Potrivit datelor furnizate de Alina Istr?tescu, ?ef Serviciu rela?ii publice în Prim?ria Ploie?ti, autorit??ile locale au verificat cererile pentru subven?ia la înc?lzire primite din partea ploie?tenilor anul trecut, iar în peste 3.000 de cazuri s-a constatat c? beneficiarii nu aveau acest drept ?i, prin urmare, trebuie s? restituie sumele acordate de la bugetul local drept ajutor de înc?lzire.
Astfel, din aproximativ 16.000 de cereri verificate, exper?ii din prim?rie au stabilit c? în 3.165 de cazuri banii trebuie restitui?i. De altfel, pentru 1.216 ploie?teni afla?i în aceast? situa?ie autorit??ile locale au emis deja dispozi?ii privind returnarea banilor, în cazul celorlal?i aproximativ 2.000 de beneficiari aceste dispozi?ii urmând s? fie emise.
Ploie?tenii afla?i în aceast? situa?ie trebuie s? restituie banii primi?i drept ajutor de înc?lzire dup? ce verific?rile au ar?tat c? nu îndeplineau toate condi?iile pentru a primi acest ajutor.
Ajutorul de înc?lzire se acord? familiilor sau persoanelor singure numai pentru locuin?a de domiciliu sau de re?edin??. OUG 70 din 2011 reglementeaz? c? persoanele care au diverse bunuri în proprietate nu beneficiaz? de acest ajutor.
Printre bunurile care duc la excluderea ajutorului de înc?lzire se num?r?: autoturisme cu o capacitate de peste 1.600 centimetri cubi, utilaje agricole sau de prelucrare agricol?, utilaje de prelucrat lemnul, inclusiv drujbe, depozite bancare de peste 3.000 de lei, dar ?i terenuri intravilane de peste o mie de metri p?tra?i în zonele urbane ?i peste 2.000 de metri p?tra?i în mediul rural.
Conform actului normativ citat, titularii ajutoarelor pentru înc?lzirea locuin?ei sunt obliga?i s? comunice administra?iei locale orice modificare intervenit? în componen?a familiei ?i a veniturilor acesteia în termen de cinci zile de la apari?ia modific?rii.
Pentru sezonul rece 2012 – 2013, la Prim?ria Ploie?ti s-au depus pân? acum aproape 11.000 de cereri pentru ajutoare de înc?lzire. Cele mai multe astfel de solicit?ri, respectiv aproximativ 7.300 de cereri, sunt din partea celor care locuiesc la blocuri ?i sunt racorda?i la sistemul centralizat de termoficare. Al?i 3.000 de ploie?teni care se înc?lzesc cu gaze ?i al?i aproximativ 450 care folosesc drept combustibil lemne au solicitat iarna aceasta ajutor de înc?lzire.