Evenimentul Zilei > EVZ Special > LA PARAD?. Cum au fost huidui?i Victor Ponta ?i Crin Antonescu | VIDEO
LA PARAD?. Cum au fost huidui?i Victor Ponta ?i Crin Antonescu | VIDEO

LA PARAD?. Cum au fost huidui?i Victor Ponta ?i Crin Antonescu | VIDEO

Ast?zi, românii s?rb?toresc 94 de ani de la Marea Unire de la 1 Decembrie 1918. La parada prilejuit? de Ziua Na?ional? a României au participat peste 1.500 de militari din Ministerul Ap?r?rii Na?ionale, Ministerul Administra?iei ?i Internelor, Serviciul Român de Informa?ii ?i Serviciul de Protec?ie ?i Paz?. Militarii au trecut în pas de defilare, pe sub Arcul de Triumf, din Bucure?ti. La manifestare au venit peste 15.000 mii de români. Pre?edintele ??rii, Traian B?sescu, premierul Victor Ponta ?i pre?edintele Senatului, Crin Antonescu au fost prezen?i, ?i ei, la ceremonie.

UPDATE: 16.30. Un film (n.r. – pe care pute?i s? îl vede?i mai jos) surprins de reporterii B1 TV arat? cum o parte a publicului prezent la parad? huiduie apari?ia lui Crin Antonescu ?i scandeaz? numele pre?edintelui Traian B?sescu. 

  • MARTOR LA HUIDUIELI. Corneliu Vadim Tudor: “Eu am fost acolo ?i depun m?rturie c? i-au fluierat ?i i-au luat cu “huooo!” pe Antonescu ?i Ponta”

UPDATE 15.30. Manifest?rile legate de Ziua Na?ional? a României au fost umbrite de scand?rile a dou? grupuri de participan?i la parada din Parcul Arcului de Triumf. Primul era pozi?ionat „strategic” în spatele G?rzii de Onoare ?i a fanfarei care a intonat imnul na?ional al României, lâng? Parcul Her?str?u. În momentul apari?iei pre?edintelui Traian B?sescu, de acolo s-au auzit scand?ri îndreptate împotriva ?efului statului. Huiduielile n-au încetat nici m?car în timp ce Garda de Onoare a prezentat Onorul ?i nici în timpul depunerii unei coroane în memoria osta?ilor c?zu?i pe câmpul de lupt?. În mijlocul acelui grup se afla acela?i personaj, un b?rbat cu barb?, care a fost în centrul aten?iei în Pia?a Universit??ii, în timpul manifest?rilor anti-preziden?iale, dar ?i la cele din fa?a Prim?riei Sectorului 2, în timpul cununiei civile a Elenei B?sescu. Acesta a fluturat, ca ?i în precedentele manifest?ri, un steag mare tricolor. La scurt timp dup? încheierea paradei militare, în partea opus? acelui grup, spre Bulevardul Mare?al Averescu, ?i-au f?cut auzite vocile altor persoane care fluturau steaguri tricolore. Ace?tia strigau: „B?sescu, B?sescu!”. La plecarea lui Victor Ponta, ace?tia au huiduit. De asemenea, Crin Antonescu, care a p?r?sit Pia?a Arcului de Triumf la câteva minute dup? premier, a fost, ?i el, ?inta huiduielilor. Acestea s-au accentuat atunci când Antonescu s-a apropiat de oamenii prezen?i la parad? ?i a dat mâna cu câ?iva dintre ei. 
UPDATE 12.40. Fostul pre?edinte, Ion Iliescu, a dat mâna cu mai mul?i dintre cei prezen?i la parada de 1 Decembrie, fiind întrebat de unul dintre ace?tia de ce a stat lâng? pre?edintele B?sescu, pentru c? astfel l-ar fi "cau?ionat" pe acesta. "Fiecare pe locul lui. Nu am stat al?turi", a explicat Ion Iliescu. Întrebat despre huiduielile care s-au auzit din mul?ime în timpul inton?rii imnului na?ional,Ion Iliescu a r?spuns: "Suntem în democra?ie. Libertatea de exprimare e asigurat?". "Cred c? e o zi pentru to?i plin? de semnifica?ii ?i istoria care ne aduce imediat aminte de tot ce s-a cl?dit în timp de c?tre acest popor ?i aspira?ia lui c?tre mai bine. Aceasta cred c? este semnifica?ia profund?", a mai declarat fostul pre?edinte Ion Iliescu.
