Prin activitatea FRC se asigură sporirea încrederii băncilor şi a altor categorii de finanţatori în soliditatea şi solvabilitatea fondurilor de garantare precum şi, în general, a pieţei financiare în procesul de dezvoltare a sectorului IMM şi a mediului de afaceri, cu implicaţii directe asupra păstrării locurilor de muncă, creşterea producţiei şi serviciilor, absorbţiei fondurilor europene, atenuarea şi eliminarea efectelor crizei şi reluarea  procesului de creştere economică.

Strategia actualizată a FRC pentru perioada 2014-2015 valorifică:

  • experienţa internă şi internaţională dobândită până în prezent, precum şi orientările în domeniul utilizării garanțiilor și contragaranțiilor ca instrumente financiare inovative,
  • probabilitatea unei volatilități mai ridicate pe termen mediu a fluxurilor de capital, cu impact negativ asupra capacității de finanțare a economiei și asupra monedei naționale, ca principal risc la adresa economiei românești,
  • Programul de guvernare şi politicile publice incidenteperioadei 2014-2015 având în vedere acţiunile şi intervenţiile menite să dinamizeze activitatea sistemului financiar-bancar prin instituţii, mecanisme şi instrumente suport al proceselor care asigură facilitarea accesului la finanţare a IMM,
  • continuarea promovării unui comportament anti-ciclic în problematica creditării IMM, prin adaptarea, consolidarea și utilizarea cu un randament maxim a instrumentelor specifice FRC,
  • implicarea mai intensă a FRC cu efect asupra impulsionării procesului de creditare, pe cele trei segmente reprezentate de diminuarea costului creditării, amplificarea capacităţii de garantare a fondurilor de garantare şi dispersarea eficientă a riscurilor în sistemul bancar.            

  Obiectivele specifice urmărite prin implementarea actualei Strategii aFRC vizează:

  • dezvoltarea şi modernizarea accesului la finanţare a IMMprin creşterea volumului şi a calităţii instrumentelor de operare ale FRC precum şi a mecanismelor de lucru cu fondurile de garantare şi alte instituţii financiare nebancare;
  • perfecţionarea schemelor de ajutor şi a normelor de aplicare ale acestora în corelaţie cu dinamica legislaţiei europene şi naţionale în materia ajutorului de stat;
  • dezvoltarea şi modernizarea mecanismelor şi instrumentelor de contragarantare pentru finanţarea proiectelor aflate în convergenţă cu obiectivele Strategiei Europa 2020 vizând creşterea inteligentă, dezvoltarea durabilă  şi îmbunătăţirea mediului de afaceri favorabil incluziunii sociale;
  • perfecţionarea comunicării şi a calităţii parteneriatului cu fondurile de garantare, băncile, mediul de afaceri, autorităţi publice şi presa, precum şi cu organisme şi instituţii similare din ţările membre UE în scopulconsolidării imaginii şi a vizibilităţii operaţionale a FRC;
  • consolidarea gestiunii economice proprii, capitalizarea continuă şi diversificarea surselor de finanţare ale FRC, accesul la scheme şi finanţări europene, recalibrarea politicilor de risc şi a mecanismelor în domeniul prudenţialităţii în procesul de acordare a contragaranţiilor.