Starea de tensiune din magistratură se adânceşte. Peste 500 de de judecători susțin demersurile privind aplicarea legii privind majorările salariale

Starea de tensiune din magistratură se adânceşte. Peste 500 de de judecători susțin demersurile privind aplicarea legii privind majorările salariale

Starea de tensiune din sistemul judiciar este una reală, adâncindu-se pe zi ce trece tot mai mult, astfel, ministrului Justiţiei i se solicită să nu mai ignore problemele sistemului.

Preşedintele Judecătoriei Râmnicu Vâlcea, Bogdan Mateescu menţionează pe contul său de Facebook, faptul că protestul judecătorilor s-ar putea radicaliza, publicând şi un memoriu adresat Guvernului României, Ministerului Justiţiei,Consiliului Superior al Magistraturii şi Înaltei Curţi de Casație și Justiție, semnat de peste 500 de judecători, care şi-au exprimat adeziunea la cererea privind aplicarea Ordonanței de Urgență a Guvernului privind îndreptarea discriminărilor salariale din sectorul bugetar.

Potrivit Era News, nemulțumirea magistraților pleacă de la aplicarea incorectă în sistemul judiciar a ordonanței guvernului prin discriminările salariale dintre bugetari, ajungându-se în situația ca un procuror cu aceeași vechime și grad ca un magistrat să câștige mai mult decât judecătorul cu aproape 2.000 de lei.

Ne puteți urmări și pe Google News

Într-un timp extrem de scurt, aproape 500 de judecători și-au exprimat adeziunea la cererea privind aplicarea de indata, în litera și spiritul său, a OUG 20/2016.

În paralel, cateva zeci de colegi procurori și-au declarat susținerea în același sens.

Este regretabil ca magistratura trebuie sa reacționeze astfel, cerând doar aplicarea legii, nimic altceva.

Nu îmi doresc un protest radical, precum cel din 2009, însă va marturisesc ca el este pe deplin posibil în condițiile în care atitudinea disprețuitoare față de judecători nu va înceta irevocabil.

Sper ca doamna Ministru Prună si ceilalti factori decidenti din sfera executiva a statului vor reusi sa inteleagă măcar de data asta starea de tensiune acumulata justificat, de-a lungul timpului, în sistemul judiciar, sistem ale cărui probleme reale au fost ignorate, in mod frapant, chiar iresponsabil, cu desăvârșire.

 

Textul memoriului, precum şi lista judecătorilor care l-au semnat, pot fi consultate mai jos:

 

 

Către Guvernul României, Ministerul Justiţiei, Consiliul Superior al Magistraturii, Înalta Curte de Casație și Justiție

MEMORIU PENTRU APLICAREA NEDISCRIMINATORIE A OUG NR. 20/2016

I. PROBLEME RECURENTE ÎN CEEA CE PRIVEŞTE STABILIREA ŞI PLATA REMUNERAŢIEI MAGISTRAŢILOR

În România, gestiunea bugetului instanţelor reprezintă o atribuție a Ministerului Justiției, în calitate de ordonator principal de credite. Fundamentarea porneşte de la comunicarea ierarhică tribunale – curţi de apel – Ministerul Justiției, bugetul fiind supus spre aviz consultativ Consiliului Superior al Magistraturii.

Soluția legislativă actuală, aflată în contradicție cu recomandările Consiliului Consultativ al Judecătorilor Europeni (CCJE) , pune o problemă serioasă de independenţă a justiţiei, cât timp bugetul este controlat de puterile executivă și legislativă.

Resursele financiare pot constitui pentru Ministerul Justiției, respectiv puterea executivă, un element de presiune asupra corpului magistraţilor şi oricând o modificare peste noapte a sistemului de remunerare poate deveni un factor de lezare a independenţei magistraţilor.

Refuzul plăţii drepturilor salariale lunare la nivelul stabilit prin lege reprezintă o încălcare flagrantă a principiului independenţei judecătorilor, constituind un mijloc de presiune exercitat asupra acelor magistraţi care nu beneficiază de un tratament echitabil şi nediscriminatoriu în raport cu alte categorii aparţinând aceluiaşi corp profesional.

Starea de subfinanţare a sistemului judiciar, neplata drepturilor salariale restante, inechităţile din sistemul de salarizare, refuzul puterii executive de a renunţa la pârghiile financiare privind instanţele judecătoreşti, prin trecerea administrării bugetului acestora la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, contestarea tot mai frecventă a celor mai importante elemente privind statutul judecătorilor şi procurorilor au constituit premisele declanşării protestului magistraţilor din 2009, eveniment fără precedent pentru sistemul judiciar din România, care a determinat blocarea pentru 30 de zile a oricărei activități judiciare.

II. OBSERVAȚII ASUPRA DISCRIMINĂRII/INECHITĂȚILOR DETERMINATE DE APLICAREA DISPOZIȚIILOR O.U.G. nr. 20/2016

Salarizarea personalului bugetar este reglementată prin Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare.

Având în vedere diferenţele salariale rezultate în urma aplicării acestei legi, astfel cum a fost ea limitată prin legi anuale de salarizare, legiuitorul a intervenit pentru înlăturarea acestor inechităţi.

Astfel, a fost adoptată Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 20/2016, prin care a fost modificată Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016.

Potrivit art. 1 din O.U.G. nr.57/2015, în anul 2016, cuantumul brut al salariilor de bază/soldelor funcţiei de bază/salariilor funcţiei de bază/indemnizaţiilor de încadrare de care beneficiază personalul plătit din fonduri publice se menţine la acelaşi nivel cu cel ce se acordă pentru luna decembrie 2015, în măsura în care personalul îşi desfăşoară activitatea în aceleaşi condiţii şi nu se aplică valoarea de referinţă şi coeficienţii de ierarhizare corespunzători claselor de salarizare prevăzuţi în anexele la Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare.

Prin O.U.G. nr.20/2016 s-a introdus un nou articol în cuprinsul O.U.G. nr.57/2015, respectiv art. 3 ind. 1 care, la alin. 1 prevede că prin excepţie de la prevederile art. 1 alin. (1), începând cu luna august 2016, personalul plătit din fonduri publice care beneficiază de un cuantum al salariilor de bază/indemnizaţiilor de încadrare mai mic decât cel stabilit la nivel maxim pentru fiecare funcţie, grad/treaptă, gradaţie, vechime în funcţie sau în specialitate, după caz, va fi salarizat la nivelul maxim al salariului de bază/indemnizaţiei de încadrare din cadrul instituţiei sau autorităţii publice respective, dacă îşi desfăşoară activitatea în aceleaşi condiţii.