UPDATE 12.30. "Da. A fost frumoas? parada", a comentat pre?edintele Traian B?sescu, întrebat de jurnali?ti, dup? încheierea defil?rii de la Arcul de Triumf. La rândul s?u, premierul Victor Ponta, care a asistat la parada militar?, al?turi de cei doi copii ai s?i, a spus c? acestora le-au pl?cut în principal caii jandarmilor.
UPDATE 12.17. Dup? ce s-a terminat defilarea, Victor Ponta a încercat s? mearg? spre mul?ime dar s-a r?zgândit când a început s? fie huiduit. ?i pre?edintele Senatului, Crin Antonescu, a avut parte de acela?i tratament când a dat s? vorbeasc? cu cei veni?i la Arcul de Triumf s? vad? defilarea. A f?cut o scurt? baie de mul?ime ?i a plecat.
Vadim Tudor a condamnat manifest?rile protestarilor spunând c? ace?tia puteau s? se manifeste în acest fel în oricare alt? zi, dar nu de Ziua Na?ional?. „Ni?te iresponsabili au huiduit. A?a ceva nu se face”. Europarlamentarul Cornelui Vadim Tudor a reamintit românilor c? ziua na?ional? trebuie s? fie un moment de unire. „M?car de ziua unirii, s? fim uni?i. Sunt foarte mâhnit c? la momentul de reculegere, ni?te iresponsabili au huiduit. A?a ceva nu se face la moment de reculegere. Nu este pentru ine, nu este pentru B?sescu. Este pentru mor?ii din R?zboiul Independen?? ?i din ambele R?zboaie Mondiale. În rest, armata a dus tot greul”, a mai spus Vadim Tudor.
Politicianul a comentat ?i pozi?iile alese de înal?i oficiali ai statului la tribun?, separa?i la mare distan??, care sublineaz? ruptura existent? între Palatul Victoria ?i Palatul Cotroceni. Întrebat dac? nu i s-a p?rut c? premierul a stat cam departe de pre?edintele Traian B?sescu, Vadim Tudor a r?spuns stupefiant: „Cine este premier acum, c? am uitat. A, Victor Ponta! Ei se vor împ?ca. Ponta este mic pentru lupa asta”.
Vadim Tudor a povestit apoi o mic? discu?ie pe care a avut-o cu pre?edintele la recep?ia de la Palatul Cotroceni de acum câteva zile dedicat? Zilei Na?ionale a României: „?ti?i ce i-am zis lu B?sescu la recep?ie? I-am spus c? am venit la viitorul meu loc de munc?. El a izbucnit în râs ?i a zis: Maestre, o s? se vacanteze foarte curând! Eu i-am zis s? fie preg?tit, s? se fac? pa?nic transferul de putere”.
UPDATE 11.21. Începe parada militar?. Este condus? de generalul maior Nicolae Dohotariu.
UPDATE 11.20. Cei peste 1.500.
 de militari ?i tehnic? militar? apar?inând Ministerului Ap?r?rii Na?ionale, Ministerului Administra?iei ?i Internelor, SRI ?i Serviciului de Protec?ie ?i Paz? se preg?tesc de parad?.

La aceast? or?, conform estim?rilor oficiale ale Jandarmeriei, în zon? se afl? peste 15.000 de persoane.
UPDATE 11.14. Vadim Tudor a venit s?-l salute pe ?eful statului, Traian B?sescu. Acesta îi spune ceva ?efului statului care stârne?te amuzamentul acestuia.
UPDATE 11.05. Pre?edintele Traian B?sescu depune o coroan? de flori în memoria eroilor ?i se intoneaz? Imnul Eroilor. 
UPDATE 11.02. Se intoneaz? imnul na?ional.
