Evenimentul Zilei > Justitie > NEWS ALERT. Incompatibilul Mircea Diaconu a fost trimis în judecat? pentru conflict de interese. El risc? de la 6 luni la 5 ani de închisoare
NEWS ALERT. Incompatibilul Mircea Diaconu a fost trimis în judecat? pentru conflict de interese. El risc? de la 6 luni la 5 ani de închisoare

NEWS ALERT. Incompatibilul Mircea Diaconu a fost trimis în judecat? pentru conflict de interese. El risc? de la 6 luni la 5 ani de închisoare

Parchetul instan?e supreme l-a dat pe senatorul Mircea Diaconu pe mâna judec?torilor Înaltei Cur?i de Casa?ie ?i Justi?ie, competent? s? judece cazul deoarece Diaconu nu a fost înc? revocat de Parlament, pentru incompatibilitate. Dup? ce acest lucru se va întâmpla, dosarul va fi "plimbat" la o instan?? inferioar?. Mircea Diaconu trebuie s? pl?teasc? 1000 de lei cheltuielile f?cute cu activitatea de urm?rire penal?

UPDATE 1: Mircea Diaconu: "Mica mea p?rere! Am dat-o unei agen?ii de pres? ca s? ajung? la toat? lumea. Pute?i afla de acolo mica mea p?rere!", ne-a declarat Mircea Diaconu, pe tonul unui om care se consider? nedrept??it.
Mircea Diaconu crede c? ANI ?i Parchetul "se aga?? de virgule"
"De un an de zile Parchetul General prin procurorul numit domnul ?elaru – un mare profesionist – un an de zile a luat salariu ca s? cerceteze cum i-am sc?zut salariul so?iei mele cu 3 milioane pe lun? din 1700. A chemat aproape tot Teatrul la declara?ii, le-a crescut tensiunea tuturor, s?racii de ei – mi-am cerut scuze -, dup? care mi-a zis acum vreo dou? s?pt?mâni: "Nu am g?sit niciun prejudiciu, dnul Diaconu, dar v? trimitem în judecat?". "Foarte bine, am zis, treaba dumneavoastr?!", a declarat Diaconu pentru Mediafax.
În declara?ia dat?, senatorul PNL face trimiteri ?i la activitatea "de cercetare" întreprins? la Ministerul Justi?iei, pentru crearea acelui "codex" al integrit??ii ce a n?scut divergen?e între ?eful ANI, Horia Georgescu, ?i ministrul Justi?iei, Mona Pivniceru. "Sunt tot felul de probleme legislative, de fapt. Ministerul Justi?iei a f?cut un fel de cercetare pe subiect ?i a g?sit 350 de acte normative care se bat cap în cap pe subiectele numite incompatibilitate ?i conflict de interese. E o varz? de nedescris de care profit? tot felul de domni ?i se aga?? de virgule când vor neap?rat ceva", a ad?ugat Diaconu citat de Mediafax.
Ajungem cu Legea ANI, din nou, la Curtea Constitu?ional?
Senatorul Mircea Diaconu a mai spus c? are în vedere inclusiv o contestare la Curtea Constitu?ional? a legii de func?ionare a Agen?iei Na?ionale de Integritate, în special în ceea ce prive?te interdic?ia de a candida pentru o persoan? care a fost declarat? incompatibil? ?i i se interzice s? mai ocupe func?ii publice.
"Sunt drepturi constitu?ionale, limitare de drepturi civile, care nu se pot face printr-o sanc?iune administrativ?. Vreau s? fac la Curtea Constitu?ional? o sesizare de neconstitu?ionalitate pentru acest subiect.Meciul ?sta se joac? în fa?a a ni?te multe milioane de oameni care ascult? p?r?ile ?i m? tem c? ei trag alt? concluzie decât vrea Parchetul, pre?edintele, Curtea Constitu?ional?", a declarat înc? senatorul PNL Mircea Diaconu.
Procurori ai Sec?iei de urm?rire penal? ?i criminalistic? din cadrul Parchetului de pe lâng? Înalta Curte de Casa?ie ?i Justi?ie au finalizat cercet?rile ?i au dispus trimiterea în judecat? a inculpatului DIACONU MIRCEA sub aspectul s?vâr?irii infrac?iunii de conflict de interese (5 fapte), comise în concurs de infrac?iuni.
Codul penal prevede c? fapta unui func?ionar public care ia parte la luarea unei decizii prin care se aduc direct sau indirect beneficii materiale pentru: propria persoan?,  so?ul s?u, o rud? ori un afin pân? la gradul II inclusiv, o persoan? cu care s-a aflat în raporturi comerciale ori de munc? în ultimii 5 ani sau din partea c?reia a beneficiat ori beneficiaz? de servicii sau foloase de orice natur?, se pedepse?te cu închisoare de la 6 luni la 5 ani ?i interzicerea dreptului de a ocupa o func?ie public? pe durat? maxim?. Este vorba despre articolul 253 indice 1 din Codul penal.
?i art. 70 din Legea 161/2003 prevede c? prin conflict de interese se în?elege situa?ia în care persoana ce exercit? o demnitate public? sau o func?ie public? are un interes personal de natur? patrimonial?, care ar putea influen?a îndeplinirea cu obiectivitate a atribu?iilor care îi revin potrivit Constitu?iei ?i altor acte normativÎn art 71 ale aceleia?i legi sunt enumerate principiile care stau la baza prevenirii conflictului de interese în exercitarea demnit??ilor publice ?i func?iilor publice. Acestea sunt: impar?ialitatea, integritatea, transparen?a deciziei ?i suprema?ia interesului public.
În rechizitoriul întocmit, procurorii au re?inut urm?toarea situa?ie de fapt:

