În 1973, Ion Tudora era un inginer din Bucure?ti, angajat al I.I.Grecx. Membru PCR, a fost arestat pe 6 ianuarie 1973 ?i acuzat de subminarea economie na?ionale. Potrivit anchetatorilor, ar fi creat un prejudiciu de 3.971.686 de lei. Judec?torii de la Tribunalului Militar Teritorial Bucure?ti au decis suprimarea sa. A fost executat pe 20 octombrie, acela?i an, în penitenciarul Jilava.

Costic? Toader, zis ”Tabac”, din Buz?u muncea de patru ani ca sudor ?i încasa lunar un salariu de 1231 de lei. În 1978 a fost arestat deoarece ”a omorât pe fosta concubin? ?i 3 copii”. Un an mai târziu a fost executat prin împu?care.

Dezertori ?i pedofili criminali

În 1980, Constantin Smoleac din R?d?u?i, jude?ul Suceava, avea 20 de ani ?i era militar în termen într-o unitate militar? din Bucure?ti. ”În noaptea de 3-4 septembrie 1980 a p?r?sit postul de santinel? cu arma ?i muni?ia din dotare. Dup? ce i-a luat altui coleg militar muni?ia a plecat în ora? unde a tulburat lini?tea public?, a r?nit grav 3 persoane ?i a ucis alte 2”, se arat? în rubrica dedicat? descrierii faptei din fi?a sa penal?. A fost executat în vara anului 1982.

Mircea Stoica era în 1969 l?c?tu?-turn?tor la Uzinele Grivi?a Ro?ie din Bucure?ti. A fost arestat în ianuarie acela?i an ?i executat 12 luni mai târziu deoarece ”prin cruzime ?i-a omorât so?ia, gravid? în luna a 6-a, sec?ionându-i corpul în mai multe p?r?i”.

Un pedofil incestuos a fost executat în 1984. Vasile Theil din Sighi?oara a fost împu?cat deoarece ”în ziua de 8 aprilie 1982 a omorât-o prin cruzime pe feti?a sa de 8 ani având ?i raport sexual cu ea”, potrivit fi?ei penale a cazului. A fost împu?cat pe  10 ianuarie 1984.

Delapidarea, la mare ”c?utare”

Anii ’50 s-au caracterizat prin execu?ii în rândul fo?tilor mo?ieri pentru acuza?ii minore. Furtul din avutul ob?tesc, în?el?ciunea, falsul sau delapidarea erau ”crime de moarte”, f?pta?ii fiind da?i ca exemplu. Astfel, traduc?torul ?i avocatul Petre ?isco a fost executat sub acuza?ia de în?el?ciune. Fost mo?ier, averea p?rin?ilor s?i era compus? din 60.000 de hectare de p?mânt situate în raionul B?l?i. Doctor în Drept ?i absolvent al Facult??ii de Litere, ?isco a fost arestat preventiv în 1958 de c?tre Procuratura General? pentru fals. ”Prin decizia 1894/59 a Tribunalului Regiunii Lenin a fost condamnat la pedeapsa capital? pentru în?el?ciune”. Pe 25 septembrie 1959 a fost executat prin împu?care.

În 1958, un func?ionar din Vatra Dornei, jude?ul Suceava era executat dup? ce a delapidat 68.000 de lei. Contabilul Constantin Oprea a fost arestat în aprilie ?i împu?cat în septembrie în Penitenciarul Boto?ani.

Trei furti?aguri, moarte sigur?

Un alt sucevean, Pitu Munteanu a fost executat în aceea?i perioad? deoarece a furat în mod repetat. Pe 4 octombrie 1957 a fost arestat preventiv pentru c? ”a furat mai multe obiecte de îmbr?c?minte ?i suma de 13381 de lei”. Cazierul acestuia cuprindea dou? condamn?ri de un an ?i jum?tate ?i alta de doi ani de închisoare pentru furt. A treia oar? a fost ?i ultima. A fost executat pe 21 aprilie 1959.

Tribunalul Or??enesc Constan?a pronun?a în 1958 o condamnare la moarte sub acuza?ia de delapidare. Stavru Atanasiu era de origine social? ”mic burghez” ?i era gestionar. Pe motiv c? ”a delapidat 40.000 de lei” a fost condamant la moarte ?i, pe 16 ianuarie 1959, a fost executat prin împu?care.

Executat pentru 4.000 de lei

Leontescu Anastase era de origine ”mic burghez?” în 1958 ?i func?ionar la TAP nr.1. A delapidat de la bufetul Her?str?u suma de 37.000 de lei. Condamnat la moarte de Tribunalul Raionului Stalin, a fost împu?cat pe 27 august acela?i an.

Mihai Gheorghiu a fost un inginer din Bucure?ti. Pe motiv c? a ”în?elat de la întreprinderea Prodavicola 8800 de lei” a fost arestat ?i executat în noiembrie 1958. În acela?i an ?i-a g?sit sfîr?itul ?i Constantin Mardare, gestionar la Coop Rebricea Ia?i. El ?i-ar fi însu?it ”suma de 4297,80 de lei, fiind acuzat de delapidare”.

Respectul fa?? de uniform?

