Evenimentul Zilei > Opinii > Opinii EVZ > 100% TURCESCU. Când pisicul nu mai zice miau ?i lupul nu mai face bau
100% TURCESCU. Când pisicul nu mai zice miau ?i lupul nu mai face bau

100% TURCESCU. Când pisicul nu mai zice miau ?i lupul nu mai face bau

Ambasadorul britanic în România, Martin Harris, a postat un filmule? pe YouTube în care apare recitând câteva versuri din Plugu?or. Simpatic omul! Partea mai pu?in amuzant? e c? diplomatul poart? un tricou inscrip?ionat cu mesajul „Keep calm and ReStart Romania”.

Comisia de la Vene?ia a publicat, s?pt?mâna trecut?, raportul privind evenimentele de ast?-var? din România. Un pasaj relevant al documentului e acela în care o lume întreag? afl? c? „în iulie 2012 Guvernul ?i Parlamentul din România au adoptat o serie de m?suri în succesiune rapid?, care au dus la înl?turarea din func?ii a avocatului poporului ?i a pre?edin?ilor celor dou? Camere ale Parlamentului, la limitarea competen?elor Cur?ii Constitu?ionale, la schimbarea condi?iilor pentru referendumul de suspendare a pre?edintelui republicii ?i, finalmente, la suspendarea acestuia.
Comisia de la Vene?ia e de p?rere c? aceste m?suri, deopotriv? luate una câte una sau împreun?, sunt problematice din punct de vedere constitu?ional ?i din punctul de vedere al statului de drept”. Cu alte cuvinte, am avut de-a face cu un puci parlamentar, din fericire e?uat.
Ce leg?tur? este între tricoul lui Harris ?i raportul Comisiei de la Vene?ia? E clar: am speriat Europa! În asemenea condi?ii ?i într-o astfel de cheie trebuie în?eles celebrul acord de colaborare institu?ional? semnat de Ponta ?i B?sescu acum o s?pt?mân?.
Iar pentru cine are r?bdarea s? parcurg? m?car ultimul paragraf al documentului, care sun? bizar prin felul în care e formulat din punct de vedere lingvistic ?i din punctul de vedere al topicii folosite, e aproape limpede c? avem de-a face cu un text tradus dintr-o limb? str?in?, cel mai probabil german?, ?i c? el a fost redactat într-unul din birourile liderilor europeni, cel mai probabil Martin Schulz sau François Hollande.
Iat? îns? cum sun? punctul 7, ?i ultimul, al documentului: În condi?iile în care, pe o anumit? tem? în care e necesar? o convergen?? a pozi?iilor ambelor p?r?i, nu exist? o prevedere constitu?ional? privind preeminen?a în decizie a unei p?r?i sau chestiunile sunt extrem de importante ?i nu se poate conveni o pozi?ie comun?, ca ?i în cazul în care sunt înc?lcate regulile prezentului acord, deblocarea rela?iei trebuie f?cut? printr-un mecanism convenit care s? asigure atingerea unei solu?ii, pentru a se asigura deblocarea rela?iei sau func?ionalitatea în condi?ii de r?ceal? între cei doi actori principali sau la solicitarea lor.
Mecanismul de solu?ionare a disputelor este alc?tuit din consilieri ?i mini?tri, cu o persoan? desemnat? de c?tre fiecare parte care s? conduc? fiecare component?. Desemnarea se va face în func?ie de tema discutat? ?i vor fi evitate persoanele controversate sau inacceptabile celeilalte p?r?i.
Chestiunea se abordeaz? tehnic ?i juridic, se aleg variante ?i op?iuni, prezentate celor doi deciden?i pentru a conveni asupra formulei finale. Dezbaterile din cadrul mecanismului nu sunt publice ?i nici destinate publicit??ii pân? la convenirea lor de c?tre deciden?i.

Dincolo de formularea bizar? a frazelor, în?elegem acum de ce l-a desemnat B?sescu pe Ponta drept candidat la un nou mandat de prim-ministru, chit c? a fost nevoit s? înghit? broscu?a, pisicul sau porcul. ?i mai în?elegem ?i nervozitatea lui Voiculescu exprimat? prin ventrilocii Gâdea, Badea ?i Ciutacu.
B?sescu poate n-a vrut, dar r?bdarea liderilor europeni era pe sfâr?ite, Voiculescu sigur n-ar fi fost de acord cu semnarea unui astfel de document, dar Ponta l-a s?rit din schema momentului ?i nici m?car Antonescu n-a avut cum s? se opun?. Despre prezen?a ?i rolul lui Dragnea la Cotroceni vom mai avea ocazia s? vorbim, probabil în ajunul congresului PSD, de anul viitor.

R?mâne o singur? întrebare: cât timp vor în?elege s? respecte cei doi semnatari ai acordului cele convenite? Dup? referendumul de suspendare, B?sescu a reu?it s? tac? o lung? perioad? de timp. S-ar zice c? e mai antrenat. ?i mai are un avantaj, acela c? nu e obligat s? suporte ner?bdarea lui Antonescu de a ajunge pre?edinte ?i nici frica lui Voiculescu de a ajunge dup? gratii.