În perioada 10 -12 iulie va avea loc soluţionarea contestaţiilor, iar la 13 iulie vor fi afişate REZULTATELE FINALE LA BACALAUREAT 2012.
Mai exact, în ceea ce priveşte procedurile de contestare metodologia stabileşte:
– Preşedintele, împreună cu unul dintre vicepreşedinţi, cu secretarul sau cu un
membru al comisiei din centrul de examen, primesc contestaţiile şi le înregistrează.
– Cererile prin care se contestă notele obţinute la evaluarea iniţială trebuie însoţite de  un borderou în care se precizează numele candidaţilor şi probele.
– După centralizarea cererilor prin care se contestă notele obţinute la evaluarea
iniţială, lucrările se secretizează. Secretizarea se face, în toate centrele zonale de
evaluare din judeţ, cu acelaşi tip de hârtie pusă la dispoziţie de comisia de bacalaureat  judeţeană/a municipiului Bucureşti . După aceasta, se aplică ştampila „Bacalaureat 2011 – C.Z.E.”.
– Comisia Naţională de Bacalaureat poate stabili organizarea de centre de
contestaţii la nivel regional. Componenţa comisiei de contestaţii din centrele regionale  este stabilită de comisia de bacalaureat judeţeană  din judeţul unde a fost stabilit  sediul centrului de contestaţii, cu acordul Comisiei Naţionale de Bacalaureat.
– În cazul în care se organizează centre regionale de contestaţii, lucrările de la
centrele zonale de evaluare, ale căror rezultate iniţiale au fost contestate, se
înaintează, prin delegat, comisiei de bacalaureat judeţene/a municipiului Bucureşti,.
Aceasta numerotează lucrările contestate, pentru fiecare probă scrisă, disciplină şi tip  de subiect şi le transmite comisiei regionale de contestaţii, singura în măsură să acorde o nouă notă lucrării.  
– După terminarea evaluării şi deschiderea lucrărilor, preşedintele comisiei de
contestaţii analizează notele acordate după reevaluare, în comparaţie cu cele acordate  iniţial. În situaţia în care se constată diferenţe de notare mai mari de 1,50 puncte, în  plus sau în minus, între notele de la evaluarea iniţială şi cele de la contestaţii, preşedintele comisiei de contestaţii decide reevaluarea lucrărilor respective de către o a treia comisie, formată din alţi profesori cu experienţă, alţii decât cei care au evaluat iniţial lucrările în centrul de contestaţii. Reevaluarea se va face după o nouă  secretizare a lucrărilor, respectând cu stricteţe baremul de evaluare şi toate procedurile de evaluare. Nota acordată de a treia comisie este nota care va fi acordată
de comisia de contestaţii.

– Lucrările scrise se restituie centrelor zonale de evaluare, împreună cu o copie
de pe procesul-verbal. În cazul organizării centrelor regionale de contestaţii,
documentele sunt predate delegaţilor comisiilor de  bacalaureat judeţene/a
municipiului Bucureşti din judeţele arondate centrului respectiv de contestaţii. O
copie a procesului-verbal în care sunt consemnate deciziile comisiei de contestaţii este  predată de comisia din centrul de evaluare, respectiv de comisia de bacalaureat  judeţeană delegatului fiecărui centru de examen care a înaintat cereri de reevaluare a  lucrărilor scrise. Borderourile de evaluare de la comisia de contestaţii şi procesulverbal se păstrează la sediul inspectoratului şcolar respectiv timp de doi ani. Anexa 2 la ordinul MECTS  nr.   4799/31.08.2010, privind organizarea şi desfăşurarea examenului de bacalaureat -2011

Diferenţele de 0,50 puncte nu contează
– Pentru lucrările care au primit iniţial note cuprinse între 4,50 – 4,99,
inclusiv notele de 4,50 şi 4,99, sau o notă cel puţin egală cu 9,50, nota definitivă este  nota acordată de către comisia de contestaţii.

– Pentru lucrările care au primit iniţial, la comisia din centrul zonal de evaluare,
alte note decât cele menţionate la aliniatul (1), nota definitivă este nota acordată de comisia judeţeană de contestaţii/a municipiului Bucureşti, dacă între nota iniţială şi nota acordată la contestaţii se constată o diferenţă de cel puţin 0,50 puncte.
Dacă diferenţa dintre cele două note este mai mică de 0,50 puncte, nota definitivă este nota  iniţială, acordată de comisia din centrul zonal de evaluare. 
– Comisiile de bacalaureat din centrele de examen operează în catalogul electronic
schimbările care se impun după aflarea rezultatelor la contestaţii, recalculează, după  caz, media generală de bacalaureat şi rectifică în  mod corespunzător rezultatul examenului.

– În cazul nepromovării examenului de bacalaureat, pot fi recunoscute în
sesiunile următoare, la cerere, rezultatele la evaluările susţinute oral sau scris dacă care au fost promovate cu cel puţin nota 5.