Potrivit unor surse oficiale, ini?ial propunerea Comisiei Europene era ca România s? beneficieze de circa 20,8 miliarde de euro pentru agricultur?: 12,8 miliarde pl??i directe ?i m?suri de pia?? ?i opt miliarde de euro pentru dezvoltare rural?. În aceast? variant?, plata la hectar ar fi ajuns la 183 de euro la hectar. La aceasta s-ar fi ad?ugat a?a numita „convergen??” – adic? banii pentru fermierii din Vest s-ar fi redus treptat ?i ar fi venit spre cei din Est. De exemplu, dac? în acest un fermier român beneficiaz? de 119 euro pe hectar, unul olandez are 459 de euro pe hectar, iar un fermier maltez circa 600 de euro. Convergen?a ar presupune ca, din 2015, fermierul român s? primeasc? ?ase euro pe hectar, peste majorarea prev?zut? în tratatul de aderare la UE: Ace?ti bani s-ar reduce din subven?ia acordat? ??rilor bogate, precum Fran?a, Germani sau Italia.
Subven?ii reduse pentru marii fermieri

Din 2014, UE inten?ioneaz? s? limiteze subven?ia acordat? unei ferme la 300.000 de euro. Un mare proprietar, precum Culi?? T?râ??, care exploateaz? circa 50.000 de hectare, ar pierde milioane de euro din subven?iile UE. În România, 12.000 de ferme exploateaz? 45% din suprafa?a agricol?, în condi?iile în care Agen?ia de Pl??i ?i Interven?ii în Agricultur? (APIA) împarte subven?ii la nu mai pu?in de un 1.040.000 de persoane. România încearc?, în prezent, fie s? blocheze decizia de plafonare a pl??ilor acordate marilor ferme – demers sprijinit de alte nou? state, printre care Germania – sau s? creasc? plafonul la 600.000 de euro.