Această derogare este una firească, absolut necesară faţă de realităţile din sistemul bugetar, întrucât ea are drept scop evitarea discriminărilor salariale între titularii funcţiilor publice salarizate potrivit Legii-cadru nr.284/2010, cu consecinţa egalizării, la nivelul cel mai înalt în plată, a drepturilor salariale ale persoanelor aflate în situaţii similare în cadrul aceluiaşi ordonator de credite.

Că este aşa, reiese chiar din expunerea de motive din cuprinsul O.U.G. nr.20/2016, legiuitorul excepţional ţinând cont de faptul că, în prezent, pe de o parte, există niveluri diferite de salarizare pentru aceeaşi funcţie în cadrul aceleiaşi instituţii, iar, pe de altă parte, creşterea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată a condus la stabilirea aceluiaşi nivel de salarizare pentru personal cu atribuţii şi nivel al studiilor diferite, în cadrul aceleiaşi instituţii.

De asemenea, Nota de fundamentare a O.U.G. nr.20/2016 reține că, în funcție de conjunctura macro-economică și de contextul politic de moment, salariile au fost majorate, ”înghețate” sau reduse, în ansamblu sau numai pentru anumite categorii de personal sau sectoare, ceea ce a făcut ca în sistemul public de salarizare să apară o serie de disfuncționalități, cum ar fi: niveluri diferite de salarizare pentru persoane exercitând aceeași funcție și aceleași atribuții, în cadrul aceleiași instituții ori în instituții de acelaşi fel din cadrul unui sector; salarii egale pentru persoane exercitând aceeași funcție și aceleași atribuții, dar cu vechime în muncă diferită. Totodată, apreciază că, din cauza lipsei de date privind salariile în plată ale personalului bugetar, nu au putut fi identificate toate disfuncționalitățile salariale existente și nu a putut fi evaluat impactul financiar al posibilelor măsuri pentru toate familiile ocupaționale. Prin urmare, aplicând actul reparator din perspectivă salarială, ordonatorii de credite trebuie să emită noi ordine de salarizare care să corespundă raţiunii de egalizare, în interesul salariatului, a câştigurilor de natură salarială.

Trebuie subliniat că art. 3 ind. 1 alin. 1 din O.U.G. nr. 57/2015, introdus prin O.U.G. nr.20/2016, nu se referă la coeficienţi de ierarhizare şi nici la valori de referinţă, întrucât acestea nici nu au fost aplicate, după cum reiese chiar din primul paragraf al preambulului celei din urmă Ordonanţe de Urgenţă. Elementul de referinţă în îndreptarea discrepanţei salariale îl constituie, astfel cum rezultă expressis verbis din cuprinsul acestei dispoziţii legale cuantumul salariilor de bază/indemnizaţiilor de încadrare care, pentru a atrage aplicarea actului reparator, trebuie să fie mai mic decât cel stabilit la nivel maxim pentru fiecare funcţie, grad/treaptă, gradaţie, vechime în funcţie sau în specialitate.

Îndreptarea constă, conform aceluiaşi articol, în stabilirea la nivelul maxim al salariului de bază/indemnizaţiei de încadrare din cadrul instituţiei sau autorităţii publice respective, dacă titularul îşi desfăşoară activitatea în aceleaşi condiţii.

Acesta fiind contextul, subliniem că în cadrul aceluiaşi ordonator de credite, respectiv Ministerul Justiţiei, există judecători cărora li s-a recunoscut, prin hotărâri judecătoreşti irevocabile, dreptul la majorarea indemnizaţiilor de bază cu indexările de 5%, 2% şi 11% prevăzute de Ordonanţa Guvernului nr. 10/2007, aprobată cu modificări prin Legea nr. 231/2007, cu modificările ulterioare, sume puse în plată prin emiterea corespunzătoare a unor ordine de salarizare, încă din anul 2011.

La data de 23 iunie 2015, Înalta Curte de Casaţie si Justiţie, prin Decizia nr. 23/2015 privind examinarea sesizării formulate de Curtea de Apel Alba Iulia – Secţia pentru conflicte de muncă şi asigurări sociale în Dosarul nr. 7.340/97/2013, obligatorie, potrivit art. 521 alin. 3 din Codul de procedură civilă, a stabilit că hotărârile judecătoreşti prin care au fost acordate aceste creşteri salariale nu au fost anulate printr-o altă hotărâre judecătorească ori prin vreun act normativ ulterior, deoarece atunci când s-a dorit suprimarea unui drept, chiar dobândit printr-o hotărâre judecătorească, legiuitorul a făcut-o prin legiferarea expresă. Pierderea unui drept nu se poate deduce pe cale de interpretare, ci se impune prin legiferare expresă. Aşadar, hotărârile irevocabile prin care s-a recunoscut unor judecători dreptul la majorarea indemnizaţiei de încadrare cu indexările prevăzute de O.G. nr.10/2007 trebuie să se bucure în continuare de atributele conferite de lege unui titlu executoriu, acest drept existând efectiv şi permanent, lună de lună.

În consecinţă, instanţa supremă a stabilit în mod obligatoriu că drepturile acordate prin hotărâri judecătoreşti irevocabile privind creşterile salariale de 2%, 5% şi 11% prevăzute de Ordonanţa Guvernului nr. 10/2007, aprobată cu modificări prin Legea nr. 231/2007, cu modificările ulterioare, se includ în sintagma de „indemnizaţie avută”. Prin urmare, aceste majorări ale indemnizației nu au fost pierdute niciodată de cei cărora li s-au recunoscut şi, în temeiul art. 3 ind. 1 alin. 1 din O.U.G. nr.57/2015, introdus prin pct. 1 al O.U.G. nr.20/2016, ele vor trebui acordate tuturor judecătorilor care îşi desfăşoară activitatea în aceleaşi condiţii.

Menţionăm că există deja hotărâri judecătoreşti – de tipul celor menţionate chiar în preambulul O.U.G. nr.20/2016 – prin care s-a recunoscut dreptul la obţinerea unor ordine de salarizare care să stabilească indemnizaţiile de încadrare care includă aceste majorări, cu consecinţe și asupra celorlalte drepturi de natură salarială.

Se impune a fi subliniat, pe de altă parte, că aceste aspecte au fost luate, în mod corect, în considerare cu ocazia emiterii unor ordine de salarizare de către alţi ordonatori principali de credite din domeniul justiţiei.

Astfel, cel puțin în cadrul Inspecției Judiciare și Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie sunt emise ordine pentru salarizarea în conformitate cu cele expuse mai sus.

