Centrul „Sf. Anastasie” va funcţiona în subor dinea dir ectă a A dministraţiei Spitalelor şi Serviciilor M edicale Bucur eşti (ASSMB). St atelor membr e UE „li se recomandă să ia măsuri în vederea dezvoltării serviciilor şi politicilor de îngrijir e p aliativă care trebuie să ofere o gamă largă de r esurse, cum ar fi îngrijirea la domiciliu, îngrijire în unităţi cu p aturi specializ ate (hospice) sau convenţionale, spitale de zi s au ambulatorii de specialitate”, se specifică în r aportul de specialitate.

Creşe şi grădiniţe în zone deficitare

Tot ieri, c onsilierii g enerali au apr obat şi înfiinţar ea „R eţelei metr opolitane de cr eşe şi grădiniţe”. Iniţiat oarea pr oiectului, Gabriela F irea, a declarat că amenaj area unor astfel de noi unități de învățământ preșcolar, sp ațioase, moder – ne, la c ele mai înalt e st andarde de c alitate va viza în special zonele deficitare: astfel, vom avea creșe în c artierul Băneasa din sectorul 1, zonele Ștefan cel Mare, din sectorul 2, Metalurgiei, sector 4, zona 13 septembrie – sector 5 și M ilitari – s ector 6, iar grădinițe în zonele Băneasa, sector 1, C olentina – s ector 2, Pallady – s ector 3, Metalurgiei, în sectorul 4, Rahova – sector 5 și Brâncuși in sectorul 6.

 

Te-ar putea interesa și: