Evenimentul Zilei > Actualitate > Dragoste la Roma: iubirea într-un picior dintre Magdalena ?i Biaggio
Dragoste la Roma: iubirea într-un picior dintre Magdalena ?i Biaggio

Dragoste la Roma: iubirea într-un picior dintre Magdalena ?i Biaggio

Ea târâie dreptul, el stângul ?i astfel se pot plimba ?inându-se de mân?. Cum ?i-a g?sit o românc? jum?tatea peste m?ri ?i ??ri, când credea c? o s? moar? fat? b?trân?

O poveste de dragoste cu iz de telenovel? s-a consumat vara aceasta între Timi?oara ?i Roma. Ea, handicapat? locomotor, ?i-a întâlnit alesul inimii exact când ?i-a asumat faptul c? e prea b?trân? s? mai aib? vreo ?ans?. Dup? o poveste de dragoste care a izbucnit ca un fulger, în fa?a unui laptop cu webcam, Magdalena a ajuns, în câteva luni, so?ia iubit? a unui func?ionar public de la Ministerul Culturii din Roma.
Renun?ase s? mai spere
La 38 de ani, Magdalena Barbu se împ?case cu ideea c? va tr?i o via?? de fat? b?trân? singur?, c? nimeni nu îi va pune niciodat? pe deget inelul de logodn? ?i c? va îmb?trâni, cel mai probabil, cu o pisic? al?turi. De copii, nepo?i, nici nu mai înc?pea vorba.
N?scut? cu hemiparez? pe partea dreapt? a corpului, tân?ra a ajuns s? lucreze pentru o funda?ie care ajut? persoanele cu dizabilit??i. „Niciun b?iat nu s-a uitat la mine. To?i vedeau doar handicapul meu”, poveste?te femeia.
Acum 10 ani, a încercat s? î?i g?seasc? perechea printr- o agen?ie matrimonial?. F?r? niciun succes îns?. Adriana Popa, managerul agen?iei nu a avut atunci solu?ie. Apoi, rela?iile cu tân?ra au încetat. Magdalena ?i-a continuat munca la funda?ia „Pentru voi” ?i de fiecare Cr?ciun ?i-a dorit ca Mo?ul s? îi aduc? ?i ei un so?. Zece ani, visul la un suflet pereche a fost dorin?a pe care ?i-a pus-o în gând, cu lacrimi în ochi, la fiecare Revelion.
Când a împlinit 38 de ani a încetat s? spere. „Cine s? m? mai vrea ?i pe mine, o fat? b?trân?? În România nu mi-a lipsit nimic înainte s? plec. Tr?iam cu familia, aveam serviciul meu, eram independent?. Îmi liprea un suflet pereche, un om lâng? care s? îmi pun noaptea capul pe pern?, cineva cu care s? îmi planific viitorul. În Timi?oara nu am reu?it s? g?sesc un astfel de om. B?rba?ii români, dac? te v?d handicapat?, vor s? ai avere, ca s? ?tie de ce se complic?”, poveste?te acum.
Dragoste la prima vedere. Pe laptop
Anul trecut, în februarie, brusc, planetele Magdalenei s-au aliniat, când toate speran?ele p?reau pierdute definitiv. Adriana, ?efa unei agen?ii matrimoniale, poveste?te cum s-a produs minunea.
„Am fost contactat? de partenera mea, de la o agen?ie din Roma, care mi-a spus c? are un client ie?it din comun. Un b?iat tân?r, care avea hemiparez? ?i care nu mai voia s? tr?iasc? singur. Primul meu gând a fost la Magdalena. Ce posibilitate era s? mai am dup? 10 ani num?rul ei de telefon ?i s? fie ?i bun? Realitatea îns? bate filmul. I-am g?sit fi?a cu care s-a înscris în agen?ie, am sunat-o ?i mi-a r?spuns. «Te-ai m?ritat?» a fost prima întrebare pe care i-am pus-o. Când mi-a zis c? nu, i-am dat vestea: «Te m?rit la Roma». Aveam eu intui?ia care îmi garanta c? de data asta va ie?i bine.
Când s-a înscris în agen?ie, a cunoscut doi italieni, îns? nu a mers. Nu i-a venit nici ei s? cread? c? dup? atâta timp, am o veste bun? pentru ea. Am organizat o prim? întâlnire virtual? între cei doi, în care s? se vad? prin intermediul camerei web de pe laptopuri. El, la partenera mea, în Roma, ea aici, la agen?ie. Am pus-o s? mearg? în fa?a camerei, ca ?i el s? vad? dizabilitatea fetei, el a f?cut la fel. Când a v?zut-o nu a putut s? zic? mai mult decât <Magdalena!>, a fost dragoste la prima vedere”, poveste?te Adriana.
Cum le potrive?te Dumnezeu
În aprilie, Magdalena a fost invitat? în Italia. Biaggio Pauseli a chemat-o s? se cunoasc? mai bine. „A fost prima lun? din ceea ce a devenit via?a mea. Ceva incredibil, un vis la care nu mai îndr?zneam s? m? gândesc”, poveste?te Magdalena.
Tân?ra, imediat dup? na?tere, a r?cit fatal, iar în urma febrei puternice, i-a fost afectat creierul ?i centrii motori, astfel c? partea dreapt? a corpului nu ?i-o mai poate folosi. Reu?e?te cu greu s? mearg? singur?.
Biaggio, italianul care, dup? o s?pt?mân? de când a chemat-o la el, i-a pus într-o sear? pe deget inelul de logodn?, are 32 de ani ?i a suferit un accident, în urma c?ruia a r?mas cu hemiparez? pe partea stâng? a corpului. „Numai Dumnezeu poate aranja a?a bine lucrurile. De?i amândoi au aceea?i problem? de mobilitate, pot merge de mân?, pentru c? fiecare are dizabilitatea pe alt? parte a corpului”, mai spune Adriana.
Via?a începe la 38 de ani
Dup? o plimbare romantic? pe malul m?rii, Biaggio a dus-o pe Mgdalena la restaurant ?i i-a spus, în timp ce îi ?inea mâna stâng? în mâna lui dreapt?, unde avea inelul de logodn?: „Dragostea mea, în august vreau s? devii so?ia mea”. Nu i-a venit s? cread?. La sfâr?itul lunii aprilie, când s-a întors la Timi?oara, Magdalena zâmbea, prima dat? dup? 10 ani. „Avea alt lic?r în ochi”, povestesc apropia?ii ei. Magdalena devenise femeie. ?i urma s? fie una m?ritat? în scurt timp.
În august, Biaggio ?i mama lui au venit în pe?it la p?rin?ii Magdalenei, iar, din septembrie, cei doi, dup? ce ?i-au spus „Da” în fa?a ofi?erului st?rii civile, formeaz? un cuplu. Tr?iesc la 20 kilometri de Roma o via?? de poveste.
„În fiecare zi Biaggio îmi aduce flori sau un mic cadou, când vine de la serviciu. Nu-mi spune pe nume, mi se adreseaz? cu «dragostea mea». Dumnezeu a avut grij? de mine”, ne mai spune Magdalena. Acum se gânde?te la viitor: s? fac? un copil cu b?rbatul vie?ii ei ?i apoi, poate, s? î?i fac? o carier?. În ?ar?, a absolvit liceul ?i doi ani la Facultatea de Drept.
Trend: femei de carier?, dar f?r? so?
Tot mai multe femei cu carier? ajung s? apeleze la agen?iile matrimoniale în c?utarea alesului. La Agen?ia Matrimonial? Adriana, care func?ioneaz? de 12 ani la Timi?oara, 70% dintre cele care apeleaz? au studii superioare. „Sunt doctori?e, profesoare, economiste, femei cu carier?, cu afaceri”, spune Adriana Popa, patroana companiei.
A „n??it” peste 100 de cupluri, majoritatea cu str?ini, agen?ia facilitând g?sirea unor neveste pentru oameni de afaceri sau intelectuali italieni sau francezi, g?si?i prin colaborare cu agen?ii din aceste ??ri. Când se înscriu, femeile pl?tesc o tax? de 400 de lei, li se face un profil psihologic ?i fotografii profesioniste.
Fiecare semneaz? un contract cu multe clauze, printre care angajamentul c? î?i caut? so?, c? nu folosesc agen?ia în alte scopuri, c? nu vor fura. Fiecare prezin? la înscriere acte de stare civil? ?i dovada unui cazier curat. La rândul lor, în Italia sau Fran?a, b?rba?ii sunt verifica?i la fel.
„Ce ?anse erau s? mai am num?rul ei dup? 10 ani? ?i totu?i am g?sit-o, s-au v?zut ?i s-au iubit din prima clip?.” ADRIANA POPA, patron agen?ie matrimonial?
„Credeam c? o s? îmb?trânesc singur?. Românii, dac? te v?d handicapat?, întreab? dac? ai avere, altfel nu se complic?.”
MAGDALENA, femeie cu dizabilit??i