Refuzul Ministrului Justiţiei de a soluționa favorabil prezenta cerere va atrage un nou val de litigii întemeiate pe o nouă formă de discriminare între judecători şi procurori deşi, astfel cum reiese din considerentele Deciziei Curţii Constituţionale a României nr. 866/2006, judecătorii şi procurorii se află în condiţii similare de statut şi carieră, iar legile de salarizare îi tratează similar.

Discriminarea va exista şi în raport cu ceilalţi ordonatori principali de credite din domeniul justiţiei, respectiv Consiliul Superior al Magistraturii şi Inspecţia Judiciară.

Într-o astfel de ipoteză, raţiunea adoptării O.U.G. nr. 20/2016 ar fi flagrant încălcată şi tot astfel principiul constituţional al obligativităţii respectării legilor, cuprins în art. 1 alin. 5 din Legea fundamentală.

III. REVENDICĂRI

Având în vedere principiile expuse anterior, precum şi constatările legate de bugetul justiţiei, solicităm următoarele:

1. Trecerea bugetului instanţelor la titularul de drept al gestionarii bugetului puterii judecătoreşti, respectiv la Înalta Curte de Casaţie și Justiţie.

2. Eliminarea imediată de către Ministerul Justiţiei și ceilalți ordonatori de credite a anomaliilor din domeniul justiţiei legate de aplicarea dispoziţiilor O.U.G. nr.20/2016 și emiterea unor ordine de salarizare care să satisfacă în mod real şi efectiv rigorile art. 3 ind.1 alin. 1 din O.U.G. 57/2015, respectiv să stabilească o indemnizaţie de încadrare brută care să cuprindă și indexările de 5%, 2% şi 11% prevăzute de Ordonanţa Guvernului nr. 10/2007, în sensul Deciziei ICCJ nr. 23/2015, pentru dezlegarea unor chestiuni de drept, cu toate consecinţele.

3. Implicarea imediată a Consiliului Superior al Magistraturii în obţinerea acestor rezultate, având în vedere atribuţia sa de a apăra corpul magistraţilor şi membrii acestuia împotriva oricărui act de natură să aducă atingere independenţei sau imparţialităţii magistratului în înfăptuirea justiţiei ori să creeze suspiciuni cu privire la acestea.

