Evenimentul Zilei > Actualitate > Ruj ?i moarte. Realitatea BATE FILMUL: Adev?rul despre SULEYMAN MAGNIFICUL | VIDEO
Ruj ?i moarte. Realitatea BATE FILMUL: Adev?rul despre SULEYMAN MAGNIFICUL | VIDEO

Ruj ?i moarte. Realitatea BATE FILMUL: Adev?rul despre SULEYMAN MAGNIFICUL | VIDEO

Intrigi politice, pove?ti amoroase, harem… Acestea sunt doar câteva dintre ingredientele binecunoscutului serial despre celebrul sultan Suleyman Magnificul-personaj deja familiar publicului telespectator românesc.

De ce s? nu recunoa?tem, oricât de reu?it? ar fi o ecranizare, este destul de greu de recl?dit în detaliu o lume demult apus?. ?i anume aceea real?, aceea când în fruntea Imperiului Otoman se afla Suleyman Magnificul, unul dintre cei mai str?luci?i conduc?tori ?i strategi ai lumii. Cel care înc?lcând tradi?iile otomane privind c?s?toria se însoar? cu o supus? din haremul s?u pe nume Roxelana. C?s?toria care îi aduce ?i mai mult? notorietate.

  • „Suleyman Magnificul” calc? totul în picioare

Timp de 46 de ani, între 1520-1566, Europa a privit cu groaz? cum Imperiul Otoman, condus de Suleyman I (pentru occidentali – Magnificul, pentru turci – Legiuitorul), înregistra victorie dup? victorie, ajungând pentru prima dat? sub zidurile Vienei în 1529. Ajuns la b?trâne?e, sultanul a pornit o ultim? mare campanie pentru a-l supune pe Maximilian de Habsburg, care pretindea Ungaria otoman?. În iarna anului 1566 în Imperiul Otoman s-a dat ordin de mobilizare a trupelor pentru campania din var?, care avea drept ?int? Viena. Sultanul în vârst? de 71 de ani urma s? conduc? personal marea oaste, înso?it de marele vizir Sokollu Mehmet Pa?a.

  • Cele mai FRUMOASE FOTOGRAFII din 2012 (partea a II-a) | GALERIE FOTO

Trupul îndoit, fa?a palid?
B?trâne?ea l?sase urme adânci pe corpul lui Suleyman: picioarele umflate de gut?, trupul îndoit,fa?a palid? pe care ?i-o ascundea cu ruj (se parea c? suferea ?i de cancer intestinal). Medicul s?u personal, evreul Moise Hamon, i-a administrat o perioad? opiu pentru a-i reduce durerile, îns? colegii s?i musulmani au interzis acest tratament din motive religioase.
Nici sufletul sultanului nu era odihnit dup? moartea iubitei sale so?ii Roxelana în 1558. Intrigile l-au f?cut s?-i ucid? pe marele vizir ?i prietenul s?u din copil?rie, Pargali Ibrahim Pa?a (1536), pe fii s?i Mustafa (1553) ?i Bayezid (1561). Mai mult, în 1565 flota otoman? s-a întors înfrânt? din fa?a Maltei de c?tre Cavalerii Ioani?i, din mâinile c?rora cucerea cu 43 de ani înainte Rodosul.

  • Premierul Turciei, despre serialul "Suleyman Magnificul": "Îi blestem pe realizatori"
În aceste condi?ii, Suleyman pleac? din Istanbul în fruntea armatei la 1 mai 1566. În drumul s?u spre cetatea Eger, ultimul bastion înainte de Viena, Suleyman a hot?rât s? asedieze cetatea Szigetvar. Cei aproximativ 3.000 de ap?r?tori nu p?reau s? aib? vreo ?ans? în fa?a celor peste 100.000 de turci, t?tari ?i moldoveni. Asediul s-a prelungit o lun? de zile, de pe 5 august pe 7 septembrie. În final, turcii au cucerit cetatea, îns? cu pierderi grele. În tot acest timp, Suleyman putea fi v?zut examinând trupele de la fereastra cortului s?u, sau chiar cum îi era servit? masa la ore fixe!

