Evenimentul Zilei > Actualitate > De la incestul „primordial” la cel din Codul Penal
De la incestul „primordial” la cel din Codul Penal

De la incestul „primordial” la cel din Codul Penal

Nu ar trebui s? fie o discu?ie aici, despre incest! Nu-i a?a? E articol de lege. Negru pe alb. Incestul e penal. Pân? nu demult, casele regale ale Europei î?i conservau sângele albastru prin permisivitatea unor mariaje incestuase. E sau nu e o discu?ie?

Raportul sexual între rude în linie direct?, sau între fra?i ?i surori, se pedepse?te cu închisoare de la doi la ?apte ani. Articolul 203 din Codul Penal. O s? fi surprins s? afli c? exist? situa?ii când legea e mai blând? pentru al?i f?pta?i ?i faptele lor. Pentru furt, prin compara?ie, prime?ti între ?ase luni ?i trei ani sau cu amend?! Pentru crim?, în form? necalificat?, iei trei ani de închisoare, cu privarea de alte drepturi cet??ene?ti. ?i-atunci de ce-ar fi dragostea carnal? „de aproape” mai rea decât un furt ?i comparabil de rea cu luarea unei vie?i? O dezbatere despre incest îl oblig? ?i pe cel ce scrie ?i pe cititor la o minte deschis?, la r?bdare ?i luciditate. Astfel de subiecte nu sunt pentru cei slabi de inim?.
Pân? când Biserica a tolerat incestul ?i de ce?
Adev?rul istoric este c? suntem crescu?i într-o organizare a societ??ii ?i comunit??ii care a scos practica sexual? între anumite grade de rudenie în afara normalit??ii doar de câteva secole. „A fost o decizie intrinsec? a grupului, dar ?i punctat? de adventul biserici ?i al renascentismului, pe m?sur? ce oameni altfel simpli ?i f?r? carte au constatat c?, atunci când p?rin?ii unui copil erau rude, ?ansele ca acest copil s? se nasc? bolnav, sau s? moar? repede, cre?teau.
Tabu, sau nu, înc? exist? zone unde mariajul între rude de grad III – veri de str?-bunici care au fost fra?i de exemplu – e permis. Diverse Case Regale, unele chiar apropiate de istoria poporului român, au cunoscut la rîndul lor, de-a lungul evurilor, o doz? de consangvinizare. Sângele albastru trebuia s?-?i p?streze culoarea!”, spune dr. Gabriel Diaconu, medic specialist psihiatru la clinica Mindcare din Capital?.
P?i, la început, au fost Adam ?i Eva. Din acela?i Tat?!
Mai mult, pe majoritatea celor de religie cre?tin? nu-i dereanjeaz?, în interiorul credin?ei lor, c? dac? Adam ?i Eva nu erau fra?i – de?i aveau acela?i Tat? – copiii lor din care cu to?i ne tragem – sau cel pu?in a?a sus?ine Geneza – au suferit de o form?, sau alta, de fratrie. „Nu-i sperie pentru c? în Levitic, dup? incidentul cu Noe ?i dezvelirea dat? de consumul excesiv de vin, Dumnezeu spune c? n-ai voie s? te ui?i m?car la corpul gol al aproapelui t?u. Nu îi sperie pentru c?, mai apoi, Dumnezeu decide cu mult sîrg c? solu?ia pentru sexualitatea interzis? e focul ?i para cu care distruge Sodoma ?i Gomora. Pe de alt? parte, nici pe biologii evolu?ioni?ti nu-i sperie propunerea c? exist? o Eva mitocondrial?, altfel spus un str?mo? comun, genetic, pentru noi to?i”, puncteaz? psihoterapeutul. Bine, cel pu?in pe hârtie, prin regresie avem to?i o astfel de diversitate.