LISTA MAGISTRAȚILOR CARE SUSŢIN MEMORIUL PENTRU APLICAREA NEDISCRIMINATORIE A OUG NR. 20/2016 1. Dragoş Călin, judecător, Curtea de Apel Bucureşti 2. Bogdan Mateescu, judecător, Judecătoria Rm. Vâlcea 3. Ionuţ Militaru, judecător, Curtea de Apel Bucureşti 4. Claudiu Drăguşin, judecător, Judecătoria Sectorului 4 Bucureşti 5. Maria Constantinof, judecător, Tribunalul Giurgiu 6. Anca Codreanu, judecător, Tribunalul Covasna 7. Carmen Cadea, judecător, Tribunalul Brașov 8. Robert Cadea, judecător, Tribunalul Brașov 9. Carmen Camelia Baila, judecător, Tribunalul Arad 10. Roxana Maria Călin, judecător, Tribunalul Bucureşti 11. Gabriel Mustață, judecător, Judecătoria Constanța 12. Georgeta Ciungan, judecător, Judecătoria Focșani 13. Balan Laurentiu Mihai, judecător, Judecătoria Sf. Gheorghe 14. Barbulescu Codrut Marian, judecător, Judecătoria Sf. Gheorghe 15. Chiper Janica, judecător, Judecătoria Sf. Gheorghe 16. Gita Ana-Maria, judecător, Judecătoria Sf. Gheorghe 17. Bartha Kinga Agota, judecător, Judecătoria Sf. Gheorghe 18. Danca Oana Ecaterina, judecător, Judecătoria Sf. Gheorghe 19. Neagoe Corina Diana, judecător, Judecătoria Bacău 20. Miruna Petru, judecător, Judecătoria Sectorului 1 București 21. Toma Elena Mihaela, judecător, Judecătoria Târgoviște 22. Cirstea Marcu Aurelian, judecător, Judecătoria Balcesti 23. Uce Laura, judecător, Tribunalul Valcea 24. Dan Dănăilă, judecător, Judecătoria Reghin 25. Octavian Grozav, judecător, Judecătoria sectorului 6 București 26. Dobre Ștefăniță, judecător, Judecătoria Buzău 27. Diaconaru Iulia, judecător, Tribunalul Iaşi 28. Diaconaru Ciprian judecător, Tribunalul Iaşi 29. Chisbora Mircea Cristian, judecător, Judecătoria Bistrița 30. Croitoriu Catalin, judecător, Judecătoria Bistrița 31. Marius Nicolau, judecător, Judecătoria Alba Iulia 32. Oana Stroiu, judecător, Judecătoria Braşov 33. Ancuța Raluca, judecător, Judecătoria Craiova 34. Bran Catalina, judecător, Judecătoria Craiova 35. Sorbala Ruslana, judecător, Judecătoria Craiova 36. Aurelia Grejdeanu, judecător, Judecătoria Craiova 37. Lavinia Talpasanu, judecător, Judecătoria Craiova 38. Motarlichie Luminița, judecător, Judecătoria Craiova 39. Daiana Nicoliță, judecător, Judecătoria Craiova 40. Ioana Spiridonescu, judecător, Judecătoria Craiova 41. Florin Grecu, judecător, Judecătoria Craiova 42. Nicoleta Guțescu, judecător, Judecătoria Craiova 43. Zorila Elena, judecător, Judecătoria Craiova 44. Duță Raluca, judecător, Judecătoria Craiova 45. Bălan Lidia, judecător, Judecătoria Craiova 46. Cirlogea Angelica, judecător, Judecătoria Craiova 47. Moța Simona, judecător, Judecătoria Craiova 48. Badulescu Gabriel, judecător, Judecătoria Craiova 49. Dana Corina, judecător, Judecătoria Craiova 50. Zglimbea Izabela, judecător, Judecătoria Craiova 51. Birau Cristina, judecător, Judecătoria Craiova 52. Popa Cristian, judecător, Tribunalul Dolj 53. Barbuti Adela, judecător, Tribunalul Dolj 54. Mariusciac Lelia, judecător, Tribunalul Dolj 55. Nicolae Adriana, judecător, Judecătoria Buzău 56. Marin Marieta, judecător, Judecătoria Buzău 57. Uta Marcela, judecător, Judecătoria Buzău 58. Drăgulescu Leontin, judecător, Judecătoria Buzău 59. Nastasoiu Nelu, judecător, Judecătoria Buzău 60. Moldovan Anca, judecător, Curtea de Apel Cluj 61. Mihaela Bunaiasu, judecător, Judecătoria Slatina 62. Ciausescu Carmen Florina, judecător, Judecătoria Rm. Vâlcea 63. Constantinescu Felicia, judecător, Judecătoria Rm. Vâlcea 64. Frunza Aurelia, judecător, Judecătoria Rm. Vâlcea 65. Chirvasiu Mihaela, judecător, Judecătoria Rm. Vâlcea 66. Fulga Violeta, judecător, Judecătoria Rm. Vâlcea 67. Raluca Isepciuc, judecător, Judecătoria Iasi 68. Andone Madalina, judecător, Judecătoria Fetești 69. Iancu Corina Gabriela, judecător, Judecătoria Fetești 70. Popescu Iulia, judecător, Judecătoria Fetești 71. Chirita Dorian, judecător, Judecătoria Fetești 72. Florin Lupașcu, judecător, Tribunalul Specializat Mureș 73. Corina Etcu, judecător, Judecătoria Iaşi 74. Cristiana Enache, judecător, Curtea de Apel Ploiesti 75. Adrian Morar, judecător, Judecătoria Reghin 76. Nicoleta Dogariu, judecător, Tribunalul București 77. Vizitiu Elena Laura, judecător, Tribunalul Bucureşti 78. Bogdan Zdrenghea, judecător, Tribunalul Cluj 79. Cosareanu Daniela, judecător, Tribunalul București 80. Tudor Corina, judecător, Tribunalul București 81. Constantin Epure, judecător, Curtea de Apel Brasov 82. Nica Adrian, judecător, Judecătoria Fetești 83. Dănuț Şendrescu, judecător, Judecătoria Novaci 84. Iancu Ioana-Cristina, judecător, Judecătoria Galati 85. Muncioiu Cristina, judecător, Judecătoria Craiova 86. Gheorghe Birdau, judecător, Tribunalul București 87. Trifan Irena, judecător, Tribunalul Teleorman 88. Dobrin Mariana Nuţi, judecător, Tribunalul Teleorman 89. Rotaru Gabriela, judecător, Tribunalul Teleorman 90. Maidanuc Violeta, judecător, Tribunalul Teleorman 91. Mitroi Cosmin Radu, judecător, Tribunalul Teleorman 92. Bozeşan Vasile, judecător, Tribunalul Teleorman 93. Iatan Marius Costinel, judecător, Tribunalul Teleorman 94. Vîrdol Mihaela Narcisa, judecător, Tribunalul Teleorman 95. Stelescu Cristina, judecător, Judecătoria Rm. Vâlcea 96. Ilina Carmen, judecător, Judecătoria Rm. Vâlcea 97. Georgescu Felicia Carmen, judecător, Judecătoria Rm. Vâlcea 98. Lumineanu Marius Alexandru, judecător, Judecătoria Rm. Vâlcea 99. Constantinescu Alina, judecător, Judecătoria Rm. Vâlcea 100. Floricioiu Maria Smaranda, judecător, Judecătoria Rm. Vâlcea 101. Drăgan Mitu, judecător, Judecătoria Rm. Vâlcea 102. Drăgan Diana Cerasela, judecător, Judecătoria Rm. Vâlcea 103. Constantinescu Bogdan Florin, judecător, Tribunalul Vâlcea 104. Bratu Nicoleta – Monica, judecător, Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti 