Referitor la administrarea bunurilor din domeniul public Curtea de Conturi a constatat că au fost dezafectate şi valorificate tronsoane de conductă aparţinând Sistemului naţional de transport – parte din domeniul public de interes naţional, fără ca anterior să fie adoptată o hotărâre de Guvern de trecere din domeniul public al statului în domeniul privat, în vederea întocmirii documentaţiei de scoatere din funcţiune şi casare, iar contravaloarea materialului tubular dezafectat, rezultat din valorificarea unor părţi din activele aparţinând domeniului public al statului, respectiv suma de 927.000 lei, nu a fost înregistrată şi virată la bugetul de stat.

De asemenea, înregistrarea pe cheltuieli a unor lucrări de reparaţii, care în realitate constituiau imobilizări corporale, a majorat nelegal costurile activităţii desfăşurate cu suma de 300.000 lei, ceea ce a condus atât la diminuarea impozitului pe profit datorat bugetului de stat, cât şi la cea a profitului net rezultat la nivelul fiecărui an.

Totodată, nu au fost calculate, facturate, înregistrate în evidenţa contabilă şi, implicit, recuperate, penalităţi de întârziere în sumă de 38.000 lei, pentru neachitarea la termen a chiriei lunare, stabilite prin contracte de închiriere, a stabilit Curtea de Conturi.

Conpet oferă servicii specializate de transport petrolier prin conducte şi cu vagoane cisternă pe calea ferată, asigurând aprovizionarea rafinăriilor cu ţiţei şi derivate ale acestuia din producţia internă şi din import. Capitalul social al Conpet este în valoare de 28,569 milioane, structura acţionariatului fiind următoarea: Statul Român, prin Ministerul Energiei 58,7162%; persoane juridice 32,1766%; persoane fizice 9,1072%.