Artizanii teoriei c? au existat mai multe nuclee de emergen?? a rasei umane ?i nu unul singur se folosesc tocmai de aceast? ciud??enie pentru a explica de ce a fost posibil s? „diluezi” un material genetic, ca mai apoi s? nu mai fie posibil. „?i apoi, pentru cel dispus s? mearg? dincolo de scopul unui articol de ziar generalist, mai exist? numita gâtuitur? Toba, acum aproximativ 70 de mii de ani, când se estimeaz? c?, din cauza erup?iei vulcanului din Asia ?i a schimb?rilor climatice care au urmat, întreaga popula?ie uman? a fost redus? la aproximativ 1000 de perechi reproduc?toare. Str?-str?-str?mo?ii no?tri sapiens erau foarte veri?ori între ei, ar fi înc?put to?i într-un s?tuc similar celor din Ardeal. ?i atât!”, te pune pe gânduri medicul.
Incestul e tolerat în familie de ru?ine!
Incestul, spune doctorul, din punct de vedere medical, nu e o boal? prin sine de?i asociaz?, cauzeaz? sau este cauzat de o sum? de afec?iuni. „Da, e scandalos, dar oamenii ?i moravurile lor, comport? multe alte grade de scandal. Am întâlnit îns? rareori, dac? vreodat?, situa?ii în care între rude apropiate, sau p?rinte-copil, s? aibe loc o rela?ie sexual? consim?it?.
Aproape, dac? nu toate, erau abuz sexual mascat într-o form? de mutualism, de acceptare, de supunere din partea victimei care iat? venea, adeseori la zeci de ani distan??, pentru distress ocazionat de atare raporturi. Din acest punct de vedere ambiguitatea legii e un punct dureros într-o ?ar? ca România, unde anumite zone sunt endemice pentru tulbur?ri ale sexualit??ii la adult ?i copil. Pentru c? de cele mai multe ori rela?ia dintre abuzator ?i victim?, este una inegal? ca vârst?!”, te bag? în sperie?i psihoterapeutul. Dar e corect!
Imaginea tradi?ional? a incestului e p?rinte-copil, dar în fapt majoritatea studiilor arat? c? este fratele mai mare care î?i abuzeaz? sora mai mic?. Se întâmpl? de multe ori chiar sub ochii p?rin?ilor, în camera de vizavi. Sunt situa?ii în care victima merge la unul dintre p?rin?i ?i îi spune. ?i p?rintele ? Ce se întâmpl? apoi în România tradi?ional?? Psihiatrul r?spunde sec: „Mai tot timpul nimic! Victima e încurajat? s? tac?, daca e vorba de un incest autentic partenerii sunt pur ?i simplu „desp?r?i?i” ?i nu primesc nimic în plus, nimic în minus decât o stigm? suplimentar?.
Sau se întâmpl? precum în cazul fra?ilor Dodu care au, în prezent, doi copii împreun? din care unul nu are nici m?car CNP. Statul i-a pus s? semneze c? nu mai fac… Vasile declara reporterilor, acum 5 ani, când povestea a fost f?cut? public? : nu prea am în?eles noi cum, printr-o semn?tur?, nu mai avem voie s? ne iubim!”. Iubirea, deci, nu a fost inclus? în legea privind incestul nici m?car în forma ei patologic?. Iubire pervertit? ?i acolo ?i dincolo, în condi?iile în care o propunere în noile coduri de procedur? penal? decriminalizeaz? incestul consensual la adul?i ?i îl trateaz? diferit pe acela de la copil.
Conservarea grupului etnic prin consangvinitate
E posibil? atrac?ia sexual? între fra?i, între un p?rinte ?i un copil? Acea chemare a genei? „C? sup?r?, c? enerveaz?, c? indigneaz? r?spunsul e f?r? echivoc: da! ?i adev?rata barier? natural? în fa?a unei atare realit??i e educa?ia. Profesorul Lupu, de la Timi?oara, de exemplu a studiat în anii 80 fenomenul consanguinit??ii la popula?iile de ?vabi din zona Banatului.
Exist? ?i un alt adev?r c?, sub presiunea supravie?uirii identit??ii unui grup amenin?at cu extinc?ia, bariera normal? a incestului e coborât? cu multe grade pân? la anumite solu?ii care frizeaz? psihoza dar care, în fapt, vorbesc despre aceast? angoas? comunitar?”, pune degetul pe ran? dr. Gabriel Diaconu.
Educa?ia previne incestul!
În fapt, poate fi speculat c? incestul a fost pus între p?cate deîndat? ce am ajuns s? fim suficien?i, numerar, încât s? ne permitem atare diversitate! „Corect! De notorietate în literatura altfel obscur?, de elit?, a fenomenului e men?ionat clanul Goler, din Nova Scotia, Canada, care cuprinde cel mai mare num?r de persoane condamnate, vreodat?, pentru incest din istoria statului nord-american.
Acte sexuale, adeseori perversiuni, aveau loc între membrii aceleia?i familii l?rgite care tr?ia izolat? de ceilal?i, trei genera?ii la un loc. Una dintre motiva?ii, dincolo de IQ-ul sc?zut al membrilor familiei, era tocmai izolarea ?i claustrarea!”, poveste?te doctorul. România are astfel de comunit??i în care se petrec lucruri incalculabile, incredibile pentru secolul XXI ?i care r?mân nerostite, secrete. Drame rurale cu final previzibil.
C? incestul e tabu, c? incestul e scandal, nu e neap?rat o problem?. Pentru psihiatrul Gabriel Diaconu, în schimb, un detaliu descoperit în documentarea prezentului articol a prilejuit un moment de pauz?. „Într-o ?edin?? a comisiei de s?n?tate din Parlamentul României din februarie 2005 pe tema fertiliz?rii in vitro, prezidat? de – la vremea respectiv? – prof. Dr. Mircea Ifrim, deputat, acesta spune: confiden?ialitatea identit??ii donatorilor de game?i, inclusiv fa?? de copil, ar crea posibilitatea unor incesturi viitoare, cu efecte dramatice asupra copiilor rezulta?i din astfel de leg?turi.
C? pentru un medic, în secolul XXI,  incest nu cuprinde decât rela?ia dintre game?i, adic? celulele reproduc?toare, surprinde, în cel mai autentic mod, nivelul de în?elegere general? a fenomenului la român!”. Lucru care, de altfel, are adânc? nevoie s? se schimbe.
CITI?I ?I CELE MAI POPULARE ARTICOLE DIN CATEGORIA PANORAMA:

  • Povestea celei mai uimitoare PREZIC?TOARE din lume. Previziunea pe care a f?cut-o despre ROMÂNIA | VIDEO
  • România putea s? fabrice BOMBA NUCLEAR?. Ceau?escu se preg?tea de un R?ZBOI
  • Un VAMPIR î?i face de cap într-un sat. „Fiecare s? aib? USTUROI în buzunar”
  • Cu cât sunt pl?tite vedetele ca s? fie PENIBILE
  • O TEORIE UMITOARE r?stoarn? ISTORIA antic? e EUROPEI. Leag?nul CIVILIZA?IEI OCCIDENTALE este la poalele CARPA?ILOR, chiar în ROMÂNIA