UPDATE 11.00. A sosit pre?edintele Traian B?sescu. Este întâmpinat de ?eful Statului Major. La momentul trecerii in revist? a g?rzii de onoare, din mul?imea adunat? la Arcul de Triumf s-a auzit: "Jos B?sescu!". În acel moment muzica militar? a fost întrerupt? ?i în difuzoare s-a auzit muzic? ambiental?.
UPDATE 10.55. Fo?tii pre?edin?i Ion Iliescu ?i Emil Constantinescu s-au a?ezat unul lâng? cel?lalt ?i se amuz? de ceea ce-?i povestesc.
UPDATE 10.52. La Arcul de Triumf au sosit: premierul Victor Ponta, pre?edintele Senatului, Crin Antonescu, ministrul Agriculturii, Daniel Constantin, ministrul S?n?t??ii, Raed Arafat, primarul general Sorin Oprescu, pre?edintele Cur?ii de Conturi, Nicolae V?c?roiu, fostul ?ef al statului, Ion Iliescu, primarul sectorului 5, Marian Vanghelie.
UPDATE 10.50. Corneliu Vadim Tudor a venit pe scen? oficialit??ilor ?i a întrebat: „Ave?i un loc ?i pentru mine?”.
UPDATE 10.48. Lâng? tribuna oficial? s-au instalat mai mul?i cet??eni cu vuvuzele ?i steaguri, printre ei fiind ?i mai mul?i protestatari care au scandat: „Jos B?sescu.” La ceremonii particip? la aceast? or? mai mul?i mini?trii, dar ?i oameni politici.
UPDATE 10.30.  Aproximativ 10.000 de oameni particip? la ceremoniile de 1 Decembrie organizate la Arcul de Triumf, iar 600 de jandarmi ?i poli?i?ti asigur? ordinea public?.
În pas de defilare, la parada ocazionat? de Ziua Na?ional? a României vor m?r??lui peste 1.300 de militari ai Ministerului Ap?r?rii Na?ionale (MApN), tehnic? de lupt? ale tuturor categoriilor de for?e, inclusiv aeronave de lupt? ?i transport. Pentru prima dat? va trece pe sub Arcul de Triumf ?i ma?ina blindat? de tip MRAP (Mine Resistant Ambush Protected), folosit? în Afganistan de c?tre militarii români.
Pe timpul inton?rii Imnului Na?ional, în semn de salut, se vor executa 21 de salve de tun de c?tre bateria de artilerie a Regimentului 30 Gard? „Mihai Viteazul”.
Parada militar?, condus? de generalul-maior Nicolaie Dohotariu, comandantul Diviziei 1 Infanterie "Dacica" va debuta cu deta?amentul Batalionului 2 Infanterie "C?lug?reni" ?i Batalionului 495 Infanterie "C?pitan ?tefan ?overth", din Brigada 1 Mecanizat? "Argedava". În cadrul paradei vor urma militarii Batalionului 30 Vân?tori de Munte "Dragoslavele" ?i reprezentan?ii Brig?zii de Informa?ii Militare "Mare?al Alexandru Averescu", care au fost printre primii militari români participan?i la misiuni în teatrele de opera?ii din Irak, Balcanii de Vest ?i Afganistan. Îi vor urma poli?i?tiilor militari ?i  Drapelul de Lupt? al Statului Major al For?elor Aeriene, Deta?amentul For?elor Aeriene Române, Drapelul de Lupt? al Statului Major al For?elor Navale care va preceda defilarea deta?amentelor acestei categorii de for?e: solda?i ?i grada?i profesioni?ti de la ?coala de Aplica?ie a For?elor Navale, subofi?eri, solda?i ?i grada?i profesioni?ti de la Batalionul 307 Infanterie Marin?.