105. Rogoz Ramona Oana, judecător, Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti 106. Ionescu – Lupeanu Cristina, judecător, Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti 107. Rotaru Ligia, judecător, Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti 108. Neţoiu Andreea Elena, judecător, Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti 109. Costache Andreea, judecător, Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti 110. Bolla Sabina, judecător, Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti 111. Trifan Andreea, judecător, Tribunalul Iasi 112. Madalina Chircu, judecător, Judecătoria Sectorului 4 București 113. Ciprian Tita, judecător, Tribunalul Ilfov 114. Barea Brezae Alexandra Luiza, judecător, Judecătoria Sector 6 București 115. Nicolau Bogdan, judecător, Judecătoria Brăila 116. Nicolau Alina Aurora, judecător, Judecătoria Brăila 117. Cărbunaru Ionica, judecător, Judecătoria Brăila 118. Constantin Mihăiţă, judecător, Judecătoria Brăila 119. Ioana Ciobanu, judecător, Judecătoria Brăila 120. Deniz Diana, judecător, Judecătoria Brăila 121. Vlad Tari, judecător, Judecătoria Sector 2 București 122. Mindru Luminita-Mirela, judecător, Judecătoria Sector 2 București 123. Bogdan-Alex Arghir, judecător, Judecătoria Sector 2 București 124. Roxana Duma, judecător, Judecătoria Sector 2 București 125. Lilica Viulet, judecător, Judecătoria Sector 2 București 126. Lucian Mihali-Viorescu, judecător, Judecătoria Sector 2 București 127. Maria Cristina Fintoc, judecător, Judecătoria Sector 2 București 128. Ioana Bogdan, judecător, Judecătoria Sector 2 București 129. Voicu Puscasu, judecător, Judecătoria Deva 130. Elena Andreea Nețoiu, judecător, Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti 131. Cristian Monenci, judecător, Tribunalul Bihor 132. Gulutanu Alina, judecător, Tribunalul București 133. Lavinia Cîrciumaru, judecător, Tribunalul București 134. Ungureanu Cosmin, judecător, Judecătoria Slatina 135. Diana Epure, judecător, Judecătoria Braşov 136. Luis Constantin, judecător, Judecătoria Slatina 137. Padeanu Petruta Catalina, judecător, Judecătoria Slatina 138. Popa Cristina Mirela, judecător, Judecătoria Slatina 139. Scărlătescu Ovidiu Ștefan, judecător, Judecătoria Lugoj 140. Cordoş Carmella, judecător, Judecătoria Lugoj 141. Cret Alina, judecător, Judecătoria Lugoj 142. Mihai Simona, judecător, Judecătoria Lugoj 143. Parfin Eugen Cosmin, judecător, Judecătoria Lugoj 144. Pașcu Valentin Marian, judecător, Judecătoria Lugoj 145. Şterfenitu Fulvia, judecător, Judecătoria Lugoj 146. Vârlugă Ion Radu, judecător, Judecătoria Lugoj 147. Sergiu Coșoreanu, judecător, Judecătoria Brașov 148. Ioana Coșoreanu, judecător, Judecătoria Suceava 149. Andrei-Radu Dincă, judecător, Judecătoria Alexandria 150. Marius-Ionuţ Mihalaşcu, judecător, Judecătoria Alexandria 151. Alexandra Voinea, judecător, Judecătoria Alexandria 152. Simona-Elena Podea, judecător, Judecătoria Alexandria 153. Daniela-Cristina Ivan, judecător, Judecătoria Alexandria 154. Rafaela Neaga, judecător, Judecătoria Alexandria 155. Labiş Alina Marcela, judecător, Judecătoria Bicaz 156. Mărian Raluca Elena, judecător, Judecătoria Bicaz 157. Guluţă Cristian Romică, judecător, Judecătoria Sighetu Marmaţiei 158. Văsi Ana Maria, judecător, Tribunalul Vrancea 159. Claudiu Daniel Falcan, judecător, Tribunalul Mehedinţi 160. Catalina Irina, judecător, Judecătoria Piatra-Neamt 161. Ioan-Paul Chis, procuror, PJS5 Bucureşti, detașat SNG 162. Cristina Craciunoiu, judecător, Curtea de Apel Craiova 163. Claudia Bodean, judecător, Tribunalul Constanta 164. Iarina-Ioana Prelipceanu, judecător, Curtea de Apel Cluj 165. Florentina Sandu, judecător, Judecătoria Oradea 166. Dan Pislaru, judecător, Judecătoria Pogoanele 167. Aneta Beatrice Birau, judecător, Judecătoria Cluj Napoca 168. Sirbu Teodor Calin, judecător, Judecătoria Cornetu 169. Cruceru Catalina, judecător, Judecătoria Ploiesti 170. Ramona Gratiela Milu, judecător, Curtea de Apel Brasov 171. Ioana Malaescu, judecător, Tribunalul Gorj 172. Radu Cristina, judecător, Curtea de Apel Ploiești 173. Radu Raisa, judecător, Judecătoria Ploiesti 174. Carla Anghelescu, judecător, Tribunalul București 175. Catalina Marcu, judecător, Curtea de Apel Suceava 176. Manescu Alina, judecător, Judecătoria Focşani 177. Nicolau Marilena, judecător, Judecătoria Focşani 178. Mirza Alina, judecător, Judecătoria Focşani 179. Boicu Delia, judecător, Judecătoria Focşani 180. Manea Danut Catalin, judecător, Tribunalul București 181. Prilogan Claudia, judecător, Tribunalul București 182. Militaru Evda-Serena, judecător, Judecătoria Sectorului 2 București 183. Andrada Roxana Penciuc, judecător, Judecătoria Deva 184. Loredana Alexandrescu, judecător, Judecătoria Iași 185. Dinu Rebecca Zinca, judecător, Judecătoria Sectorului 1 București 186. Laura Moroiu, judecător, Judecătoria Piatra Neamt 187. Natalia Monica Laura Gherman, judecător, Judecătoria Oradea 188. Cirstea Florina Izabela, judecător, Tribunalul București 189. Neculai Maria Alina, judecător, Judecătoria Botosani 190. Maga Mihaela, judecător, Judecătoria Botosani 191. Ilie Mărioara, judecător, Judecătoria Botosani 192. Baciu Adimi Emanuela, judecător, Judecătoria Botosani 193. Miron Constantin Ciprian, judecător, Judecătoria Botosani 194. Ceică Liviu, judecător, Judecătoria Botosani 195. Pintilei Silvia, judecător, Judecătoria Botosani 196. Buha Nicoleta Elena, judecător, Judecătoria Botosani 197. Bîcu Ilie, judecător, Judecătoria Botosani 198. Lungu Lucian, judecător, Judecătoria Botosani 199. Bandol Elena, judecător, Judecătoria Botosani 200. Bandol Ionuţ Daniel, judecător, Judecătoria Botosani 201. Corduneanu Daniel, judecător, Judecătoria