperabile“ ale lumii capitaliste faţă de societăţile comuniste. E „ZIUA EI“ ne anunţă triumfător „Scânteia“ pe 8 Martie 1968. Iar „conştiinţele“ din presă găsesc un nou moment favorabil de a reinterpreta până şi folclorul naţional: „legenda Meşterului Manole e un monument sublim de recunoaş tere a soartei grele a femeii în vremi tragice. «Mândra» zidită de vie e simbolul femeii ferecate într-o viaţă crudă, fără aer şi fără lumină, sacrificată într-o existenţă tragică pentru toţi“. Fireşte, „Mândra“ avea să fie „eliberată“ de comunişti. „Epoca de Aur“ 1978. În tradiţia presei comuniste, „Scânteia“ din 1978 vine pe 7 martie „în întâmpinarea zilei de 8“ cu un titlu de primă pagină năucitor: „Femeile construiesc tractoare“. Subtitlul nu poate fi decât în registru comic: „Migala şi abilitatea, inteligenţa tehnică şi calificarea profesională a femeilor - încorporate în prestigiul tractoarelor româneşti“. Cum arată femeia ideală? „Hărnicie, iscusinţă, competenţă - atributele creaţiei tovarăşelor noastre“, ne clarifică oficiosul partidului. Implicarea femeilor în viaţa socială şi economică a ţării e semnul libertăţilor tot mai largi pe care gestionarii puterii le acordă. 8 Martie devine, printr- o inversare paradoxală, ziua lor, a celor care fac posibil „raiul comunist“: „A preţui femeia şi munca ei, a-i conferi un loc de prim plan în dezbaterea şi soluţionarea problemelor ce privesc şi angajează cetatea par azi chestiuni care intră în logica lucrurilor. Noua condiţie de care se bucură femeia este însă în întregime un rezultat al dezvoltă rii societăţii sub imboldul şi conducerea partidului, pe calea socialismului“. 8 Martie 1978 nu-l putea desigur ocoli pe cel care se autointitulase deja „Conducătorul“, mesajul celui mai iubit fiu al ţării prinzând prima pagină a „Scânteii“. „Tovarăşele noastre de muncă, de viaţă, de ideal“ este titlul tabletei dedicate momentului festiv, în fapt o inventariere a rolului partidului în emanciparea femeilor şi a obiectivelor de atins. Statistica ornează decisiv cuceririle epocii: 55 de femei în Marea Adunare Naţională, 211.598 tinere în conducerea organizaţiilor UTC, 248.833 femei în conducerea organizaţiilor sindicale, 44,2% din persoanele ocupate în economie sunt femei, 25.377 de femei au primit ordine, medalii sau distincţii ale RSR. Cu adevă rat sub lumina reflectoarelor în martie 1978 nu mai este femeia, ci munca neobosită a partidului pentru emanciparea „tovarăşelor“. Elena, simbolul demnităţii între femei 1988. Ne aflăm la apogeul cultului personalităţii în România ceauşistă. Vechile frontispicii dedicate zilei de 8 Martie dispar sub greutatea ştirilor despre activităţile ori deciziile cuplului dictatorial. Vizita în Ghana a Conducătorului este subiectul principal al zilei, însă „Scânteia“ are grijă să nu rateze rolul de portavoce a „recunoş tinţei“ populare faţă de „cel mai iubit fiu al poporului“. Participantele la adunarea festivă din Capitală, consacrată zilei de 8 Martie, adresează „cu neţărmuită bucurie“ o telegramă celui care „de peste 55 de ani îşi consacră viaţa cu abnegaţie idealurilor supreme de libertate şi independenţă“. „Mult-iubita şi stimata“ Elena nu este nici ea omisă într-un paradoxal 8 Martie care uită să-şi glorifice eroinele de altădată pentru a proslă vi „eroii gloriosului popor“. Paginile „României libere“ găzduiesc „expresia recunoş- tinţei profunde“ adresată de Consiliul Naţional al Femeilor lui Nicolae Ceauşescu: „Cu adâncă emoţie, satisfacţie şi bucurie au primit milioanele de femei din patria noastră caldele urări şi felicitări, îndemnurile cuprinse în mesajul adresat de dumneavoastră, conducătorul nostru iubit, cu prilejul zilei de 8 Martie“. Absurdul atinge cote maxime în pagina specială dedicată zilei de 8 Martie şi poartă semnătura lui Viorel Cozma: „Cinstim din inimi, cu recunoştinţă, / Simbolul demnităţ ii-ntre femei, / Elena Ceau- şescu - gând şi faptă, / Ce ţării-i împlineşte visul ei“. O sărbătoare de tranziţie 1998. 10 ani mai târziu peisajul e profund schimbat. Media autohtonă înregistrează zeci de titluri, alternanţa la putere devenise deja o realitate politică palpabilă, iar femeia însăşi nu mai este concepută sub auspiciile obiectivelor măreţe ale societăţii comuniste. „Evenimentul zilei“ titrează trist: „8 Martie a rămas pentru femei o zi obişnuită de tranziţie“. Realităţ ile capitalului invadaseră deja o ţară în care partidul şi statul renunţ aseră să mai aducă omagii. REALITATEA Româncele, „cumpărate cu o pereche de ciorapi“ > Situaţia idealizată desprinsă din textele „Scânteii“ şi ale „României libere“ era departe de exemplele cotidiene. Femeia - mamă, iubită, tovarăşă - popula spaţiul virtual al propagandei comuniste, în timp ce responsabilii politici ai vremii încercau din răsputeri să corijeze realitatea. > O notă internă a Ministerului Afacerilor Interne din 21 decembrie 1964 semnată de Alexandru Drăghici tratează „aspecte din comportarea unor femei din anturajul diplomaţ ilor“. După ce inventariază o serie de incidente „imorale“, textul, clasat ca „strict secret“, conchide că „numărul relativ mare al unor astfel de elemente creează străinilor impresii nefavorabile despre poporul nostru a cărui imagine este deformată de comportarea necorespunzătoare a femeilor ce intră în anturajul lor“. Mai mult, „mulţi dintre străini afirmă că româncele pot fi uşor cumpărate în schimbul câtorva ţigări sau a unei perechi de ciorapi“. > Alarmant e şi faptul că „în 1963 s-a remarcat o sporire cu 80% a cazurilor de boli venerice la femei, iar în 1964 creşterea va depăşi 100%“.

