Editura Evenimentul si Capital

Care sunt cele 20 de firme favorizate de academicianul Alexandru Bogdan. Neregulile descoperite de procurorii DNA la Fundația Patrimoniu!

14-07/bogdan-alexandru--465x390
Autor: | | 11 Comentarii | 2777 Vizualizari

Academicianul Alexandru Bogdan, fost preşedinte al Fundaţiei "Patrimoniu", s-a prezentat miercuri la sediul DNA, unde procurorii l-au anunţat că este urmărit penal pentru săvârşirea infracţiunii de folosire a influenţei ori autorităţii de o persoană care îndeplineşte o funcţie de conducere într-un partid, într-un sindicat sau patronat ori în cadrul unei persoane juridice fără scop patrimonial, în scopul obţinerii pentru sine ori pentru altul de bani, bunuri sau alte foloase necuvenite, în formă continuată.

In perioada 2006-2010, numitul Bogdan Alexandru și-a exercitat atribuțiile de președinte al fundației în scopul de a favoriza colaboratorii Fundației Patrimoniu, care și-au asigurat astfel foloase necuvenite, constând, în esență, în neplata unor obligații contractuale și păgubind astfel Academia Română.

Astfel, au fost favorizate următoarele entități:

1.Contractul de arendare nr. 1431 din 20.04.2004, încheiat între Academia Română şi S.C. ROVEXIM S.R.L.

Referitor la Actul adiţional nr. 2 din 10.11.2007:

- Nu au fost prezentate actele privind autorizarea şi aprobarea încheierii/semnării Actului adiţional de către Preşedintele Executiv BOGDAN Alexandru, nefiind respectate prevederile art. 11 alin. (4) din Statutul Fundaţiei „Patrimoniu”;

- Conţine prevederi care contravin atât Legii arendării nr. 16/1994 cât şi Regulamentului din 10 martie 2006;

- Contractul de arendare nu putea fi prelungit prin Actul adiţional, neexistând prevederi clare;

- Actul adiţional nu conţine prevederea de la art. 9 alin. (2) a Regulamentului din 10 martie 2006, respectiv faptul că Arendaşul are obligaţia întocmirii bugetului de venituri şi cheltuieli, care va fi supus spre aprobare Fundaţiei „Patrimoniu” ;

- Prin Actul adiţional nr. 2, fără a exista aprobarea Consiliului Director, Fundaţia „Patrimoniu” a prelungit Contractul de arendare cu o perioadă de 20 de ani şi a modificat nivelul arendei prin încălcarea prevederilor Legii arendării nr. 16/1994, cu modificările şi completările ulterioare (pag. 51 din Raport);

- Pentru perioada 2007-2009, Fundaţia „Patrimoniu” nu a solicitat Arendaşului şi nici nu a aprobat Bugetul de venituri şi cheltuieli, fapt care a condus la încasarea parţială a arendei datorată de Arendaş;

- Fundaţia „Patrimoniu” nu a respectat prevederile Ordinului nr. 26/1994 al Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei pentru aprobarea Normelor metodologice orientative de calcul al arendei, la încheierea Actului adiţional nr. 2 ;

- În perioada 2008-2009, Fundaţia „Patrimoniu” nu a procedat la renegocierea arendei la valorile minime calculate conform Ordinului nr. 26/1994;

- La data de 31.12.2009, Arendaşul S.C. ROVEXIM S.R.L. datora Academiei Române, prin Fundaţia „Patrimoniu”, arendă restantă în sumă de 26.638,8 lei, neachitată conform prevederilor contractului de arendare încheiat.

2.Protocolul de colaborare tehnico-ştiinţifică şi economică nr. 455 din 19.10.2009, încheiat între Fundaţia „Patrimoniu” şi S.C. BIO AGRA S.R.L.

- Nu au fost prezentate actele privind autorizarea şi aprobarea încheierii/semnării Protocolului de colaborare de către Preşedintele Executiv BOGDAN Alexandru, nefiind respectate prevederile art. 11 alin. (4) din Statutul Fundaţiei „Patrimoniu”;

- Neclarităţi privind forma juridică a Protocolului;

- Nu se poate aprecia care este titlul plăţii în avans a sumei de 10.000 euro.

3.Contractul de concesiune nr. 515 din 08.12.2009, încheiat între Fundaţia „Patrimoniu” şi S.C. HORTIMPEX LIYLAN AGRO S.R.L.