Botosani 202. Barbieru Ionel, judecător, Judecătoria Botosani 203. Isac Anamaria Iulia, judecător, Judecătoria Botosani 204. Reftu Ramona Nicoleta, judecător, Judecătoria Botosani 205. Avieriţei Veronica, judecător, Judecătoria Botosani 206. Mihalache Mihaela, judecător, Judecătoria Botosani 207. Corduneanu Anamaria, judecător, Tribunalul Botosani 208. Florin Zereş, judecător, Judecătoria Deva 209. Venczel Ramona, judecător, Judecătoria Tg Carbunesti 210. Ioana-Maria Cîmpean, judecător, Judecătoria Timişoara 211. Maria Virginia Barascu, judecător, Judecătoria Cornetu 212. Stănculescu Cătălin-Nicolae, judecător, Judecătoria Strehaia 213. Enescu Emilia Elena, judecător, Judecătoria Turnu Măgurele 214. Păuna Maria Magdalena, judecător, Judecătoria Roşiorii de Vede 215. Dehenea Constantin, judecător, Judecătoria Medgidia 216. Roescu Ioana – Andreea, judecător, Judecătoria Dragasani 217. Oprisan Vica, judecător, Judecătoria Calarasi 218. Samoila Octavian, judecător, Judecătoria Dragasani 219. Predescu Daniela, judecător, Judecătoria Dragasani 220. Liciu Ioana – Hermina, judecător, Judecătoria Dragasani 221. Stilpeanu Luminita, judecător, Judecătoria Dragasani 222. Coserea Constantin, judecător, Judecătoria Dragasani 223. Calin Camelia – Silvana, judecător, Judecătoria Calarasi 224. Enescu Dana Elena, judecător, Judecătoria Calarasi 225. Stanciu Mariana, judecător, Judecătoria Calarasi 226. Stamate Octavian, judecător, Judecătoria Calarasi 227. Iugan Andrei Viorel, judecător, Judecătoria Sector 5 București 228. Ilisie Teofil procuror, PT Satu Mare 229. Marian Virgil, procuror, PJ Satu Mare 230. Stoian Daniela, judecător, Judecătoria Segarcea 231. Goşa Nicolae, judecător, Judecătoria Segarcea 232. Oțel Simona, judecător, Judecătoria Segarcea 233. Oțel Daniel, judecător, Judecătoria Segarcea 234. Monica-Oana Zaharciuc, judecător, Judecătoria Alexandria 235. Livia Brateş, judecător, Judecătoria Alexandria 236. Anca-Maria Bănică, judecător, Judecătoria Videle 237. Ruxandra Dincă, judecător, Judecătoria Turnu Măgurele 238. Luciana Aydin, judecător, Tribunalul Giurgiu 239. Monica Cornea, judecător, Tribunalul Giurgiu 240. Achim Istratescu, judecător, Tribunalul Giurgiu 241. Florentina Raducu, judecător, Tribunalul Giurgiu 242. Ion Nicula, judecător, Tribunalul Giurgiu 243. Gherghita Popescu, judecător, Tribunalul Giurgiu 244. Camelia Cazacu, judecător, Tribunalul Giurgiu 245. Zina Mirela Udrea, judecător, Tribunalul Giurgiu 246. Gheorghe Tudorache, judecător, Tribunalul Giurgiu 247. Ion Mares Cercel, judecător, Tribunalul Giurgiu 248. Marius Dragut, judecător, Tribunalul Giurgiu 249. Macsinoiu Alexandru, judecător, Judecătoria Giurgiu 250. Neghina Ionel, judecător, Judecătoria Giurgiu 251. Andreea Alexandra Sipos, judecător, Judecătoria Giurgiu 252. Antonia Agneta Lazar, judecător, Judecătoria Giurgiu 253. Dumitru Cristian, judecător, Judecătoria Giurgiu 254. Craitoiu Genica, judecător, Judecătoria Giurgiu 255. Stefanescu Anca Elena, judecător Judecătoria Giurgiu 256. Andreea Oprea, judecător Judecătoria Giurgiu 257. Tuca Luiza Elena, judecător Judecătoria Giurgiu 258. Delcea Sergiu, judecător Judecătoria Giurgiu 259. Jelea Oana, judecător, Judecătoria Focșani 260. Stefana Valentina Pascaru, judecător, Judecătoria Iasi 261. Mariela Dibus, judecător, Tribunalul Vrancea 262. Elena Blidaru Mateescu, judecător, Tribunalul București 263. Codruta Alb, judecător, Tribunalul Maramures 264. Mihaela Oltean, judecător, Tribunalul Brasov 265. Vlad Marian, judecător, Tribunalul Bihor 266. Roxana Zamfir, judecător, Tribunalul Bihor 267. Corina Maria Florea, judecător, Judecătoria Oradea 268. Alina Loredana Popescu, judecător, Tribunalul București 269. Cristina Ardeleanu, judecător, Tribunalul București 270. Meceanu Cristi, judecător, Judecătoria Sectorului 6 București 271. Lucian Manoloiu, judecător, Judecătoria Slatina 272. Monica Sortan, judecător, Curtea de Apel Cluj 273. Rares Serban, judecător, Tribunalul Bihor 274. Risantea Găgescu, judecător, Curtea de Apel Bucureşti 275. Grecescu Cristian-Marius, judecător, Tribunalul Dolj 276. Mihai Ghica, judecător, Judecătoria Cluj-Napoca 277. Burlacu Adriana, judecător, Judecătoria Buzau 278. Pîrlog Bogdan-Ciprian, procuror, Parchetul de pe lângă Judecătoria Sector 6 București 279. Irina Dumitru, judecător, Tribunalul Specializat Mures 280. Cristina Dicu, judecător, Tribunalul Galati 281. Razvan Dicu, judecător, Tribunalul Galati 282. Pavelescu Alina, judecător, Judecătoria Curtea de Argeș 283. Purice Ciprian Cristian, judecător, Judecătoria Slobozia 284. Carmen-Simona Noja, judecător, Judecătoria Cluj-Napoca 285. Calina Crisan, judecător, Judecătoria Cluj-Napoca 286. Iustina Jora-Boerosu, judecător, Judecătoria Bacau 287. Loor Vlad-Alexandru, judecător, Judecătoria Turda 288. Claudia Toma, judecător, Judecătoria Tg.-Mureș 289. Maria Verdes, judecător Judecătoria Oradea 290. Ovidiu Ciuma, judecător, Judecătoria Oradea 291. Dîrzeanu Iulian, judecător, Tribunalul București 292. Larisa Munteanu, judecător, Tribunalul Ialomita 293. Sapariuc Irinel, judecător, Judecătoria Botosani 294. Daniela Mihaela Telescu, judecător, Judecătoria Vaslui 295. Ioan Octavian Ovac, judecător, Judecătoria Vaslui 296. Florina Puscasu, judecător, Judecătoria Faget 297. Apostol Marina, judecător,Tribunalul Vaslui 298. Cepes Mihai, judecător, Judecătoria Timisoara 299. Cristian Nicolae Iliescu, judecător, Preşedinte- Judecătoria Balş 300. Oana-Maria Matei, judecător, Judecătoria Alexandria 301. Cosmin-Gabriel Pîrjol, judecător, Judecătoria Alexandria 302. Ana-Maria Chirila, judecător, Judecătoria Cluj-Napoca 302. Anca Duica, judecător, Tribunalul Prahova 303. Adrian Gogan, judecător, Judecătoria Brasov 304. Flavia