Evenimentul Zilei > Actualitate > Zeci de mii de oameni la mormântul P?rintelui Arsenie Boca, un b?rbat scânteietor cu ochi de un albastru infinit
Zeci de mii de oameni la mormântul P?rintelui Arsenie Boca, un b?rbat scânteietor cu ochi de un albastru infinit

Zeci de mii de oameni la mormântul P?rintelui Arsenie Boca, un b?rbat scânteietor cu ochi de un albastru infinit

Pe 28 noiembrie, când se împlinesc 23 de ani de la moartea P?rintelui Arsenie Boca, zeci de mii de pelerini sunt a?tepta?i la mormântul de la Prislop al duhovnicului.

Ca în fiecare an, când vremea, indiferent cât de vitreg? ar fi, se îmblânze?te  prin minune, ?i anul acesta, se anun?? o zi blând? ?i frumoas?, de toamn? târzie.
Sute de credincio?i, oameni de toate vârstele, au început s? vin? la M?n?stirea Prislop din Silva?u de Sus, jude?ul Hunedoara, înc? de sâmb?t? ?i duminic?.
Mormântul "Sfântului Ardealului", str?juit de o cruce simpl? de lemn, pe care scrie doar "Arsenie ieromonahul" este deja acoperit de flori.
Miercuri, un sobor de preo?i va s?vâr?i o slujb? de pomenire pentru cel care, a?a cum spunea Bartolomeu Anania, ”a fluturat steagul m?rturisirii ortodoxe în plin? er? stalinist?, cu ecouri la scar? na?ional?”. Anul trecut, pe 28 noiembrie, la mormântul de la Prislop au fost prezen?i peste 30.000 de oameni.
Reproducem mai jos un scurt portret realizat de Flori Tiulea, de la Agerpres:
P?rintele Arsenie Boca s-a n?scut la 29 septembrie 1910 în satul Va?a de Sus din Mun?ii Apuseni. A fost botezat cu numele de Zian V?lean, un nume rar care probabil vine de la Sânzian, ziua na?terii Sfântului Ioan Botez?torul (24 iunie).
?coala primar? ?i liceul le-a f?cut în ora?ul Brad, centrul economic ?i cultural al ??rii Zarandului. Urmeaz? apoi Academia Teologic? din Sibiu ?i Academia de Arte Frumoase din Bucure?ti, unde îl are ca profesor pe Costin Petrescu. Cite?te studii de psihologie ?i filosofie, este pasionat de ?tiin?ele pozitive, îi place s? cânte la flaut ?i iube?te pictura.
Via?a sa de adânc? tr?ire religioas? îi face pe colegii s?i s?-l numeasc? înc? de pe atunci "Sfântul". Urmeaz? ?i cursuri de medicin? (în special cele de anatomie), particip? cu interes la prelegerile de mistic? ale lui Nichifor Crainic.
În 1936, este hirotonit diacon celib în Catedrala Mitropolitan? din Sibiu. În martie 1939, mitropolitul Nicolae B?lan îl trimite pe tân?rul teolog în Sfântul Munte Athos s? studieze pictura ?i c?r?ile de la locurile sfinte.
Se spune c? în Sfântul Munte Athos, prin lucrarea Duhului Sfânt, a primit darul înainte-vederii. Se întoarce în ?ar? ?i mitropolitul B?lan, care dorea o rena?tere a monahismului, îl trimite pe tân?rul Zian Boca la M?n?stirea Sâmb?ta de Sus, ctitorie a voievodului martir Constantin Brâncoveanu. Aici, în 1940, diaconul Zian Boca este tuns în c?lug?rie primind numele de Arsenie.