- Contractul a fost încheiat fără respectarea procedurii de avizare a actelor juridice încheiate de către Fundaţia „Patrimoniu”, prevăzută în Decizia nr. 30 din 06.03.2008 a Preşedintelui Academiei Române;

- Confuzii privind temeiul legal al încheierii; încheierea contractului nu s-a făcut nici măcar cu respectarea dispoziţiilor legale invocate;

- Nefiind prezentate acte, nu se poate stabili care este modalitatea de administrare pentru diferenţa de teren preluată;

- Redevenţa pentru primii 45 de ani este de 0 (zero) lei; termenul de 45 de ani este nejustificat de mare; cât timp nu se percepe redevenţa, nu se mai poate face referire la concesionare ci la o cedare a dreptului de folosinţă, cu titlu gratuit;

- Contractul conţine o serie de clauze nefavorabile Academiei Române, cum ar fi cele cu privire la despăgubiri în caz de reziliere;

- Sunt prezentate nereguli, neconcordanţe şi în legătură cu celelalte două contracte anterioare, respectiv nr. 95 din 12.06.2006 şi nr. 12 din 19.02.2008, încheiate cu S.C. MANOLETI S.R.L.;

- Fără aprobarea Consiliului Director, Fundaţia „Patrimoniu” a încheiat Contractul de cooperare tehnico-ştiinţifică şi economică nr. 95 din 12.06.2006 cu S.C. MANOLETI S.R.L., pentru o perioadă de 49 de ani, fără a fi stabilită valoarea arendei anuale;

- Contractul de concesiune nr. 12 din 19.02.2008 este dezavantajos pentru Academia Română, dacă se are în vedere faptul că, în calitate de proprietar, Academia Română plăteşte impozitul aferent acestor terenuri iar venituri va obţine abia după trecerea celor 10 ani. Contractul de arendare nu putea fi transformat în Contract de concesiune;

- Bugetul de venituri şi cheltuieli al Arendaşului S.C. MANOLETI S.R.L. nu a fost aprobat de Fundaţia „Patrimoniu”, nefiind respectate prevederile art. 9 alin. (2) ale Regulamentului din 10 martie 2006;

- La încheierea Contractului de concesiune nu s-a ţinut cont de prevederile cap. 3, anexele 3 şi 4 ale Ordinului nr. 26/1994, respectiv 5 tone/hectar/an;

- În condiţiile inexistenţei aprobării Consiliului Director, a Prezidiului şi a Adunării Generale ale Academiei Române, Preşedintele Executiv al Fundaţiei „Patrimoniu”, BOGDAN Alexandru, a concesionat suprafaţa de 322 hectare teren agricol din localitatea Greaca, judeţul Giurgiu, şi a promis concesionarea altei suprafeţe de 52 hectare de teren în localitatea Mogoşoaia, judeţul Ilfov, cu eficienţă economică „0” );

- Suprafaţa de 322 hectare de teren agricol era proprietatea Academiei Române iar Fundaţia „Patrimoniu” putea să procedeze la arendarea şi nu la concesionarea acesteia. Academia Română va putea reintra în posesia acestei suprafeţe de 322 hectare de teren în anul 2108;

- Prejudiciul estimat prin concesionarea pe o perioadă de 99 de ani, la preţul de vânzare al terenului de 1 Euro/m.p., este de 3.220.000 Euro, echivalentul a 13.507.900 lei.

4.Contractul de arendare nr. 1411 din 25.04.2002, încheiat între Academia Română şi S.C. AGRIMAT MATCA S.A.

Referitor la Protocolul de colaborare tehnico-ştiinţifică şi economică nr. 456 din 13.12.2006 şi la Convenţia de cooperare tehnico-ştiinţifică şi economică nr. 5727, încheiată cu S.C. EUROCONNECTION S.R.L. la 20.12.2006:

- Nu au fost prezentate actele privind autorizarea şi aprobarea încheierii/semnării Protocolului de colaborare nr. 456 de către Preşedintele Executiv BOGDAN Alexandru, nefiind respectate prevederile art. 11 alin. (4) din Statutul Fundaţiei „Patrimoniu”;

- Nu rezultă baza legală a arendării către S.C. AGRIMAT S.A. a suprafeţelor de 17,10 hectare viţă de vie şi 5,39 hectare păşune;

- Calitatea de reprezentant legal al Fundaţiei „Patrimoniu”, înscrisă în preambulul Convenţiei, nu rezultă din niciun act;

- Nu au fost prezentate acte sau contracte din care să rezulte că S.C. EUROCONNECTION S.R.L. a sprijinit Fundaţia „Patrimoniu” din punct de vedere logistic;

- Convenţia nu conţine prevederea de la art. 9 alin. (2) a Regulamentului din 10 martie 2006, respectiv faptul că Arendaşul are obligaţia întocmirii bugetului de venituri şi cheltuieli, care va fi supus spre aprobare Fundaţiei „Patrimoniu” ;

- Nu s-a încheiat un alt Contract de arendare dar, în schimb, fără a exista aprobarea Consiliului Director, Fundaţia „Patrimoniu” a încheiat Convenţia de cooperare tehnico-ştiinţifică şi economică nr. 5727 din 20.12.2006, prin care se încalcă prevederile Regulamentului din 10 martie 2006;

