Dosarele cu actele de înscriere se depun la Rectorat, Bd. Lacul Tei nr. 122-124, Sector 2, de luni până vineri între orele 10.00-14.00.

Nu mai plătesc taxa de admitere candidații:

  • care depun diploma de bacalaureat în original
  • declarați eligibili în sesiunea Iulie 2018 care doresc să se reînscrie completând o nouă cerere de înscriere.

În perioada 05.09.-10/11.09.2018 înscrierile se vor face la sediul fiecărei facultăți.

Începând cu 1 August până la 10 Septembrie 2018, înscrierile se vor putea face şi online, pe site-ul : www.admitereonline.ro

Informaţii suplimentare la telefon 021.242.1208/125 și la e-mail: [email protected]

Universitatea Tehnică de Construcții București oferă pentru admiterea în anul universitar 2018/2019, sesiunea septembrie, un număr de 227 locuri finanțate de la buget și 300 locuri cu taxă, pentru cetațenii români, UE, SEE și Confederația Elvețiană. Cifra de școlarizare este aprobată de Ministerul Educației Naționale.

Celor 227 de locuri finanțate de la buget li se adaugă 28 de locuri bugetate pentru absolvenți proveniți de la licee din mediul rural și un loc pentru candidați din etnia romilor. Aceste locuri sunt alocate la nivel de universitate (nu sunt repartizate pe facultăți) și vor fi ocupate în ordinea mediilor de admitere, conform opțiunilor proprii.

Liceele din mediul rural ai căror absolvenți beneficiază de cele 28 de locuri precizate mai sus pot fi găsite pe site-ul Ministerului Educației.

 

Câte locuri disponibile sunt pentru admiterea din septembrie

FACULTĂȚI
BUGET
TAXA
Facultatea de Construcții Civile, Industriale și Agricole
12
65
Facultatea de Inginerie a Instalațiilor
68
52
Facultatea de Hidrotehnică
42*
50
Facultatea de Geodezie
27
35
Facultatea de Căi Ferate, Drumuri și Poduri
25
28
Facultatea de Inginerie în Limbi Străine
16**
40
Facultatea de Utilaj Tehnologic
37
30

* din care 6 de locuri sunt pentru specializarea – Automatică și informatică aplicată
** din care 4 de locuri sunt pentru specializarea – Traducere și interpretare

Se pot organiza, în funcție de opțiunile candidaților, în cadrul formei de învățământ cu frecvență, de 4 ani, serii de predare cu orele programate după-amiaza sau seara.

Candidații pe locurile cu taxă sunt admiși în ordinea mediilor de la bacalaureat. Taxa anuală de școlarizare pentru anul universitar 2018/2019 va fi stabilită de senatul UTCB. Studenții admiși pe locurile cu taxă pot trece pe locurile bugetate, care se vacantează la finele fiecărui an universitar, după criterii de performanță și în ordinea rezultatelor profesionale obținute în anul respectiv. 

Ce documente am nevoie să mă înscriu la admitere

1Diploma de bacalaureat sau adeverinţa de absolvire (adeverinţa de absolvire doar pentru absolvenţii de liceu promoţia 2018). Aceste documente se depun în original sau copie legalizată. In adeverinţa de absolvire trebuie să fie precizate media generală a examenului de bacalaureat şi notele de la probele a examenului de bacalaureat;

2Certificat de naştere – copie legalizată (sau copie xerox însoţită de prezentarea originalului);

3Două fotografii tip buletin de identitate (candidații care susțin testul de competenţă lingvistică de la FILS și Instalații în limba franceză, aduc 4 fotografii);

4Chitanţă de plată a taxei de admitere în valoare de 100 lei sau după caz adeverinţele necesare obţinerii scutirii de la plata taxei.

 

Care este modalitatea de admitere

Varianta 1 – medie admitere

Varianta 2 – medie admitere

Media la admitere = Media la examenul de Bacalaureat

! la specializarea Traducere și interpretare, media de admitere este compusă din: 50% media generală a examenului de bacalaureat și 50% nota de la proba de limba română a examenului de bacalaureat.

Test competență lingvistică

Candidații de la specializările inginerești cu predare în limbi străine (engleză sau franceză) susțin un test eliminatoriu de competență lingvistică (notat cu admis/respins). Acesta nu influențează asupra calculului mediei de admitere.

Atestatele de competență lingvistică recunoscute pentru care nu mai este necesar testul:

  • Engleză: CAE, CPE, TOEFL, IELTS, TOEIC, AQA, atestate de la clase bilingve.
  • Franceză: DELF, DALF, TCF, TEF, TFI, Diplome de l’Alliance Française, Atestate de la clase bilingve.

 

Care este procesul de admitere

Un candidat își poate alege mai multe specializări

Specializarea 1

 varianta 1 studentul este admis la prima opțiune

 varianta 2 studentul nu este admis și este redistribuit

Specializarea 2

 varianta 3 studentul este admis la a doua opțiune pe locurile rămase disponibile

 varianta 4 studentul nu este admis la a doua opțiune pe locurile rămase disponibile

 

Specializarea N

 varianta 5 studentul este admis la a N-a opțiune pe locurile rămase disponibile

 varianta 6 studentul nu este admis la a N-a opțiune pe locurile rămase disponibile

 

În cazul variantei 6 candidatul poate alege varianta locurilor cu taxă

 

Când mă pot înscrie

 
Sesiune de toamnă
Înscriere
05-10/11 Septembrie 2018
Afișarea rezultatelor
11 Septembrie 2018

 

Unde mă înscriu

La sediul Universității: Locații facultăți

Online, pe www.admitereonline.ro
sau pe www.vreaulafacultate.ro

 

Important

  • Duminica nu se fac înscrieri.
  • În ultima zi se fac înscrieri până la ora 13.00
  • Termen de depunere a diplomei de bacalaureat în original: 12-15.09.2018.
  • 11 Septembrie ora 10 – Susținerea testului competență lingvistică.

 

Universitatea Tehnica de Constructii Bucuresti
Bd. Lacul Tei nr. 122 – 124, cod 020396, Sector 2, Bucuresti
Tel.: +40 21 242.12.08
Fax: +40 21 242.07.81
Email: [email protected]