Actului normativ stabilește că înscrierea elevului pentru a frecventa orele de religie se face prin cerere scrisă a elevului major, respectiv a părintelui sau a tutorelui legal instituit pentru elevul minor.
La fel se procedează și la schimbarea opțiunii.

În cazul în care elevul nu frecventează orele de religie, situaţia şcolară se încheie fără această disciplină.

În mod similar, se procedează şi pentru elevul căruia, din motive obiective, nu i s-au asigurat condiţiile pentru frecventarea orelor la această disciplină