Florenta, judecător, Curtea de Apel Timisoara 305. Mara George, judecător, Judecătoria Alba Iulia 306. Miron Simona Elena, judecător, Judecătoria Liesti 307. Dumitrache Costela, judecător, Judecătoria Liesti 308. Alexandra Manescu, judecător, Judecătoria Sectorului 6 București 309. Beşu Ionel Laurenţiu, judecător, Judecătoria Giurgiu 310. Gabi Ungureanu, judecător, Judecătoria Dr.Tr.Severin 311. Lavinia Magdalena Bulgaru, judecător, Tribunalul București 311. Anamaria Cristina Hambetiu, judecător, Presedinte – Judecătoria Ludus 312. Victor Vaduva, judecător, Judecătoria Constanta 313. Pop Anghel Marian, judecător, Tribunalul Salaj 314. Şiman Corina Mihaela, judecător, Tribunalul Salaj 315. Alinel Bodnar, judecător, Judecătoria Satu Mare 316. Petrescu-Galetuse Bianca-Florina, judecător, Judecătoria Drobeta Turnu Severin 317. Visinescu Ionuț-Gabriel, judecător, Judecătoria Sectorului 4 București 318. Ciulei Raluca Andreea, judecător, Judecătoria Sectorului 4 București 319. Dobre Corina Teodora, judecător, Judecătoria Târgu Cărbunești 320. Szoke Andrea, judecător, Judecătoria Baia Mare 321. Marin Liana-Georgiana, judecător, Judecătoria Vălenii de Munte 322. Tabacu Ioana, judecător, Judecătoria Vânju Mare 323. Bara Ana Melinda, judecător, Judecătoria Bolintin Vale. 324. Draghici Oprean Florența, judecător, Judecătoria Orșova 325. Volintiru Alexandru Nicolae, judecător, Judecătoria Bolintin Vale 326. Borta-Iacob Livia Nicoleta, judecător, Judecătoria Sighetu Marmației 327. Graur Matei Ciprian, judecător, Judecătoria Ineu. 328. Tiliciu Alexandru, judecător, Judecătoria Petroșani 329. Cataranciuc Codruța, judecător, Judecătoria Petroșani 340. Deac Bogdana, judecător, Judecătoria Huedin 341. Gabor Cristina, judecător, Judecătoria Brăila. 342. Tira Livia Adriana, judecător, Judecătoria Bistrița 343. Leas Alin Ionuț, judecător, Judecătoria Oradea 344. Sarmasan-Radu Alina Rodica, judecător, Judecătoria Tulcea 345. Branzaru Ioana Alexandra, judecător, Judecătoria Galați 346. Ionescu Irina, judecător, Judecătoria Galați 347. Ciocoiu Adrian Ovidiu, judecător, Judecătoria Târgu Jiu 348. Tiu Alexandra, judecător, Judecătoria Focșani 349. Georgescu Georgia Gabriela, judecător, Judecătoria Călărași 350. Graur Ioana Roxana, judecător, Judecătoria Ineu 351. Vorniciasa Cristian, judecător, Judecătoria Fălticeni 352. Costras Ana-Maria, judecător,Judecătoria Fălticeni 353. Matei Christian, judecător, Judecătoria Câmpeni 354. Zene Flavius, judecător, Judecătoria Zalău 355. Telescu Iuliana Gabriela, judecător, Judecătoria Vatra Dornei 356. Crihana Anca, judecător, Judecătoria Galați 357. Ungureanu Ancuța Georgeta, judecător, Judecătoria Ploiești 358. Georgescu Diana, judecător, Judecătoria Corabia 359. Sauciuc Andrei, judecător, Judecătoria Dorohoi 360. Miclescu Camelia, judecător, Judecătoria Constanța 361. Opriș Elisabeta, judecător, Judecătoria Alba Iulia 362. Biculescu Lotee Maria, judecător, Judecătoria Craiova 363. Docuz Mariana Isabela,judecător,Judecătoria sector 3 București 364. Vintu Ana Maria, judecător, Judecătoria Năsăud 365. Tarhon Diana Raluca, judecător, Judecătoria Onești 366. Ioana Nora Boiciuc, judecător, Tribunalul Cluj 367. Sebastian Olteanu, judecător, Tribunalul Prahova 368. Sirbu Ioana-Adriana, judecător, Judecătoria Sectorului 2 București 369. Ianos Vrgil Constantin, judecător, Judecătoria Buzau 370. Mihaila Adriana, judecător, Judecătoria Buzau 371. Păun Felicia Nicoleta, judecător, Judecătoria Buzau 372. Margarit Simona, judecător, Judecătoria Buzau 373. Enache Iulia, judecător, Judecătoria Bacau 374. Enache Catalin, judecător, Judecătoria Bacau 375. Lupascu Sergiu, judecător, Judecătoria Bacau 376. Agafitei Stefan, judecător, Judecătoria Bacau 377. Jercan Petronela, judecător, Judecătoria Bacau 378. Nedelcu Giulio-Costel, judecător, Judecătoria Galați 379. Virginia Pop, judecător, Tribunalul Maramureș 380. Roxana Petrariu, judecător,Tribunalul Maramureș 381. Diana Ștef, judecător, Judecătoria Baia Mare 382. Cristina Stan, judecător, Judecătoria Baia Mare 383. Ilie Eugenia Ramona, judecător, Judecătoria Videle 384. Sofia Crisan, judecător, Tribunalul București 385. Gabriela Ciontu, judecător, Tribunalul Dolj 386. Cristiana Tudor Olteanu, judecător, Tribunalul Dolj 387. Alexandroiu Gabriela, judecător, Tribunalul Dolj 388. Ramona Zglimbea, judecător, Tribunalul Dolj 389. Nicola Maria, judecător, Tribunalul Dolj 390. Gabriela Filimon, judecător, Tribunalul Dolj 391. Lelia Marusciac, judecător, Tribunalul Dolj 392. Elvis Florea, judecător, Tribunalul Dolj 393. Gabriela Nicula, judecător, Tribunalul Prahova 394. Cristina Putere, judecător, Tribunalul Prahova 395. Draica Laura Maria, judecător, Judecătoria Sectorului 1 București 396. Ganii Rodica, judecător, Judecătoria Sectorului 1 București 397. Ghica Alexandra Nicoleta, judecător, Judecătoria Sectorului 1 București 398. Sandu Ioana, judecător, Judecătoria Sectorului 1 București 399. Sorin Ivanciuc Vasile, judecător, Judecătoria Sectorului 1 București 400. Valentin Badita, judecător, Tribunalul București 401. Vasile Cristea Mirela Simona, judecător, Tribunalul București 402. Munteanu Raluca, judecător, Tribunalul București 403. Dragomir Luisa Emanuela, judecător,Tribunalul București 405. Trofin Monica, judecător, Tribunalul Cluj 406. Bujor Francesca, judecător, Tribunalul Cluj 407. Claudia Stingă, judecător, Judecătoria Pogoanele 408. Georgeana Viorel, judecător, Tribunalul București 409. Enescu George, procuror, Parchetul de pe lângă Judecătoria Cornetu 410. Cristian-Nicolae Luca, judecător, Judecătoria Bicaz 411. Mihaela Iuliana Savu, judecător, Tribunalul Olt 412. Iulia Gabriela Lulciuc, judecător, Curtea de Apel Suceava 413. Solomon Marian, judecător, Judecătoria Buzau 414. Petre