Potrivit documentului, Patriarhia Română va fi împuternicită să demareze procedura de publicitate imobiliară şi de evaluare a terenului în numele Municipiului Bucureşti, în termen de 60 de zile de la data întocmirii procesului verbal de primire-predare a imobilului în cauză.

Conform referatului de aprobare, imobilul-teren situat în str. Gârlei nr. 6 a făcut obiectul unei hotărâri de Consiliu General din 13 februarie 2003, privind atribuirea acestui teren în folosinţă gratuită a Patriarhiei Române.

„Din datele deţinute şi din corespondenţa purtată cu Patriarhia Română-Arhiepiscopia Bucureştilor, protocolul de predare-primire nu a fost încheiat, fapt pentru care ne-am adresat Direcţiei Juridic, în vederea emiterii unui punct de vedere. Serviciul Legislaţie, din cadrul Direcţiei Juridic, ne-a comunicat că este necesar a se abroga HCGMB nr. 43/13.02.2003 şi a se iniţia o nouă hotărâre a Consiliului General al Municipiului Bucureşti”, prevede documentul.

De asemenea, pe ordinea de zi figurează şi un alt proiect, potrivit căruia ar urma să se aprobe darea în folosinţă gratuită Fundaţiei Reut a terenului cu suprafaţa de 395 mp, situat în b-dul Mircea Vodă FN, Sector 3, în vederea desfăşurării de activităţi şcolare, pe o perioadă de 49 de ani. Fundaţia va avea obligaţia să se îngrijească de bunul dat în folosinţă; să îl folosească numai cu destinaţia stabilită; să suporte cheltuielile necesare folosinţei; să restituie bunul dat în folosinţă gratuită la termenul stabilit în starea în care a fost primit, cu eventualele investiţii efectuate pe durata dreptului de folosinţă.

Dreptul de folosinţă încetează: dacă titularul dreptului de folosinţă nu-şi respectă obligaţiile prevăzute în hotărârea CGMB; dacă se modifică situaţia juridică a bunului; în situaţia în care pentru nevoi de interes public va fi destinat altor scopuri; dacă în termen de 12 luni de la intrarea în vigoare a hotărârii CGMB nu încep lucrările de amenajare sau terenul nu e folosit conform destinaţiei. Potrivit referatului de aprobare, Fundaţia Reut (fosta Fundaţie Ronald S. Lauder România) are statut de utilitate publică.