Devine un mare duhovnic ?i sute de credincio?i, în special studen?i, încep s?-l caute, pentru c? avea darul de a vedea starea l?untric?, sufleteasc?, a oamenilor ?i de a-i îndrepta spre o tr?ire adev?rat?. Impresiona prin ?inuta sa impecabil? ?i prin privirea sa nep?mântean?, dup? cum spun pu?inii r?ma?i în via?? dintre cei care l-au cunoscut.
"Îmbr?cat în alb, foarte sub?ire, foarte înalt. Un b?rbat deosebit de frumos! Foarte frumos! O frumuse?e care nu era p?mântean?. Nu puteai s?-i spui un b?rbat frumos. Puteai s? spui un b?rbat scânteietor, str?lucitor în toat? înf??i?area lui…Ochii erau de un albastru infinit. Nu aveau spate. Era o privire cu o prelungire undeva departe… P?rintele m? privea cu infinitul, m? privea cu ve?nicia", m?rturise?te scriitoarea Aspazia O?el Petrescu, fiic? duhovniceasc? a P?rintelui, ajuns? acum la 90 de ani, din care 14 petrecu?i în temni??, în cartea "Fost-a Om trimis de Dumnezeu", recent ap?rut? la Editura Agnos.
În anul 1945, P?rintele este anchetat de Securitate, la Râmnicu Vâlcea, iar în urm?torul an, la Bra?ov. Slujba de Izvorul T?m?duirii, s?vâr?it? în ziua de 7 mai 1948, este ultima slujb? s?rb?torit? la Sâmb?ta. În acela?i an, este anchetat la F?g?ra?.
La 25 noiembrie 1948, mitropolitul Nicolae B?lan îl aduce personal la M?n?stirea Prislop, unde îl rânduie?te stare?. P?rintele Arsenie Boca sluje?te ca stare? vreme de doi ani. În 1950, m?n?stirea prime?te o ob?te de maici, iar P?rintele este rânduit duhovnic.
În iarna anului 1951, este arestat de securi?ti ?i dus la Canal, pentru un an. Întors la Prislop, P?rintele va fi foarte retras, evitând convorbirile ?i ie?irile în public. Dup? o nou? anchet?, la Timi?oara, P?rintele este arestat vreme de ?ase luni.
În 1959 a fost scos abuziv din monahism ?i i s-a interzis s? slujeasc? la altar. A fost apoi angajat ca pictor la Atelierele Patriarhiei de la Schitul Maicilor din Bucure?ti. A pictat la Biserica "Sfântul Elefterie" (între altele, o splendid? fresc? a Maicii Domnului cu Pruncul îmbr?cat în zeghe!) ?i la Biserica "Boteanu" din Bucure?ti.
Din 1968, timp de 15 ani a pictat biserica din satul Dr?g?nescu, aproape de Bucure?ti, supranumit? Capela Sixtin? a Orientului. Mii ?i mii de oameni l-au c?utat mereu pentru sfat ?i îndrumare.
A trecut la Domnul la 28 noiembrie 1989, la Sinaia, unde avea un mic atelier, într-o cas? unde câteva maici de la Prislop amenajaser? un a?ez?mânt monahal. A fost înmormântat la 4 decembrie 1989 la M?n?stirea Prislop.
De atunci, mormântul P?rintelui a devenit loc de pelerinaj pentru mii ?i mii de oameni, al?turi de chilia s?pat? în stânc? ?i izvorul de lâng? M?n?stirea Brâncoveanu.
O dovad? a iubirii lor fa?? de "cel care s-a pus chez??ie pentru învierea neamului din care el s-a ivit, din care a fost chemat", dup? cum frumos evoca Aspazia O?el Petrescu în documentarul "P?rintele Arsenie Boca. Omul lui Dumnezeu". O dovad? a cinstirii ?i pre?uirii fa?? de P?rintele care spunea c? "Omul, când tr?ie?te în adev?rata lui valoare, e subiect de istorie, pe când, dac? renun?? la dimensiunile sale divine, ajunge obiect de istorie, în rând cu oricare dintre obiecte – nu mai poart? un nume, ci poart? un num?r"