Evenimentul ZileiSocialCum poți intra la Şcoala de Poliţie de la Câmpina. Te angajează imediat după ce termini

Cum poți intra la Şcoala de Poliţie de la Câmpina. Te angajează imediat după ce termini

Cum poți intra la Şcoala de Poliţie de la Câmpina. Te angajează imediat după ce termini
S-au anunțat condițiile, calendarul și documentele necesare pentru depunerea dosarului de recrutare la Școala de Poliție pentru subofițeri Câmpina pentru anul 2021

Cei interesați de admiterea în unitățile de învățământ postliceal din subordonanța Inspectoratuluii General al Poliției Române( Şcoala de Poliţie pentru subofițeri Câmpina), se vor adresa serviciului de resurse umane din cadrul din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti sau inspectoratului de poliţie județean, în raport de domiciliul/reședința înscris/ă în cartea de identitate.

Astfel, începând cu 15 februarie 2021, timp de 14 zile, vor avea loc înscrierile candidaţilor pentru concursurile de admitere în Școala de Poliție pentru subofițeri Câmpina.

Serviciile de Resurse Umane din cadrul DGPMB şi inspectoratelor judeţene de poliţie realizează recrutarea şi selecţia candidaţilor pentru admiterea la următoarele unităţi de învăţământ postliceal al Ministerului Afacerilor Interne (MAI):

– Şcoala de Agenţi de Poliţie „Vasile Lascăr” şi Şcoala de Agenţi de Poliţie „Septimiu Mureşan” (atât pentru locurile proprii, cât şi pentru locurile altor beneficiari);

– Şcoala de Pregătire a Agenţilor Poliţiei de Frontieră „Avram Iancu” (în situaţia în care candidaţii nu au domiciliul într-un judeţ limitrof frontierei de stat).

Admitere Şcoala de Poliţie pentru subofițeri Câmpina 2021. Calendar înscriere şi examene

Potrivit Poliţiei Române, candidaţii se pot înscrie la o singură unitate de învăţământ postliceal.

Calendarul activităţilor de recrutare şi selecţie a candidaţilor:

– depunerea cererii tip de înscriere:  15-28 februarie 2021;

– constituirea dosarelor de recruta: până la 10 martie 2021;

– transmiterea tabelelor nominale ale candidaţilor la unităţile de învăţământ: până la 12 martie 2021;

– transmiterea dosarelor de recrutare ale candidaţilor exceptaţi de la proba de verificare a cunoştinţelor la unitatea de învăţământ pentru care au optat: până la 12 martie 2021;

– susţinerea probei fizice: 18 – 24 martie 2021;

– susţinerea probei de verificare a cunoştinţelor: 27 martie 2021;

– examinarea medicală: 29 martie – 16 aprilie 2021;

– afişarea rezultatelor finale: până la 17 aprilie 2021.

Admitere Şcoala de Poliţie pentru subofițeri Câmpina 2021. Condiţii de recrutare la examen

Condiţii legale şi criterii specifice de recrutare:

– să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România;

– să cunoască limba română, scris şi vorbit;

– să aibă capacitate deplină de exerciţiu;

– să fie apţi din punct de vedere medical, fizic şi psihologic;

– să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi sau să îi împlinească în cursul anului în care participă la concursul de admitere;

– să fie absolvenţi de liceu cu diplomă de bacalaureat;

– să aibă un comportament corespunzător principiilor care guvernează profesia de poliţist;

– să nu aibă antecedente penale, cu excepţia situaţiei când a intervenit reabilitarea;

– să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni;

– să nu fi fost destituiţi dintr-o funcţie publică sau să nu le fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;

– să nu fi desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege;

– să nu aibă tatuaje ori elemente ornamentale, de orice natură, aplicate, inserate sau implantate pe/în corp, neacoperite de vestimentaţie, în ţinuta de vară (verificarea îndeplinirii se realizează cu ocazia examinării medicale);

– să fi obţinut la purtare, în perioada studiilor liceale, media de cel puţin 9, cu excepţia candidaţilor care au absolvit instituţii de învăţământ de nivel liceal în state membre ale Uniunii Europene în care nu se evaluează prin notă/punctaj/calificativ purtarea elevului;

– să nu fi fost exmatriculaţi pentru abateri disciplinare dintr-o instituţie de învăţământ;

– nu trebuie să aibă calitatea de membru al vreunui partid politic sau organizaţii cu caracter politic odată declaraţi ADMIS.