Alexandra, judecător, Judecătoria Timisoara 415. Abutăriței Andreea – Ionela, judecător, Judecătoria Zarnesti 416. Oana Codina, judecător, Tribunalul Vaslui 417. Tomozei Adrian, judecător, Judecătoria Onesti 418. Ionuț Borlan, judecător, Judecătoria Dej 419. Nicoleta Bătrânu, judecător, Tribunalul București 420. Elena Ciulin, procuror, Parchetul de pe langa Judecătoria Sector 1 421. Ionut Calina, procuror, Parchetul de pe langa Judecătoria Craiova 422. Craciun Andreea, judecător, Judecătoria Craiova 423. Iancu Traian Laurentiu, procuror, Parchetul de pe langa Judecătoria Galati 424. Anca Mihaela Trofin, judecător, Judecătoria Focsani 425. Profir Mihaela, judecător, Judecătoria Târgu Jiu 426. Bojin George-Bogdan, procuror stagiar, Parchetul de pe lângă Judecătoria Carei 427. Barbu Lavinia-Elena, judecător, Judecătoria Targoviste 428. Baron Alina-Gabriela, judecător, Judecătoria Buzău 429. Chiutu Diana, judecător, Judecătoria Brăila 430. Ștefan Roxana, judecător, Judecătoria Calafat 431. Balutoiu Andreea Corina, judecător, Judecătoria sector 1 București 432. Albescu Andrada, judecător, Judecătoria Novaci 433. Mărgineanu Anca, judecător, Judecătoria sector 1 București 434. Andrei Simona Maria, judecător, Judecătoria Reșița. 435. Darlea Delia Adina, judecător, Judecătoria sector 3 București 436. Toma Andreea Alina, judecător, Judecătoria Drobeta Turnu Severin 437. Mihai Andreea Roxana, judecător, Judecătoria Motru 438. Bogdan Voinescu, judecător, Curtea de Apel București 439. Carmen Voinescu, judecător, Tribunalul București 440. Dan Lixandru, judecător, Judecătoria Slatina 441. Ana-Maria Lixandru, judecător, Judecătoria Slatina 442. Nicoleta Soare, judecător, Judecătoria Slatina 443. Chircuşi Nicolae Cătălin, judecător, Judecătoria Slatina 444. Arabelea Fănel Gabriel, judecător, Judecătoria Slatina 445. Ciobanu Melania Elena, judecător, Judecătoria Slatina 446. Oltean Camelia, judecător, Judecătoria Slatina 447. Stamatoiu Petronela, judecător, Judecătoria Slatina 448. Văduva Maria Valentina, judecător, Judecătoria Slatina 449. Iancu Claudia, judecător, Judecătoria Slatina 450. Riza Livia Constanta, judecător, Judecătoria Bailesti 451. Popescu Dumitru, judecător, Curtea de Apel Timisoara 452. Popescu Stefania Emanuela, judecător, Curtea de Apel Timisoara 453. Camelia Iova, judecător, Judecătoria Oradea 454. Georgiu Ioana Liliana, judecător, Judecătoria Gherla 455. Anca Duica, judecător, Tribunalul Prahova 456. Georgiu Ioan, judecător, Judecătoria Gherla 457. Marusca Bogdana, judecător, Judecătoria Brasov 458. Ruxandra Grecu, judecător, Curtea de Apel București 459. Anca Maria Rad, judecător, Judecătoria Brașov 460. Tanasescu Irina, judecător, Tribunalul Hunedoara 461. Grozavescu Anuta, judecător, Tribunalul Hunedoara 462. Mugescu Viorica, judecător, Tribunalul Hunedoara 463. Timisan Mihaela, judecător, Tribunalul Hunedoara 464. Serbanut Irina Victoria, judecător, Judecătoria Focsani 465. Robert Cristian Burlacu, judecător, Judecătoria Sectorului 1 București 466. Raluca Perianu, judecător, Judecătoria Sectorului 1 București 467. Maria Timoaşcă, judecător, Judecătoria Constanţa 468. Carmen Duţă, judecător, Judecătoria Constanţa 469. Loredana Mesrobian, judecător, Judecătoria Constanţa 470. Ştefania Pirlogea, judecător, Judecătoria Constanţa 471. Elisabeta Crihană, judecător, Tribunalul Constanţa 472. Florentina Chiriac, judecător, Judecătoria Buzau 473. Dordea Alina Maria, judecător, Judecătoria Blaj 474. Anca Elena Dobre, judecător, Judecătoria Buzău 475. Laura Opariuc-Dan, judecător, Tribunalul Constanța 476. Radu Ionescu, procuror, Parchetul de pe langa Judecătoria Sectorului 4 București 477. Suciu Sorana, judecător, Judecătoria Beclean 478. Carmen Layet, judecător, Judecătoria Buftea 479. Liviu Draganescu, procuror, Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie 480. Madalina Vartopeanu, judecător, Judecătoria Timisoara 481. Valentina Petrescu, judecător, Judecătoria Sectorului 2 București 482. Tatiana Bîrţă, judecător, Judecătoria Craiova 483. Achim Ana Maria, judecător, Judecătoria Ploiesti 484. Lica Mihaela Cristina, judecător, Judecătoria Ploiesti 485. Popa Irina, judecător, Judecătoria Ploiesti 486. Tilvescu Antoaneta Lotica, judecător, Tribunalul Gorj 487. Pena Cristina, judecător, Tribunalul Gorj 488. Bolovan Dana, judecător, Tribunalul Gorj 489. Pulbere Laura, judecător, Judecătoria Tg-Jiu 490. Calin Tatar, judecător, Judecătoria Huedin 491. Irina Cioponea, judecător, Curtea de Apel Ploiesti 492. Ioana Fodor, judecător, Judecătoria Brasov 493. Ocneanu Ilona Silvia, judecător, Judecătoria Craiova 494. Soare Bianca Cătălina, judecător, Judecătoria Satu Mare 500. Lavinia Tomuletiu, procuror, Parchetul de pe langa Judecătoria Deva 501. Orza Raluca Ioana, judecator, Judecatoria Targu-Mures 502. Monica Florentina Giol, judecator, Judecătoria Macin 503. Adrian Domniteanu, judecator, Judecătoria Macin 504. Voinea Georgiana Cecilia, judecator, Judecatoria Ploiesti 505. Cristina Moisa, judecator, Curtea de Apel Bucuresti 506. Nicoleta Curtman, judecator, Tribunalul Bucuresti 507. Alina Diaconu, judecator, Judecatoria Sectorului 3 Bucuresti 508. Bianca Elena Iliescu, judecator, Judecatoria Sectorului 3 Bucuresti 509. Georgeta Coman, judecator, Judecatoria Sectorului 3 Bucuresti 510. Stela Stoicescu, judecator, Judecatoria Sectorului 3 Bucuresti 511. Mihnea Stoicescu, judecator, Judecatoria Sectorului 5 Bucuresti 512. Vladu Crevon Madalina Elena, judecator, Tribunalul Gorj 513. Andreea Maria Dumbrăveanu, judecator, Tribunalul Bucuresti 514. Alexandru Marian Stătescu, judecator, Tribunalul Bucuresti 515. Voinea Ion, judecator, Judecatoria Turnu Magurele 516. Sacerdoteanu Corina, judecator, Judecatoria Turnu Magurele