NOUTĂȚI CONTABILE pentru firme: de când ești obligat să auditezi situațiile financiare

NOUTĂȚI CONTABILE pentru firme: de când ești obligat să auditezi situațiile financiare

Ordinul Ministerului Finanțelor 4160/2015 modifică substanțial reglementările contabile adoptate prin OMFP nr.1802/2014 privind reglementările contabile conforme cu directivele europene, potrivit consultanților de la Bența Consult.

Principalele modificări aduse de noul Ordin sunt:

- detaliază procedura închiderii contului 105 „Rezerve din reevaluare” în funcție de politica contabilă avută de societate, respectiv constituirea rezervei pe măsura calculului amortizării sau la momentul cedării imobilizării din patrimoniu. - reglementează distinct procedura de înregistrare a reducerilor comerciale primite pe aceeași factură când valoarea reducerii este egală cu valoarea bunului. - în acest sens, pentru activul respectiv societatea va înregistra intrarea în patrimoniu a bunului la valoarea justă pe seama contului 758 „Alte venituri din exploatare” dacă s-au achiziționat stocuri, respectiv 475 „Subvenții pentru investiții” când s-au achiziționat imobilizări corporale. - în momentul consumului acestor active se va efectua și înregistrarea cheltuielii cu scăderea din gestiune sau se va calcula amortizarea, după caz. - de asemenea, se aduc câteva clarificări privind reducerile comerciale primite ulterior achiziției, printr-o factură distinctă.

În noul Ordin MFP se enumeră mai clar contabilizarea distinctă a unor noi categorii de active imobilizate. În categoria imobilizărilor corporale se urmăresc distinct: investiţiile imobiliare, activele biologice productive, precum şi activele corporale de explorare ş i evaluare a resurselor minerale. Pentru acestea se aplică regulile generale de recunoaştere, evaluare şi amortizare, aplicabile imobilizărilor corporale. Totodată, se precizează, ca element de noutate, că acțiunile primite de la entități afiliate ca urmare a majorării capitalurilor la aceste entități se înregistrează pe seama contului de alte rezerve. La cedarea acțiunilor se vor înregistra veniturile (până la această precizare aceste acțiuni se înregistrau pe seama veniturilor încă de la transferul inițial). Plafoanele de la care situațiile financiare trebuie auditate

Ne puteți urmări și pe Google News

-Plafoanele de auditare a situațiilor financiare se transformă în lei, acestea fiind anterior exprimate în euro. Criteriile de la care se efectuează auditul sunt: - totalul activelor: 16.000.000 lei (echivalentul a 3.650.000 de euro); - cifra de afaceri netă: 32.000.000 lei (echivalentul a 7.300.000 de euro); - numărul mediu de salariaţi în cursul exerciţiului financiar: 50. Obligaţia de auditare pentru aceste entități se aplică atunci când acestea depăşesc limitele respective în două exerciţii financiare consecutive. Se reformulează cele două metode prin care se prezintă în notele explicative la bilanț situația fluxurilor de trezorerie.  Pe seama veniturilor financiare se recunosc diferenţa dintre valoarea imobilizărilor financiare dobândite şi valoarea neamortizată a imobilizărilor care au constituit obiectul participării în natură la capitalul altor entităţi, precum şi diferenţa dintre valoarea participaţiilor primite ca urmare a participării cu creanţe la capitalul altor entităţi şi valoarea nominală a creanţelor care fac obiectul participaţiei, la data dobândirii acelor titluri.