- Echivalentul în grâu pentru suprafaţa de livadă nu a fost calculat conform prevederilor Ordinului nr. 26/1994, iar plata arendei este reglementată confuz în convenţie. Arendaşul a plătit cât a vrut şi când a vrut, fără ca Fundaţia „Patrimoniu” să îi calculeze şi să îi comunice cuantumul arendei pe anii 2007, 2008 şi 2009;

- Convenţia încheiată este în defavoarea Academiei Române prin neîncasarea unor sume, care puteau fi estimate folosind modul de calcul prevăzut de Ordinul nr. 26/1994. La 31.12.2009, Arendaşul datora Fundaţiei „Patrimoniu” suma de 109.225,96 lei;

- Echivalentul în grâu pentru suprafaţa de teren nu a fost calculat conform prevederilor Ordinului nr. 26/1994. Arendaşul a plătit cât a vrut şi când a vrut, fără ca Fundaţia „Patrimoniu” să îi calculeze şi să îi comunice cuantumul arendei pe anii 2007, 2008 şi 2009. La 31.12.2009, Arendaşul S.C. AGRIMAT S.A. datora Academiei Române suma de 5.277,98 lei.

5.Contractul de arendare nr. 1137 din 25.03.2004, încheiat între Academia Română şi S.C. AGRIROM S.R.L.

Referitor la actele adiţionale nr. 3 din 17.11.2006 şi nr. 4 din 01.03.2007:

- Nu au fost prezentate actele privind autorizarea şi aprobarea încheierii/semnării actelor adiţionale de către Preşedintele Executiv BOGDAN Alexandru, nefiind respectate prevederile art. 11 alin. (4) din Statutul Fundaţiei „Patrimoniu”;

- Actele adiţionale au fost încheiate fără a se preciza calitatea de deţinător legal a Fundaţiei „Patrimoniu” şi actul în baza căruia avea acest drept;

- Contractul (şi nici actele adiţionale) nu conţine prevederea de la art. 9 alin. (2) a Regulamentului din 10 martie 2006, respectiv faptul că Arendaşul are obligaţia întocmirii bugetului de venituri şi cheltuieli, care va fi supus spre aprobare Fundaţiei „Patrimoniu”;

- Nu se precizează locaţia suprafeţei de 1926,7 hectare, arendată pentru o perioadă de 20 de ani, intrarea în vigoare fiind condiţionată de dovada calităţii de proprietar pentru acest teren; nu se poate stabili dacă Actul adiţional nr. 4 este în vigoare şi dacă se încasează arendă;

- Fără a exista aprobarea Consiliului Director, prin Actul adiţional nr. 3 din 17.11.2006 Fundaţia „Patrimoniu” a stabilit nivelul arendei la 600 kg. grâu/hectar;

- Pentru perioada 2007-2009, arenda nu a fost calculată de Fundaţia „Patrimoniu” pentru a fi comunicată Arendaşului în vederea achitării iar Bugetul de venituri şi cheltuieli al Arendaşului nu a fost aprobat de Fundaţia „Patrimoniu”. La 31.12.2009, Arendaşul S.C. AGRIROM S.R.L. datora Fundaţiei „Patrimoniu” arendă restantă în sumă de 352.831 lei. Se impune subliniată preocuparea Fundaţiei „Patrimoniu” pentru încasarea în avans a unor sume de la Arendaş, în situaţia în care neglija recuperarea arendei restante.

6.Contractul de arendare nr. 517 din 10.02.2006, încheiat între Academia Română şi S.C. PREST SERV INTERNAŢIONAL S.R.L.

Referitor la Actul adiţional nr. 3 din 08.12.2006:

- Nu este înregistrat la Consiliul Local al comunei Grădiştea, aşa cum prevăd dispoziţiile art. 6 din Legea arendării nr. 16/1994;

- Contractul nu conţine prevederea de la art. 9 alin. (2) a Regulamentului din 10 martie 2006, respectiv faptul că Arendaşul are obligaţia întocmirii bugetului de venituri şi cheltuieli, care va fi supus spre aprobare Fundaţiei „Patrimoniu” ;

- Fără a exista aprobarea Consiliului Director, Fundaţia „Patrimoniu” a modificat durata contractului, păstrând aceeaşi valoare a arendei;

- Pentru perioada 2007-2009, Fundaţia „Patrimoniu” nu a calculat valoarea arendei şi nici nu a comunicat Arendaşului obligaţia de plată;

- Bugetul de venituri şi cheltuieli al Arendaşului nu a fost aprobat de Fundaţia „Patrimoniu”, nefiind respectate prevederile art. 9 alin. (2) din Regulamentul din 10 martie 2006;

- La 31.12.2009, Arendaşul datora Fundaţiei „Patrimoniu” arendă restantă în sumă de 782.475 lei. Fundaţia „Patrimoniu” nu a întreprins niciun demers pentru urmărirea respectării clauzelor contractuale de către Arendaş, dându-i posibilitatea să plătească când doreşte şi, mai ales, cât doreşte.