Moartea ascuns?
Primele momente de îngrijorare au ap?rut când ?i-a anulat prezen?a de la prima rug?ciune de vineri sus?inut? în nou-construita moschee din Szigetvar. Dup? ce au fost terminate repara?iile cet??ii Szigetvar, sultanul a decis s? se întoarc? în capital? din cauza încheierii "sezonului de r?zboi".
Suleyman a plecat la drum cu fast, Marele lui Vizir se apropia din când în când de calea?c? pentru a se sf?tui cu sultanul…Se apropia într-un anumit mod. Deoarece "un pic" mai târziu avea s? m?rturiseasc?: sultanul încetase din via??. Iar Marele Vizir Sokollu anun?ase tragicul eveniment abia dup? 48 zile!
Moartea sultanului a fost ascuns? cu mare dib?cie de c?tre acela?i Mare Vizir, care care a înf??urat trupul lui Suleyman în a?ternuturi îmbibate cu ulei parfumat, l-a a?ezat pe un pat lâng? fereastra cortului ?i la sprijinit cu perne, pentru ca o?tenii s?-?i vad? conduc?torul viu ?i protector! În plus, vizirul a compus ?i scrisori în numele Magnificului, Sokollu cunoscând bine scrisul defunctului.
Dup? un timp, un paj bosniac ce sem?na cu Suleyman a fost îmbr?cat în straiele împ?r?te?ti, acesta fiind cel cu care marele vizir vorbea în timpul mar?ului de întoarcere. Vizirul a f?cut toate acestea, chiar dac? islamul prevede ca mortul s? fie îngropat în pân? la apusul soarelui, con?tient fiind c? solda?ii vor l?sa totul de izbeli?te dac? aflau.
Vizirul: omul-cheie
În acele timpuri, devenea sultan cel care reu?ea s?-i atrag? de partea sa pe cei mai influen?i demnitari (aga ienicerilor, eunucul negru ce p?zea haremul ?.a). Începând cu Roxelana, palatul a ajuns s? fie condus de mama sultanului (Sultana Valide) sau de so?ia acestuia. Ceilal?i fra?i erau închi?i în camerele lor din palat ("cu?tile"), fiind însc?una?i dac? fratele lor murea. Selim r?m?sese singurul fiu al lui Suleyman, Mustafa ?i Bayezid murind cu câ?iva ani înainte.
În momentul mor?ii tat?lui s?u, Selim se afla în Anatolia, iar proclamarea noului sultan în fa?a armatei era esen?ial? pentru a evita o revolt?. Omniprezentul Sokollu a trimis solie dup? Selim s? vin? degrab? spre Belgrad, timp în care el a ascuns moartea sultanului. De aceea, dup? ce a trecut de Sava ?i se îndrepta spre Belgrad, vizirul a anun?at tragicul eveniment.
Noul sultan s-a dovedit îns? nepotrivit: neinteresat de conducerea statului, de protocol, ori de înal?ii demnitari ai imperiului. Vizirul (acela?i), sim?ind c? miroase a revolt?, a guvernat practice imperiul în locul sultanului, poreclit "cel be?iv". Pentru a calma spiritele ienicerilor afla?i la Constantinopol, trupul lui Suleyman a fost trimis acolo înaintea armatei.
Marele sultan a fost îngropat lâng? so?ia sa Roxelana, lâng? moscheea ce îi poart? numele- Suleymaniye. Domnia lui Selim II a marcat începutul declinului institu?iei sultanale, fiind primul care a încredin?at întreaga conducere marelui vizir. Sokollu i-a supravie?uit lui Selim II (m. 1574), ?i a de?inut func?ia de mare vizir ?i în timpul domniei lui Murad III (1574-1595), pân? când a fost asasinat în 1579…
Unii dintre istorici ?i cercet?tori noteaz? c? o ecranizare despre Marele Vizir Sokollu ar fi o "lovitur?" ?i mai mare, deoarece chiar dac? s-a aflat în umbra lui Suleyman, el este cel care a orchestrat totul.
<iframe width="633" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/qDQO7AQCrao" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>