O alt? infrac?iune care în comunism aducea aproape sigur pedeapsa cu mortea era ultrajul asupra ”organelor de stat”, indiferent de gradul sau provenien?a acestora. Astfel, l?c?tu?ul Samuel Mutter din Sebe? a fost arestat preventiv în iunie 1984 sub acuza?ia de omor deosebit de grav. Mai exact, ”a suprimat via?a lt.col. de MAN I.L. prin cruzime”. A fost executat în iunie 1986.

Gane Stan din Ostroveni-Dolj, fost m?celar, ”l-a ucis pe sergentul major Florin Stoic?nescu pentru c? l-a surprins cu carne de la abatorul Mofleni”, se arat? în fi?a penal? de?inutului. Arestat în februarie 1980, a fost executat doi ani mai târziu.

Simion C?ld?ra? din comuna M?ureni, Cara? Severin a fost arestat în 1971 deoarece ”prin cruzimi a ucis pe ?eful postului de mili?ie din M?ureni”. A fost executat un an mai târziu la Jilava.

A b?tut mili?ianul cu un scaun

Savin Mihalache a fost sudor în Oravi?a. În 1985 avea o vechime de trei ani în munc? ?i încasa un salariu de 3500 de lei pe lun?. În aprilie acela?i an ”a aplicat mai multe lovituri cu scaunul în cap subofi?erului de mili?ie U.U. în urma c?rora acesta a decedat”, se arat? în fi?a criminalului. Documentul consemneaz? sec men?iunea ”04. 11. 1986 decedat prin împu?care”.

R?pus de gloan?e a fost ?i un pensionar mili?ian. Gheorghe Gheorghi?? din Bârlad, subofi?er de mili?ie cu ”o pensie de 1776 de lei pe lun?” a omorât patru persoane , fiind arestat preventiv în noiembrie 1979. Tribunalul Bac?u l-a condamnat la moarte ?i a fost executat pe 4 decembrie 1981.

Studentul criminal de m?r?i?or

În 1979, un student din Petro?ani a omorât familia prietenei sale. Claudiu Ghi?ulescu era în anul II la Institutul de Mine din Petro?ani ?i beneficia de o burs? de 400 de lei. ”În seara de 1 martie, prin lovituri de cu?it ?i satâr a omor dou? femei ?i un b?rbat”. A fost executat în decembrie acela?i an.
 
Furtul de la CFR, motiv de execu?ie

În premier?, doi participan?i la un furt din avutul o?tesc a pl?tit cu via?a, fiind executa?i în aceea?i zi. Vasile Fronia din comuna Ciurea a fost condamant la moarte de Tribunalul Regional Ia?i dup? ce ”împreun? cu al?ii a furat din vagoane CFR obiecte”. Un alt participant la furt, p?durarul Mihai Fronea din aceea?i localitate a primit aceea?i pedeaps?. Arestat de Mili?ia Regional? Ia?i sub acuza?ia ”furt din avutul ob?tesc”. Mai exact, Fronia ”a furat din vagoanele CFR obiecte de îmbr?c?minte”. Au fost executa?i amândoi, pe data de 18 martie 1959, în penitenciarul Ia?i.
Fra?i executa?i în aceea?i zi

Doi fra?i din Rehi?oara, Bistri?a N?s?ud au fost executa?i în aceea?i perioad?, în aceea?i zi. Nicolae ?i Macedon Burduhos erau plugari. Au fost aresta?i în 1959 ?i pe 19 iulie 1960 executa?i la penitenciarul Gherla. Nicolae ?i-a ucis so?ia, fiind îndemnat de fratele s?u. Acesta a fost ?i motivul pentru care a primit aceea?i pedeaps? capital?. ”l-a determinat pe fratele s?u s?-?i ucid? so?ia”, se arat? în documentele procurorilor.

Pe lâng? celebrul asasin în serie Ion Râmaru, un alt criminal feroce a fost executat în martie 1983. Nicolae Rentea din Tg Logre?ti, Gorj a fost arestat în 1981 sub acuza?ia de omor deosebit de grav. Despre Rentea se men?ioneaz? doar c? ”a omorât cinci persoane”, fiind executat în martie 1983.

Potrivit reglement?rilor în vigoare la data respectiv?, condamna?ii la moarte aveau dreptul la o ultim? dorin??. Din p?cate, în cadrul Administra?iei Na?ionale a Penitenciarelor nu s-a p?strat niciun document privind aceste dolean?e ale celor condamna?i. Lista integral? a celor executa?i poate fi consultat? la adresa www.crimelecomunismului.ro.

DIN ACEEA?I CATEGORIE:

  • Un scafandru a fotografiat un ?ARPE URIA?, un specimen lung de peste ?ase metri care î?i caut? prada în adâncuri.

  • T?râmul MISTERIOS de la CAP?TUL LUMII. Unele dintre cele mai spectaculoase peisaje de pe P?mânt. FOTOGRAFII ULUITOARE

  • Singura ?ar? din lume cu care EXTRATERE?TRII vor stabili contactul. Planul de ac?iune în cazul întâlnirii cu FRA?II DIN UNIVERS | VIDEO

  • Cele mai ÎNSP?IMÂNT?TOARE animale din lume. Ele prevestesc APOCALIPSA? Cu TREI CAPETE, COPITE crescute pe GÂT | FOTO ?I VIDEO