Elicopterele ?i avioanele deschid "balul"
Blocul de parad? al tehnicii Ministerului Ap?r?rii Na?ionale va fi precedat de dou? forma?ii de aeronave militare. Prima forma?ie va fi compus? din trei elicoptere IAR-330 Puma, condus? de comandantul Flotilei 90 Transport Aerian, generalul de flotil? aerian? Ion Cristinel, a doua forma?ie va fi alc?tuit? din trei aeronave de transport din dotarea Flotilei 90 Transport Aerian – o aeronav? C-130 Hercules ?i dou? aeronave C-27J Spartan, condus? de c?pitan-comandorul Marian Dinescu. De asemenea, blocul de parad? al tehnicii va fi survolat de dou? forma?ii de avioane de vân?toare MiG-21 Lancer din dotarea Flotilei 90 Aeriene.
În Pia?a Arcului de Triumf î?i va face apari?ia, în continuare, blocul de parad? al tehnicii militare, urmat de tehnica din dotarea For?elor Terestre – cinci transportoare de trupe PIRANHA, vehiculele de lupt? tip HMMWV ?i cinci vehicule blindate URO VAMTAC.
Vor fi prezentate publicului autosta?iile radio Harris/Chevrolet, autospecialele de interven?ie EOD, vehicule blindate, specializate în executarea misiunilor specifice privind detec?ia, neutralizarea ?i distrugerea muni?iilor conven?ionale neexplodate ?i a dispozitivelor explozive improvizate.
For?ele Aeriene vor trece pe sub Arcul de Triumf cu sistemul de rachete sol-aer cu baza la sol – HAWK.
For?ele Navale vor fi reprezentate la parada tehnicii din acest an de dou? ambarca?iuni ZODIAC, cu echipaje formate din militari ai Centrului 39 Scafandri.
Peste 380 de lucr?tori din M.A.I. defileaz? pe sub Arcul de Triumf 
În pas de defilare, pe sub Arcul de Triumf, vor trece 384 (dintre care 51 studen?i de la Academia  de Poli?ie) de angaja?i ai M.A.I. organiza?i în patru subunit??i de jandarmi, pompieri, studen?i ai Academiei de Poli?ie ?i câte un deta?ament de tehnic? apar?inând Poli?iei, Poli?iei de Frontier?, Jandarmeriei ?i de la Inspectoratul General pentru Situa?ii de Urgen??, precum ?i o forma?iune de cavalerie a Jandarmeriei.
Cele patru deta?amente de tehnic? sunt formare din nou? echipaje moto ?i 19 autospeciale de transport interven?ie ?i autolaboratoare ale Poli?iei Române, trei echipaje moto ?i nou? autospeciale de transport ?i interven?ie ale Jandarmeriei, trei ATV-uri ?i 13 autospeciale folosite de Poli?ia de Frontier?, precum ?i dou? echipaje moto ?i autospeciale de interven?ie, stingere incendii, salvare, descarcerare, accidente colective, folosite de pompierii militari în misiunile specifice.
În fa?a blocului de defilare al Ministerului Administra?iei ?i Internelor se va afla Garda port drapel, urmat? de un deta?ament de gard? ?i ceremonii militare, constituit din 59 de jandarmi care prezint? onorul într-o ?inut? care ne aminte?te de glorioasa tradi?ie a acestei arme.
Cel de-al doilea deta?ament al Ministerului Administra?iei ?i Internelor care va acorda salutul militar spectatorilor este format din 51 de jandarmi-lupt?tori din cadrul Brig?zii Speciale de Interven?ie a Jandarmeriei „Vlad ?epe?” – Ac?iuni Speciale.
În continuarea efectivelor Jandarmeriei Române, va trece pe sub Arcul de Triumf deta?amentul reprezentativ al Inspectoratului General pentru Situa?ii de Urgen??, constituit din:
*     echipaje de servan?i pompieri, structuri de interven?ie destinate localiz?rii ?i stingerii incendiilor, precum ?i salv?rii persoanelor ?i a bunurilor materiale;
*     echipaje S.M.U.R.D. care intervin pentru descarcerarea ?i acordarea primului ajutor persoanelor în urma diverselor accidente (de trafic, tehnologice, casnice sau alte situa?ii în care acestea au r?mas captive în medii ostile vie?ii);
*     echipaje de salvatori de la în?l?ime care intervin pentru salvarea persoanelor folosind tehnici ?i echipamente specifice de alpinism;
*     echipaje de interven?ie pirotehnic?, dotate cu aparatur? specific?, ce intervin la misiunile de detectare ?i asanare a muni?iei r?mas? neexplodat?;
*     echipaje de interven?ie la urgen?e chimice, radiologice sau nucleare, cu misiunea de limitare ?i înl?turare a efectelor accidentelor chimice, biologice, radiologice ?i nucleare.