7.Contractul de arendare nr. 1 din 31.05.2006, încheiat între Fundaţia „Patrimoniu” şi Asociaţia Familială Butcaru Valentina

- Contractul nu este înregistrat la Consiliul Local al comunei Târguşor, aşa cum prevăd dispoziţiile art. 6 din Legea arendării nr. 16/1994;

- Contractul a fost încheiat fără a se preciza calitatea de deţinător legal a Fundaţiei „Patrimoniu” şi actul în baza căruia avea acest drept;

- Nu au fost prezentate actele privind autorizarea şi aprobarea încheierii/semnării Contractului de către Preşedintele Executiv BOGDAN Alexandru, nefiind respectate prevederile art. 11 alin. (4) din Statutul Fundaţiei „Patrimoniu”;

Tudor Chirila, mesaj crunt pentru romani: Chiar daca voi fi singur, eu...

Pagina 1 din 2Stirile zilei

Alte articole din categoria: Justiţie

Alte articole din categorie

capital.ro
libertatea.ro
rtv.net
fanatik.ro
wowbiz.ro
b1.ro
cancan.ro
playtech.ro
unica.ro
dcnews.ro
stiridiaspora.ro

LASA UN COMENTARIU

Caractere ramase: 1000

CITEŞTE ŞI
Tema zilei
19:06 Președintele Parlamentului European A FĂCUT ANUNȚUL așteptat. Kovesi nici NU ȘTIE ce o așteaptă 16:25 Cerere HALUCINTANTĂ în CAZUL Kovesi. „Să-i RETRAGEM CETĂȚENIA!” 15:30 Kovesi este devastată. SEMNAL NEGRU de la Bruxelles. N-a fost niciodată în cărţi. Breaking news 13:24 Lazăr A CEDAT NEVOS după aroganţa lui Toader. Este CEL MAI DUR ATAC în direcţia ministrului Justiţiei 11:50 Ultima LOVITURĂ pentru KOVESI! PLÂNGERE PENALĂ de la fosta ȘEFĂ a DIICOT, Alina BICA 11:39 Kovesi, AGENT SECRET. Ce scrisoare a primit DRAGNEA: „Nu mai este un SECRET” Breaking news 11:19 Aroganţa lui Toader: I-A DAT BOMBA lui Lazăr chiar pe terenul lui. SĂGEŢI PENTRU CSM şi explicaţii pentru Timmermans. Breaking news 10:30 Kovesi ŞI CEL MAI MARE ABUZ din mandatul la DNA. Cine sunt „MÂNJIŢII DE PE LISTA NEAGRĂ”. Breaking news în Justiţie 18:16 BREAKING NEWS. DEZASTRU pentru KOVESI! Îi FUGE PĂMÂNTUL DE SUB PICIOARE... PRIMELE REZULTATE în procesul de selecție pentru Parchetul European 17:24 Kovesi LOVEȘTE DUR la Bruxelles. Instituțiile europene AU FOST ALERTATE 13:49 Kovesi ARE UN PLAN ASCUNS şi elaborat, cu PUNCT FINAL la Cotroceni. Cine s-ar fi gândit? Breaking news 09:16 Tudose A DEVOALAT MAREA MANEVRĂ de pe axa Dragnea-Toader. CE SE SCHIMBĂ LA DNA? Breaking news 22:49 KOVESI, MITRALIATĂ cu SENTINȚE DEFAVORABILE. Mihaela Iorga Moraru, CONCEDIATĂ ILEGAL! 22:34 „În dosar apare şi numele lui Ţiriac” Breaking news în România. MAI MULTE NUME GRELE sunt implicate 19:42 Date importante din „Dosarul penal Kovesi”. Avionul pentru Popa a costat 130.500 euro, spune Parchetul General 11:59 Să fie acesta SFÂRȘITUL pentru KOVESI? Va fi ANCHETATĂ de CEL MAI MARE DUȘMAN. Cândva a DAT-O AFARĂ, acum s-a întors roata 16:18 BREAKING NEWS. Ce LOVITURĂ pentru KOVESI!... A venit de unde se AȘTEPTA MAI PUȚIN 16:14 BREAKING NEWS: Laura Codruța Kovesi este DĂRÂMATĂ! Chris Terhes, despre candidatura lui Kovesi: Nu este eligibilă! 12:57 VINE APOCALIPSA pentru Dragnea: PSD, în CĂDERE liberă din cauza lui Kovesi! Dezvăluiri în „Telefonul de la ora 9”