Potrivit Casei Naționale de Pensii Publice (CNPP), ajutorul de deces se acordă în cazul decesului: asiguratului, pensionarului sau a unui membru de familie care nu era asigurat sau pensionar la data decesului.

În cazul decesului asiguratului sau al pensionarului, beneficiarii pot fi, după caz, soţul supravieţuitor, copilul, părintele,tutorele sau curatorul. Dacă niciunul dintre aceștia nu depunde cerere pentru ajutor financiar, atunci beneficiar poate fi oricare persoană care dovedeşte cu acte că a suportat cheltuielile ocazionate de deces.


Facilități și pentru decesul în familie

Totodată, în cazul decesului unui membru de familie al asiguratului sau al pensionarului, ajutorul de deces se achită direct acestora din urmă.

CNPP precizează că membru de familie, în sensul legii, sunt considerați: soţul/ soţia; copiii proprii, copiii adoptaţi, copiii aflaţi în plasament familial sau cei încredinţaţi spre creştere şi educare familiei, în vârstă de până la 18 ani sau, dacă îşi continuă studiile, până la terminarea acestora, fără a depăşi vârsta de 26 de ani, copiii indiferent de vârstă, aflaţi în întreţinere, dacă au devenit inapţi pentru muncă din cauza stării de sănătate înainte de împlinirea vârstei de 18 ani, respectiv 26 de ani; părinţii şi bunicii oricăruia dintre soţi.


Pentru a primi acest ajutor bănesc, beneficiarii trebuie să depună cereri la casa de pensii


Totodată, în cazul decesului copilului inapt pentru muncă, indiferent de vârstă, prestaţia se acordă cu condiţia prezentării certificatului de încadrare într-o categorie de persoane cu handicap sau, în lipsa acestuia, a actului medical vizat de medicul expert al asigurărilor sociale, prin care se atestă boala care l-a făcut inapt pentru muncă şi data ivirii acesteia.

Cuantumul ajutorului de deces

Cuantumul ajutorului de deces se stabileşte anual, prin Legea bugetului asigurărilor sociale de stat şi nu poate fi mai mic decât valoarea câştigului salarial mediu brut. Ajutorul de deces se achită unei singure persoane din categoriile enunțate anterior, în termen de 24 de ore de la solicitare, iar suma diferă în funcție de tipul de beneficiar.

Anul acesta, în cazul decesului asiguratului sau al pensionarului, unul din membrii familiei va primi, dacă solicită, 2.681 de lei. Totodată, în cazul decesului unui membru de familie al asiguratului sau al pensionarului, aceste două categorii vor primi, dacă solicită, 1.341 de lei.

Ce acte depui pentru a beneficia de această facilitate

a) cerere-tip privind solicitarea drepturilor de asigurări sociale (anexa nr. 11);

b) certificatul de deces – în original şi copie;

c) actul de identitate al solicitantului;

d) acte de stare civilă ale solicitantului, din care să rezulte gradul de rudenie cu decedatul, sau, după caz, actul care atestă calitatea de moştenitor, tutore, curator;

e) acte din care să rezulte că s-au suportat cheltuieli ocazionate de deces;

f) certificatul de încadrare într-o categorie de persoane cu handicap sau actul medical prin care se atestă boala care l-a făcut inapt pentru muncă pe copil şi data ivirii acesteia.

IMPORTANT! După efectuarea plăţii ajutorului de deces plătitorul de drepturi de asigurări sociale are obligaţia de a înscrie pe verso-ul certificatului de deces original menţiunea „ACHITAT”, data, semnătura şi ştampila.