ULTIMA ORA! Iubita lui Liviu Dragnea, spitalizata! In ce stare se afla Irina si cati bani cheltuie seful PSD

Pagina 1 din 2
Tag-uri:Stirile zilei

Alte articole din categoria: Social

Alte articole din categorie

capital.ro
libertatea.ro
rtv.net
fanatik.ro
wowbiz.ro
b1.ro
cancan.ro
playtech.ro
unica.ro
dcnews.ro
stiridiaspora.ro

LASA UN COMENTARIU

Caractere ramase: 1000

CITEŞTE ŞI
Tema zilei
23:12 Ce spune Poliția Română despre dosarul anti-Kovesi 22:31 Scrisoarea de RECOMANDARE a Laurei Codruţa Kovesi trimisă Parlamentului European 18:27 Stare de ALERTĂ în Rusia. O clădire a Universității Sankt Petersburg s-a PRĂBUȘIT și mai multe persoane sunt PRINSE sub dărâmături. Breaking News 16:22 Turcescu: „Kovesi ar putea candida la prezidențiale" 11:20 BREAKING NEWS. TOADER, lovitură DECISIVĂ pentru KOVESI. Fosta șefă a DNA nu se aștepta la AȘA CEVA! 23:33 Lazăr RĂSPUNDE acuzațiilor. INTERVENȚIE de ULTIMA ORĂ a procurorului general. ACUZAȚIILE „sunt neavenite și urmăresc destabilizarea Ministerului” 23:30 BREAKING NEWS! SEBASTIAN GHIȚĂ: ESTE INIMAGINABIL ce lucru o FACE SĂ MINTĂ 23:25 Kovesi ÎL TRAGE ÎN GROAPĂ pe Augustin Lazăr. Există un mic detaliu care îl poate distruge pe Procurorul General. News alert în Justiţie 23:20 UPDATE. AMENINŢARE CU BOMBĂ la România TV! Geniştii în alertă! Ion Cristoiu se află în clădirea televiziunii. Breaking news în media 23:11 DEZASTRU pentru Kovesi. ACUZAȚIILE oficiale ale SIIJ. Fosta șefă a DNA ar fi luat sute de mii de lei 22:43 Un MARTOR-CHEIE a făcut DECLARAȚII explozive. Noi informații despre Kovesi și ZBORUL în Jakarta 20:50 UPDATE. A fost RESPINSĂ CEREREA LAUREI KOVESI! ADINA FLOREA, în continuare procurorul de caz 17:30 OPERAŢIUNEA STRICT SECRET, Kovesi şi dosarul în care e suspectă. Fostul şef al Poliţiei Române lansează MAREA BOMBĂ: „Totul s-a organizat la nivel de minister” Breaking news 13:43 Avocatul Piperea, despre CITAREA Kovesi: „E un concurs de infracțiuni care ar putea determina o pedeapsă chiar de 10 ani. Este un cumul de acuzații grave." 12:27 News ALERT! PONTA, la ieșirea din sediul PARCHETULUI GENERAL. PROCURORII nu i-au ARĂTAT ce CONȚINE DOSARUL 12:24 Dan Andronic, despre AUDIEREA lui KOVESI: „Nu are cum să evite cerea PARCHETULUI”. News alert 22:57 BĂTĂLIA TITANILOR: Kovesi și Ponta FAȚĂ ÎN FAȚĂ! Via lui Ghiță o va TORPILA pe Kovesi 21:17 Ghiță și MOMENTUL ADEVĂRULUI despre Kovesi: „Ea a încercat să îmi închidă gura pentru că știam ce a făcut în tinerețe” 20:35 Ponta aruncă bomba: TRECUTUL Laurei Kovesi ESTE ALTUL DECÂT CEL ŞTIUT. Ce s-a întâmplat, de fapt, la vizita din vie? Breaking news 18:21 Ion Cristoiu devoalează anomalia din comportamentul Laurei Codruţa Kovesi: „Pentru prima dată, ea pune mâna pe telefon”