SMURD la în?l?ime
Al?turi de tehnica de lupt? a celorlalte institu?ii participante, va fi prezent? ?i o parte a tehnicii folosite de structurile M.A.I.  pentru salvare-evacuare a bunurilor ?i persoanelor aflate în dificultate, localizarea ?i stingerea incendiilor, descarcerare ?i prim-ajutor, limitare ?i îndep?rtare a efectelor calamit??ilor, precum ?i pentru men?inerea, asigurarea ?i restabilirea ordinii publice.
Blocul de defilare al tehnicii Ministerului Administra?ie ?i Internelor va fi deschis din aer de o forma?iune compus? din trei elicoptere ale Inspectoratului General de Avia?ie, de tip: MI-17, IAR-316B ?i EC-135 destinat SMURD.
Jaguarul Poli?iei Rutiere
La sol, blocul de defilare al MAI este deschis de c?tre POLI?IA ROMÂN?, for?a principal? a Ministerului Administra?iei ?i Internelor. Deschiderea coloanei care trece prin fa?a tribunei oficiale este realizat? de  nou? motociclete marca BMW cu motoare de 1.200 cm cubi ale Poli?iei Rutiere. Ace?tia sunt urma?i de autospeciala Lotus Evora S, autovehicul performant de mare vitez?, folosit în principal pe drumuri de mare vitez? dar ?i la misiuni de înso?ire a coloanelor oficiale ?i de autovehiculul Porche 911 Turbo, folosit pentru misiuni de patrulare ?i de interven?ie rapid? pe autostr?zi ?i drumuri na?ionale. Vor fi urmate de autoturismul Jaguar este cel mai recent autovehicul din dotarea Poli?iei rutiere. Are o capacitate de 5.000 de cm cubi ?i dezvolt? o putere de 520 CP, fiind folosit la misiuni de patrulare ?i de interven?ie rapid? pe autzostr?zi.
Prin fa?a tribunei oficiale  vor defila efective din cadrul Serviciului Independent pentru Interven?ii ?i Ac?iuni Speciale din cadrul Inspectoratului General al Poli?iei Române. Principala forma?iune de interven?ie a Poli?iei Române, cu competen?? teritorial? general? ?i responsabil? de coordonare a structurilor de interven?ie rapid? teritoriale. Blocul de defilare este continuat de autospeciale de interven?ie Mercedes Vito ?i Sprinter dotate cu echipament de protec?ie balistic? ?i echipamente  speciale de executare a misiunilor specifice.
Urmeaz? trei autolaboratoare criminalistice, destinate cercet?rii la fa?a locului. Autolaboratoarele criminalistice sunt dotate cu tehnic? foto-video digital?, truse specializate ?i echipamente criminalistice necesare descoperirii tuturor tipurilor de  categorii de urme ?i mijloace materiale de prob? existente în câmpul infrac?ional.
Vedeta Jandarmeriei – autospeciala antitero SANDCAT
Jandarmeria Român? va defila la parad? cu un modul format din motociclete ?i autospeciale, tehnic? auto  ?i de interven?ie. Parada tehnicii auto a JANDARMERIEI ROMÂNE este deschis? de motociclete, folosite în special pe timpul misiunilor de escort? a coloanelor oficiale. Autoturismele Dacia Logan, Subaru Forrester ?i autospecialele Volkswagen transporter, ideale pentru îndeplinirea misiunilor de interven?ie antiterorist?. Vedeta Jandarmerieie este autospeciala blindat? pentru interven?ie SANDCAT,  folosit? atât în executarea misiunilor antiteroriste, cât ?i în cele internationale.