Admitere Şcoala de Poliţie pentru subofițeri Câmpina 2021. Documente necesare în dosarul de recrutare

Candidaţii care optează pentru participarea la concursul de admitere organizat în sesiunea februarie-martie 2021 trebuie:

– să se exprime personal, liber, fără echivoc şi în deplină cunoaştere a condiţiilor generale şi a criteriilor specifice pe care trebuie să le îndeplinească în vederea participării la etapele concursului de admitere;

– să formuleze în scris opţiunea potrivit ofertei educaţionale;

– să se adreseze pentru recrutare potrivit organizării administrativ-teritoriale, în raport de domiciliu/reşedinţă înscris/ă în cartea de identitate şi de unitatea de învăţământ pentru care optează;

– să îndeplinească în mod cumulativ condiţiile generale şi criteriile specifice pentru recrutare stabilite de actele normative şi dispoziţiile incidente aflate în vigoare;

–  să se prezinte şi să promoveze evaluarea psihologică pentru a fi declaraţi „Apt pishologic”, conform prevederilor din actele normative şi dispoziţiile incidente aflate în vigoare;

– să prezinte adeverinţa medicală eliberată de medicul de familie şi consimţământul informat, conform prevederilor din actele normative şi dispoziţiile incidente aflate în vigoare;

– să constituie fişa medicală-tip de admitere/încadrare în MAI, completată la toate capitolele de specialitate prevăzute şi concluzionată conform prevederilor din actele normative şi dispoziţiile incidente aflate în vigoare;

– să constituie dosarele de recrutare în volum complet şi la termenul limită prevăzut în actele normative şi dispoziţiile incidente aflate în vigoare.

 Principalele documente cuprinse în dosarul de recrutare sunt:

a) cererea de înscriere şi CV;

b) copii ale documentelor care atestă nivelul şi specializarea studiilor impuse de cerinţele postului:

– Excepţie de la prezentarea actului de studii la recrutare fac candidaţii promoţiei 2020, care nu au putut intra în posesia diplomei de bacalaureat până la finalizarea dosarului de recrutare, sens în care pot să depună adeverinţa eliberată de instituţia de învăţământ la care au susţinut examenul de bacalaureat, urmând ca, în momentul înmatriculării, candidaţii admişi să depună diploma de bacalaureat în original;

– Candidaţii care au obţinut în străinătate o diplomă echivalentă celei de examenul naţional de bacalaureat depun următoarele documente: copia diplomei echivalente obţinută în străinătate; traducerea legalizată a diplomei echivalente; atestatul de recunoaştere a studiilor, eliberat de Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor din cadrul Ministerului Educaţiei şi Cercetării.

c) copii ale actului de identitate, carnetului de muncă/certificatului stagiu de cotizare şi/sau altor documente doveditoare care să ateste vechimea în muncă şi, dacă este cazul, ale livretului militar;

d) copii ale certificatului de naştere al candidatului, soţului/soţiei şi fiecărui copil, ale certificatului de căsătorie, precum şi, după caz, ale hotărârilor judecătoreşti privind starea civilă;

e) autobiografia şi tableul nominal cu rudele candidatului şi soţul/soţia candidatului;

f) extras de pe cazierul judiciar/certificat de cazier judiciar;

g) o fotografie color 9×12 cm;

h) adeverinţa medicală eliberată de medicul de familie şi consimţământul informat, în vederea concluzionării asupra aptitudinii medicale a candidaţilor pe baza baremelor medicale în vigoare;

i) fişa medicală-tip de încadrare în MAI (examinarea medicală, concretizată în completarea fişei medicală-tip de încadrare în MAI se realizează doar pentru candidaţii care au promovat proba de verificare a cunoştinţelor şi se încadrează în numărul de locuri scoase la concursul de admitere);

j) declaraţia de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare.

 

 


Accesează: