Consiliul Superior al Magistraturii, Sec?ia de Procurori, a definitivat redactarea celor dou? hot?râri motivate prin care a respins propunerile f?cute de ministrul Justi?iei Mona Pivniceru pentru numirea în func?iile pe care le-au de?inut procurorii Laura Codru?a Kovesi ?i Daniel Morar.

CSM a transmis hot?rârile la Ministerul Justi?iei, a informat oficial Consiliul.

Reamintim c? procurorii Tiberiu Ni?u ?i Ioan Irimie nu au convins membrii Sec?iei de Procurori, la interviurile pe care candida?ii le-au sus?inut în data de 22 noiembrie. Ei au fost respin?i cu majoritate de voturi. CSM a constatat nu doar c? procurorii candida?i ale?i nu corespund rigorilor ?i standardelor cerute de cele dou? func?ii importante, dar a ?i criticat procedura pentru numirea procurorului ?ef la DNA ?i Parchetul General ini?iat? de Mona Pivniceru.

Întrucât avizul CSM este doar unul consultativ ?i nu conform (obligatoriu), ministrul Justi?iei Mona Pivniceru poate decide s? transmit? documentele pre?edintelui României pentru numirea celor doi procurori prin decret preziden?ial.

Irimie a ie?it ?ifonat r?u: confund? institutii dar n-are nici viziune

Hot?rârea nr 422 îl vizeaz? pe Ioan Irimie. "Din analizarea proiectului privind exercitarea atribu?iilor specifice func?iei de procuror ?ef al Direc?iei Na?ionale Anticorup?ie ?i având în vedere r?spunsurile oferite de domnul procuror IOAN IRIMIE la întreb?rile adresate de c?tre membrii Sec?iei pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii, în raport cu criteriile de evaluare anterior ar?tate, se constat? urm?toarele:

Domnul procuror IOAN IRIMIE nu cunoa?te institu?iile Uniunii Europene, f?când confuzie între institu?ii atât sub aspect organizatoric cât ?i din punct de vedere al atribu?iilor ?i al rela?iilor cu alte organiza?ii sau institu?ii na?ionale ori europene. În acest sens se re?ine confundarea Consiliului Europei cu Comisia European?, respectiv a evalu?rilor la care România este supus? în cadrul mecanismului instituit de Grupul de state împotriva corup?iei (GRECO) cu Mecanismul de cooperare ?i verificare (MCV), respectiv evalu?rile la care România este supus? de c?tre Comisia European?.

Totodat?, se observ? ?i cunoa?terea lacunar? a realit??ilor institu?ionale ale Direc?iei Na?ionale Anticorup?ie de c?tre candidat, ?inând seama, de exemplu, de lipsa unui r?spuns satisf?c?tor privind rolul Direc?iei Na?ionale Anticorup?ie în cadrul Grupului de state împotriva corup?iei (GRECO), precum ?i de lipsa unei prezent?ri coerente ?i detaliate a modalit??ilor concrete de colaborare cu Ministerul Justi?iei, Consiliul Superior al Magistraturii, Parlamentul României, Ministerul Finan?elor Publice ?i alte institu?ii publice, inclusiv cu Serviciul Român de Informa?ii sau alte structuri informative specializate.

Referitor la capacitatea de analiz?, sintez?, previziune, strategie ?i planificare pe termen scurt, mediu ?i lung, la capacitatea de organizare, la identificarea unor eventuale disfunc?ii ?i vulnerabilit??i, precum ?i a solu?iilor propuse pentru prevenirea ?i înl?turarea acestora, dar ?i a propunerilor pentru îmbun?t??irea activit??ii manageriale a Direc?iei Na?ionale Anticorup?ie, Sec?ia pentru procurori re?ine c? domnul procuror IOAN IRIMIE dovede?te o lipsa de viziune managerial? privind organizarea ?i eficientizarea Direc?iei Na?ionale Anticorup?ie.
 Tiberiu Ni?u e evitat r?spunsurile concrete. F?r? viziune coerent?

"Din analiza planului de management ?i din r?spunsurile la întreb?rile adresate de membrii Sec?iei pentru procurori, rezult? c? modalit??ile de înl?turare a vulnerabilit??ilor identificate sunt tratate la modul general, solu?iile implic? majoritar modific?ri legislative ?i nu sunt fundamentate pe studii ?i analize privind eficacitatea sistemului judiciar, un exemplu edificator în acest sens fiind necunoa?terea studiilor de impact referitoare la noile coduri.

De altfel, la majoritatea întreb?rilor adresate de Sec?ia pentru procurori, domnul procuror a evitat r?spunsurile directe ?i concrete. S-a constatat, totodat?, c? lipse?te cu des?vâr?ire din proiect orice perspectiv? asupra modului în care Ministerul Public se înscrie în sinergia institu?ional?, respectiv orice viziune asupra rela?ion?rii cu celelalte institu?ii implicate direct sau indirect în actul de justi?ie.

De asemenea, domnul procuror, invitat fiind de membrii Sec?iei pentru procurori s? r?spund? la întreb?ri pe aceast? tem?, nu a fost în m?sur? s? contureze o viziune coerent? asupra problemei.

Domnul Ni?u Tiberiu-Mihail nu a identificat m?suri imediate ?i concrete care, în raport de resursele umane ?i materiale actuale ?i de legisla?ia în vigoare care s? conduc? la ob?inerea unor rezultate pozitive în mai buna desf??urare a activit??ii unit??ilor de parchet. Astfel, de?i recunoa?te c? m?sura deleg?rii procurorilor de la parchetele de la nivelele superioare la parchetele de la nivelele inferioare, în vederea prelu?rii de dosare, nu are un rezultat scontat, propune aceast? m?sur? în locul unei m?suri deja existente, care a fost apreciat? ca fiind remarcabil? sub aspectul volumului cauzelor preluate ?i al modalit??ii de preluare, astfel cum rezult? din Hot?rârea Sec?iei pentru procurori nr. 326/12.09.2012, prin care a fost aprobat Raportul Inspec?iei Judiciare nr. 1169/IJ/330/SIP/2012.

De asemenea, candidatul nu a prezentat o analiz? ?i m?suri aferente necesit??ii de personal auxiliar, în contextul în care în ultimii ani s-au ad?ugat noi atribu?ii în sarcina grefierilor.

Cât a fost ?ef nu s-a solu?ionat nici un dosar de conflict de interese

Sub aspectul prelu?rii dosarelor de c?tre Parchetul de pe lâng? Înalta Curte de Casa?ie ?i Justi?ie de la unit??ile de parchet din subordine, Sec?ia pentru procurori constat? lips? de performan?? ?i neimplicare în exercitarea atribu?iilor manageriale la nivelul Sec?iei de urm?rire penal? ?i criminalistic? din cadrul Parchetului de pe lâng? Înalta Curte de Casa?ie ?i Justi?ie, întrucât, în perioada în care domnul Ni?u Tiberiu – Mihail a coordonat activitatea acestei sec?ii în calitate de prim adjunct al procurorului general, la aceast? sec?ie nu s-a înregistrat niciun dosar finalizat prin rechizitoriu în materia conflictului de interese, corup?iei sau evaziunii fiscale, aceste materii fiind considerate priorit??i majore ale Ministerului Public.

De asemenea, domnul Ni?u Tiberiu-Mihail, din perspectiva func?iei pentru care a candidat, ca ordonator principal de credite, a oferit r?spunsuri vagi, f?r? a avea în vedere idei de punere în practic? a unor strategii concrete.

În ceea ce prive?te criteriul de evaluare referitor la cuno?tin?ele specifice func?iei pentru care s-a propus de c?tre ministrul justi?iei avizarea numirii, Sec?ia pentru procurori re?ine c? domnul Ni?u Tiberiu-Mihail nu a dat dovad? de ini?iativ? în modernizarea managementului Ministerului Public sau în abordarea strategic? a conducerii acestuia, o evaluare ?i o analiz? a regulamentelor care guverneaz? activitatea Direc?iei Na?ionale Anticorup?ie, Direc?iei de Investigare a Infrac?iunilor de Criminalitate Organizat? ?i Terorism ?i Parchetului de pe lâng? Înalta Curte de Casa?ie ", se arat? în Hot?rârea 423.
Anterior verdictului CSM, într-o declara?ie pentru Digi24, Mona Pivniceru a dat ca probabil? desemnarea urm?torilor doi candida?i selecta?i, Elena Hach ?i Claudiu Dumitrescu, în cazul respingerii propunerilor sale ini?iale. Preciz?m c? la data de 1 noiembrie când a fost finalizat? procedura de selec?ie ini?iat? de Pivniceru, ministrul a anun?at patru finali?ti. Tiberiu Ni?u ?i Elena – au fost selecta?i pentru func?ia de procuror general, iar Ioan Irimie ?i Claudiu Dumitrescu pentru ?efia DNA.Reprezentan?ii la vârf ai magistra?ilor au acuzat faptul c? procedura a decurs într-un mod neprofesionist. Imediat dup? interviurile de la CSM, pre?edintele Consiliului a declarat pentru B 1TV: „Practic, aceast? procedur? a debutat neprofesionist ?i a continuat în consecin??. Pentru o asemenea func?ie mi se pare c? rigorile pe care trebuie s? le presupun? o asemenea procedur? trebuie s? fie de la început pân? la sfâr?it nesusceptibile de ezit?ri, de subiectivism, de lucruri care s? provoace unui magistrat neîncrederere.".
CITI?I ?I:

  • Ponta, nou atac la CSM: audierea procurorilor propu?i de Pivniceru a fost o mascarad?
  • Continu? r?zboiul Monei Pivniceru cu CSM
  • Cristian Preda îl someaz? pe Ponta s? comenteze e?ecul numirii de noi ?efi la DNA ?i Parchetul General
  • SURSE: Doi dintre membrii CSM vor ca magistra?ii propu?i de Mona Pivniceru s? fie ?efi la Parchetul General ?i DNA
  • VIDEO Cum S-A F?CUT DE RÂS candidatul Monei Pivniceru la func?ia de ?EF DNA. Cele mai PENIBILE momente din audierile de la CSM