INSPECTORATUL GENERAL AL POLI?IEI DE FRONTIER? particip? la acest eveniment, cu trei ATV-uri,”, patru autospeciale de patrulare tot–teren “Iveco Massif” destinate interven?iei în locurile greu accesibile, dou? autospeciale de supraveghere pe principiul termoviziunii “Landrover Discovery 4”, dou? ambarca?iuni de patrulare ?i interven?ie, dou? autospeciale pentru transport câini ?i dou? autospeciale transport efective 8+1 locuri “Volkswagen Transporter Kombi”.
INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUA?II DE URGEN?? (ISU) va participa la defilare ?i cu un bloc de tehnic? auto ?i de interven?ie specific?, fiind prezentate unele dintre cele mai performante autospeciale de interven?ie la incendii, salvare de la în?l?ime, la accidente rutiere, la dezastre ?i în alte situa?ii.
Defilarea Deta?amentului de Cavalerie al Jandarmeriei este deja o obi?nuin?? a manifest?rilor prilejuite de Ziua Na?ional?. Împreun?, jandarmi ?i cai, execut? misiuni de interven?ie pentru men?inerea ?i restabilirea ordinii publice cu ocazia competi?iilor sportive ?i cu prilejul manifest?rilor ce implic? aglomer?ri mari de persoane.
CITI?I ?I:

  • Adev?rul despre ASASINAREA f?uritorului PRIMEI UNIRI. Cum a fost ucis Mihai Viteazul | VIDEO
  • S-a înrolat ca s? î?i R?ZBUNE fratele ?i pentru a fi aproape de IUBITUL ei. Povestea Ioanei D’Arc a României, FEMEIA care nu a mai apucat Marea Unire | VIDEO
  • EMINESCU voia reunirea teritoriilor române?ti într-un singur stat, chiar cu ajutorul ARMELOR! Cum l-au “îmboln?vit” SERVICIILE SECRETE pe marele POET NA?IONAL
  • Cuza Vod? se deghiza ?i bea cu oamenii de rând
  • Unul din SECRETELE Bucure?tiului. Câte VIE?I a tr?it Arcul de Triumf
  • RESTRIC?II LA PARAD?. Trafic blocat în Capital?. VEZI H?R?ILE CU RESTRIC?II ?I RUTE OCOLITOARE!
  • Ziua Na?ional?, s?rb?torit? cu austeritate în ?ar?

Manifest?ri ?i ceremonii militare în ?ar? ?i în teatrele de opera?iuni
Tot în Bucure?ti vor avea loc, azi, la ora 08.00, ceremonii militare de depuneri de coroane ?i jerbe de flori la Monumentul Eroilor militari români c?zu?i la datorie, amplasat în fa?a Palatului Na?ional al Copiilor din Parcul Tineretului, ?i la Mormântul Osta?ului Necunoscut din Parcul Carol I.
Muzeul Militar Na?ional „Regele Ferdinand” organizeaz?, în intervalul orar 09.00-17.00, Ziua Por?ilor Deschise.
Militarii români afla?i în misiune în teatrele de opera?ii vor organiza manifest?ri specifice dedicate Zilei Na?ionale a României.
Cu prilejul Zilei de 1 Decembrie, reprezentan?i ai Armatei României vor participa, la solicitarea ?i cu sprijinul autorit??ilor locale, la preg?tirea, organizarea ?i desf??urarea de ceremonii militare ?i religioase de depunere de coroane de flori ?i solemnit??i de retragere cu tor?e.
Drapelul na?ional va fi arborat în toate institu?iile militare din ?ar?, iar la bordul navelor maritime ?i fluviale militare se va ridica Marele Pavoaz.
Tot ast?zi va avea loc ?i festivitatea de acordare a primului grad absolven?ilor Academiei Tehnice Militare, promo?ia „Neagoe Basarab – 2012”, începând cu ora 13.00, la sediul institu?iei de înv???mânt.
La eveniment vor participa, al?turi de rudele absolven?ilor, reprezentan?i ai conducerii Ministerului Ap?r?rii Na?ionale, cadre militare în activitate, în rezerv? ?i în retragere.