  • Inculpatul DIACONU MIRCEA (senator în Parlamentul României), în calitate de director al Teatrului „C.I. Nottara”, a participat la negocierea condi?iilor contractuale ?i apoi a semnat, la data de 27 aprilie 2007, contractul de drepturi intelectuale (regie) având ca obiect realizarea de c?tre so?ia sa a unui spectacol, contract în baza c?ruia s-a realizat în mod direct un folos material pentru aceasta.
  • Tot în calitate de director al teatrului, inculpatul a participat la negocierea condi?iilor contractuale pentru punerea în scen? a altor 3 spectacole, dup? care a semnat contractele de drepturi conexe (autor) cu so?ia sa, care urma s? îndeplineasc? diverse func?ii (cum ar fi: regizor, scenograf, colaborator ?i colaborator-actor), contracte în baza c?rora s-a realizat în mod direct un folos material pentru acesta.
  • De asemenea, la data de 13 august 2007, în îndeplinirea aceleia?i func?ii, inculpatul DIACONU MIRCEA a prezidat Comisia de examinare pentru ocuparea postului vacant de regizor artistic la aceast? institu?ia public? de cultur? (dup? ce, anterior, aprobase ?i tematica de concurs pentru regizorul artistic ?i cuno?tea cu exactitate c? numai so?ia sa se va prezenta la aceast? competi?ie pentru promovarea în func?ie), i-a acordat calificative maxime, iar apoi a emis o decizie de promovare a so?iei sale, act administrativ în baza c?ruia acesta a realizat un folos material direct concretizat în cre?terea salarial? aferent?.

Potrivit probatoriului administrat în cursul urm?ririi penale, prin cele 4 contracte acordate de c?tre inculpatul DIACONU MIRCEA, a fost realizat un folos material penrtu so?ia sa în cuantum total de 29.112 lei. Dosarul a fost înaintat, spre competent? solu?ionare, Înaltei Cur?i de Casa?ie ?i Justi?ie.
Cititi aici rechizitoriul procurorilor
Procurorii au dat NUP pentru abuz în serviciu
În ceea ce prive?te presupusa comitere a infrac?iunii de abuz în serviciu prev. de art.248 din Codul penal, fapt? penal? men?ionat? în Raportul de evaluare întocmit de c?tre Agen?ia Na?ional? de Integritate, în cauz? se va dispune neînceperea urm?ririi penale, deoarece nu sunt întrunite elementele constitutive ale acestei infrac?iuni. Referitor la aceast? împrejurare, atât literatura juridic?, cât ?i jurispruden?a este unitar?, în sensul c? nu pot subzista pentru acelea?i elemente de fapt, în acela?i timp, atât infrac?iunea definit? în normele cu caracter special,cât ?i o infrac?iune definit? în norma general? cu caracter subsidiar cum este cazul abuzului în serviciu sau neglijen?a în serviciu, deoarece comiterea conflictului de interese este în sine un abuz al func?ionarului public.

Pre?edintele ANI: Senatul trebuie s?-l revoce de urgen?? pe Mircea Diaconu
Reamintim c? Parlamentul a fost f?cut praf pentru modul în care a ac?ionat în cazul de incompatibilitate a senatorului Mircea Diaconu. Conflictul constitu?ional dintre Parlament ?i Autoritatea Judec?toreasc? a fost solu?ionat mar?i de Curtea Constitu?ional? a României (CCR). Plenul CCR a dat câ?tig de cauz? justi?iei, cu unanimitate de voturi, astfel c? Senatul trebuie s? se întruneasc? în regim de urgen?? pentru a-l revoca din func?ie pe Mircea Diaconu.Deocamdat? parlamentarii nu s-au gr?bit s? fac? acest lucru, astfel c? dosarul acestuia va fi plimbat de la instan?a suprem? la una inferioar? dup? ce Mircea Diaconu va fi revocat din func?ia de senator, la care nu mai are dreptul.
  • CRIN ANTONESCU, MARELE ABSENT.Curtea Constitu?ional?: Mircea Diaconu î?i pierde mandatul de senator

În ?edin?a de la CCR, reprezentan?ii Justi?iei au ar?tat c? Parlamentul a înc?lcat separa?ia puterilor în stat ?i patru articole din Constitu?ie, atunci când a votat pentru men?inerea în Senat a incompatibilului Diaconu. Avizul Senatului este considerat ilicit de instan?a suprem?.