Site-ul Tkinter.net reproduce acest articol, în care publica?ia american? compara Bucure?tiul cu ora?ele mari ale lumii, precum New Orleans sau Washington, descriindu-l ca fiind ”un ora? vesel ?i francofon, care s-a transformat în câteva s?pt?mâni într- un ora? sobru ?i trist”. ”Exist? 5.000.000 de români care tr?iesc acum dincolo de grani?ele Regatului ?i fiecare î?i dore?te unirea. România este azi o ?ar? mutilat?, un fragment al adev?ratei Românii, spre care tânjesc sufletele tuturor copiilor”, nota New York Times în 1916.
Conform publica?iei, una din provinciile cele mai dorite era Transilvania, care apar?inea Imperiului Austro-Ungar. O regiune extrem de fertil? ?i plin? de z?c?minte de aur, fiind martora confrunt?rilor cu hoardele de huni ?i t?tari, îns? pe vremea Imperiului Roman era parte a aceleia?i provincii de care apar?ine actuala Valahie ?i Moldova.
CITE?TE ?I: SPECIAL EVZ.RO. LA MUL?I ANI ROMÂNIA!
1 Decembrie sau 10 Mai? Când s-a n?scut, de fapt, România ?i când ar trebui s-o s?rb?torim?
Adev?rul despre ASASINAREA f?uritorului PRIMEI UNIRI. Cum a fost ucis Mihai Viteazul | VIDEO
ROMÂNI GENIALI. Asistenta din Br?ila care a învins b?trâne?ea. CELEBRIT??ILE îi datoreaz? tinere?ea
S-a înrolat ca s? î?i R?ZBUNE fratele ?i pentru a fi aproape de IUBITUL ei. Povestea Ioanei D’Arc a României, FEMEIA care nu a mai apucat Marea Unire | VIDEO
PRIMUL DOMNITOR. Pove?ti necunoscute despre Alexandru Ioan Cuza, domnitorul care  se deghiza ?i bea cu oamenii de rând
Vlahi sau valahi, în mare parte p?stori
“Cea de-a doua provincie dorit? din România este Bucovina. A f?cut mult timp parte din România, pân? în anul 1777, când Austria a primit acest teritoriu din partea sultanului Turciei. Este una din cele mai bogate zone din Moldova, din punct de vedere al resurselor, dar ?i al tradi?iilor.
Aici, la Suceava, î?i aveau tronul domnitorii, iar la m?n?stirea Putna erau îngropa?i”. Se mai nota c?: “La cele dou? provincii guvernate de Budapesta ?i Viena se adaug? Basarabia, aflat? sub controlul Rusiei. A fost cedat? de Turcia Imperiului ?arist, dup? pierderea r?zboiului din anul 1812. Recâ?tigat? în 1856, a fost pierdut? din nou, dup? Unirea realizat? de Alexandru Ioan Cuza, în timpul r?zboiului ruso-turc din 1877.
Pe lâng? aceste provincii, mai exist? colonii de români în Bulgaria, Serbia ?i Macedonia, care se numesc vlahi sau valahi ?i sunt în mare parte pastori. Cuprinderea acestora într-o Românie unit? va fi extrem de dificil?”.
În mai multe etape
New York Times concluziona: “Prin urmare, locuitorii din Bucure?ti au toate motivele s? fie sobri în fa?a acestei grave probleme. Acum s-au al?turat Aliatilor ?i, dac? ace?tia vor câ?tiga r?zboiul, România va primi înapoi cele dou? provincii aflate acum în Austro-Ungaria. Rusia se spune c? ar fi promis la rândul ei înapoierea Basarabiei”.
Dup? ce Alia?ii au câ?tigat r?zboiul, Principatele Române au fost unite sub conducerea Regelui Ferdinand, încoronarea oficial? având loc pe 1 decembrie 1918. O unire realizat? în mai multe etape: Basarabia s-a alipit României pe 9 aprilie 1918, Bucovina pe 28 noiembrie 1918, iar Transilvania pe 1 decembrie 1918.